Granie taryfami zakończone, prawda nareszcie zwyciężyła

605

Zarzuty Jarosława Margielskiego, przewodniczącego Rady Miasta Otwocka dotyczące niezgodnego z prawem wprowadzenia i stosowania  od 21 stycznia br. taryf za dostawę wody i odbiór ścieków przez Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji okazały się całkowicie bezpodstawne. Decyzja wydana 11 lipca przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Warszawie, uwzględniająca wniosek przewodniczącego rady o wszczęcie postępowania wobec prezydenta Otwocka i spółki została uznana za  bezprawną. Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  rozpatrując odwołanie OPWiK,  uchylił ją w całości 22 października i umorzył postępowanie organu pierwszej instancji.

Badając zaskarżone orzeczenie pod kątem legalności, Prezes PGW Wody Polskie stwierdził, że od początku  decyzja ta było wadliwa. Przewodniczący Rady Miasta Otwocka przekroczył zakres swoich uprawnień wnioskując o wszczęcie  postępowania dotyczącego niezgodnego z prawem wprowadzenia i stosowania przez OPWiK  od 21 stycznia br. taryf za dostawę wody i odbiór ścieków. Uwzględnienie tego wniosku przez Dyrektora RZGW pozbawione było całkowicie podstawy prawnej. Organ regulacyjny nie posiada kompetencji w zakresie oceny, czy  uchwalone przez spółkę taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Otwocka i Karczewa, są zgodne z prawem. Prezes PGW Wody Polskie wadliwą decyzję uchylił w całości i umorzył postępowanie.

– Prawda nareszcie zwyciężyła, że wprowadzone przez nas taryfy od początku były zgodne z prawem  – podkreśla Mieczysław Kostyra, prezes OPWiK. – Dobrze, że stało się to jeszcze przed drugą turą wyborów prezydenta Otwocka. Mieszkańcy mogą teraz ocenić kto jest odpowiedzialny za działania sprzeczne z prawem, które na pewno nie służą interesom lokalnej społeczności. Rozwój miastu może zapewnić tylko osoba koncyliacyjna, która jest zdolna do jednoczenia, a nie dzielenia mieszkańców. Taki przedsiębiorczy kandydat na prezydenta wszedł  właśnie do drugiej tury i mam nadzieje, że zwycięży. Dopiero wtedy w Otwocku zapanuje zgoda i spokój, którego nie było przez ostatnie 4 lata na skutek licznych interwencji przewodniczącego rady miasta, startującego teraz na prezydenta miasta.

Kiedy w lipcu tego roku Dyrektor RZGW uwzględnił doniesienie przewodniczącego rady miasta, w Linii Otwockiej ukazała się publikacja zatytułowana „Podwyżka cen wody niezgodna z prawem”, kształtująca nieprawdziwą, jak się okazało, opinię wśród mieszkańców. Autorka podkreślała w tym artykule, że przewodniczący rady miasta konsekwentnie dążył do unieważnienia podwyżek taryf wprowadzonych  21 stycznia br.  W sąsiedztwie tej publikacji był też wywiad z Jarosławem Margielskim, który potwierdzał – cytuję że „złamanie przepisów, jakie nastąpiło przy wprowadzaniu podwyżek przez OPWiK i prezydenta, było dla mnie oczywiste”. Przy okazji, obecny kandydat na prezydenta miasta, podziękował poseł Anicie Czerwińskiej za udzielone mu wsparcie w staraniach o unieważnienie  niezgodnych z prawem taryf za dostawę wody i odbiór ścieków.

Triumf z wydanej przez Dyrektora RZGW lipcowej decyzji był zdecydowanie przedwczesny, ponieważ trzy miesiące później rację w tym sporze organ odwoławczy przyznał  prezydentowi i spółce OPWiK. Warto przypomnieć w tej sytuacji okoliczności, które poprzedziły zaskarżenie taryf.

Ponad cztery lata temu Rada Miasta Otwocka zatwierdziła we wrześniu 2014 r. obowiązujące od 2012 r. cztery różnicowane stawki opłat za ścieki dla poszczególnych grup oraz trzy za wodę. Po wyborach, nowa  rada przedłużyła je o pół roku, a następnie zaskarżyła do wojewody mazowieckiego własną decyzję i uchwałę poprzedników. Wojewoda pod koniec swojego urzędowania przed wyborami w 2015 r. skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który rok później wydał wyrok nakazujący wprowadzenie jednej stawki taryfowej dla wszystkich grup za odbiór ścieków i maksymalnie dwóch grup za dostawę wody.

– OPWiK zastosowało się do tego wyroku urealniając ceny – przypomina prezes spółki. Obniżyliśmy stawki za odbiór ścieków od 0,95zł netto do 2,06 zł za m3 dla trzech grup odbiorców, którzy ponosili najwyższe opłaty taryfowe. Najmniej przez ostatnie 6 lat płacili mieszkańcy. Podnieśliśmy cenę dla gospodarstw domowych o 77 gr. netto za m3.  To była  decyzja racjonalna, wynikająca z optymalizacji działalności spółki.

Na zmianie wprowadzonej zgodnie z zaleceniem sądu, skorzystały przede wszystkim instytucje podległe prezydentowi Otwocka i burmistrzowi Karczewa. To są: szkoły, szpitale, ośrodki zdrowia, placówki kultury, a więc obiekty użyteczności publicznej. Kolejną grupą, są tzw. ryczałtowcy. To jest około 10 tys. mieszkańców Otwocka i Karczewa. Na obniżce taryf zyskały tez podmioty gospodarcze, zarówno zakłady przemysłowe jak i drobny biznes, który płaci teraz mniej za te usługi.

– W przypadku stawek za dostawę wody taryfy zostały również zmienione, tak jak zdecydował Sąd – kontynuuje Mieczysław Kostyra. – Zmniejszyliśmy stawki w dwóch grupach  od 0,32 zł do 1,36 zł netto i podnieśliśmy niezmienianą od 2012 opłatę dla mieszkańców o 0,29 zł netto za m3.  Nowe stawki zaczęły obowiązywać od 21 stycznia tego roku, bez procedowania nad tym wnioskiem przez Radę Miasta Otwocka, co było działaniem zamierzonym i celowym dokonanym przez koalicyjnych radnych. W połowie lutego przewodniczący rady miasta skierował doniesienie do RZGW o wszczęcie postępowania w sprawie niezgodności z prawem wprowadzonych przez OPWiK taryf za wodę i ścieki. Po 8 miesiącach Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w całości potwierdził nasze racje.

Gdyby radni koalicji, w której dominujący głos mieli zwolennicy PIS, nie zaskarżyli własnej uchwały w 2015 r, nadal obowiązywałyby 4 grupy odbiorców ścieków i mieszkańcy Otwocka oraz Karczewa nie mieliby żadnej podwyżki.  Batalia o stawki trwała przez całą 4-o letnią kadencję  ustępującej już rady miasta, która dziewięciokrotnie odmówiła w tym czasie uchwalenia stawek na odbiór ścieków i dostawę wody. Dobrze, że chociaż jeszcze w trwającej kampanii wyborczej zwyciężyła prawda. To powinno skłonić mieszkańców do refleksji, aby podobny scenariusz braku współpracy radnych z prezydentem nie powtórzył się w nowej kadencji Rady Miasta Otwocka. Myślę, że mieszkańcy tym konfliktem byli już bardzo zmęczeni.

Jolanta Czudak

Z decyzją Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie można się zapoznać na stronie www.opwik.com.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here