Konferencja naukowa KLIMADA 2.0 – Wpływ zmian klimatu na prawo – 29 -30. 10 w Warszawie

  33

  Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego są organizatorami międzynarodowej konferencji naukowej pn. „Wpływ zmian klimatu na prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej”. Jej celem będzie wymiana poglądów na temat natury, skali i skutków zjawisk i procesów zmian klimatycznych oraz ich oddziaływania na prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej, a także integracja środowiska naukowego wokół problematyki prawnych aspektów zmian klimatu i adaptacji do nich.

  Konferencja realizowana jest w ramach  projektu  KILIMADA 2.0 pn. „Baza Wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jednym z założeń konferencji będzie ukazanie zmian klimatycznych jako czynnika rozwoju prawa międzynarodowego z podziałem na wybrane dziedziny takie jak: prawo zasobów naturalnych, prawo morza, międzynarodowe prawo gospodarcze, prawa człowieka oraz prawo konfliktów zbrojnych i prawo regionalnych organizacji integracyjnych. Dodatkowym atutem konferencji będzie udział gości reprezentujących nauki pozaprawne, w szczególności nauki o klimacie, których głos i naukowe doświadczenie w zakresie przyczyn i skutków zmian klimatu, stworzy grunt pod dyskusję nad prawnymi zagadnieniami w tej dziedzinie.

  Tematyka konferencji będzie nawiązywała do, mającej się odbyć w Katowicach w dniach 3 -14 grudnia br., 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) połączonej z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP14), w czasie której decydenci z państw-stron Konwencji i Porozumienia paryskiego będą podejmować decyzje dotyczące dalszych globalnych działań na rzecz ochrony klimatu.

  Konferencja jest skierowana do naukowców i praktyków zajmujących się problematyką prawnomiędzynarodowych aspektów zmian klimatu i adaptacji do nich, z uwzględnieniem wpływu tych zmian na prawodawstwo Unii Europejskiej. W trakcie konferencji przedstawionych zostanie szereg wystąpień ekspertów zarówno zagranicznych jak i polskich.

  Konferencja odbędzie w dniach 29-30 października 2018 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

  Udział w niej jest bezpłatny.

  Więcej informacji  http://klimada2.ios.gov.pl/rejestracja-na-konferencje/

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać komentarz!
  Please enter your name here