Populistyczne zarzuty nie mają potwierdzenia w faktach

191

Po doniesieniach medialnych o uchyleniu w całości decyzji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w sprawie unieważnienia taryf za dostawę wody i odbiór ścieków wprowadzonych 21 stycznia przez Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, reakcja prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który to postępowanie umorzył 21 października była błyskawiczna. Cztery dni po wydaniu tego postanowienia uczestniczył w zwołanej w Otwocku konferencji prasowej, podczas której oskarżył  prezydenta miasta i szefa spółki OPWiK o działania niezgodne z prawem przy modernizacji oczyszczalni ścieków i ustalaniu taryf.

 Foto PGW Wody Polskie. Od lewej: Jarosław Margielski, przewodniczący Rady Miasta Otwock, Przemysław Daca, prezes Wód Polskich, Paweł Rusiecki, dyrektor Pionu Taryf Wód Polskich.

 Przy tak zaskakującym tempie zwołania konferencji prasowej nie trudno doszukiwać się  kontekstu politycznego przed drugą turą wyborów  samorządowych. Umorzone przez Wody Polskie postępowanie było bowiem wszczęte na wniosek Jarosława Margielskiego, przewodniczącego rady miasta, który ubiega się teraz o fotel prezydenta Otwocka. Można zatem przypuszczać, że obie te sprawy mają ze sobą ścisły związek. Jak bowiem wytłumaczyć fakt, że obecnie urzędujący prezydent, ani prezes Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji nie byli o tej nagłej konferencji powiadomieni. Być może istniało ryzyko, że odniosą się merytorycznie do zarzutów stawianych pod ich adresem przez Przemysława Decę, prezesa Wód Polskich podczas tej konferencji. Nasuwa się podejrzenie, że komuś zabrakło odwagi do konfrontacji z atakowaną stroną i wysłuchania ich stanowiska w obecności mediów.

A teraz czas na odniesienie się do  zarzutów prezesa Wód Polskich,  przedstawionych w publikacji „Mieszkańcy płacą za błędne decyzje”, zamieszczonej 26 października w Linii Otwockiej.

Odpieramy bezpodstawne zarzuty

 Prezes Przemysław Daca stwierdził cytuję „w sprawie rozbudowy miejskiej oczyszczalni przyjęto wiele błędnych założeń. Prezydent miasta i szef miejscowych wodociągów podjęli wadliwe decyzje co do inwestycji. Są one przewymiarowane, za duże jak na taką liczbę mieszkańców. Teraz próbują oni zrzucić za to odpowiedzialność na mieszkańców podnosząc ceny za wodę i ścieki. Te decyzje były podejmowane bezprawnie, bez zatwierdzenia przez radę miasta”

Zarzuty  przedstawione przez prezesa Wód Polskich  są bezpodstawne i  całkowicie zaprzeczają faktom. Nie ma się co dziwić, ponieważ urzędujący od stycznia br. prezes Przemysław Daca  nie miał w tym zakresie dostatecznej wiedzy. Nigdy nie prosił o dokumenty dotyczące tych kwestii, ani nie był na terenie oczyszczalni ścieków w Otwocku. Nigdy też w czasie swojego urzędowania nie przeprowadził żadnej analizy (ekspertyzy) czy oczyszczalnia wymagała modernizacji czy też była zbędna. Zachodzi zatem pytanie na jakiej podstawie prezes twierdzi, że prezydent miasta i szef wodociągów podjęli wadliwe decyzje co do inwestycji  związanej z modernizacją oczyszczalni i jej przewymiarowaniem?

Oczyszczalnia projektowana była  na 139 500 RLM (równoważnej liczby mieszkańców), a średnia za I półrocze 2018 r. wyniosła ponad 206 000 RLM. To są fakty, a nie spekulacje. W przyjętej 31 lipca 2017 r. przez Radę Ministrów V aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (AKPOŚK 2017) zamieszczono listę zadań zaplanowanych przez samorządy do realizacji w latach 2016-2021. W AKPOŚK 2017 figuruje  aglomeracja Otwock ( PLMZ008 ) o równorzędnej liczbie mieszkańców 141 630 RLMrz  z oczyszczalnią ścieków w Otwocku ( PLMZ0081 ) o projektowej wydajności oczyszczalni 139 500 RLM.

Skąd wobec przedstawionych faktów biorą się podejrzenia m.in. o przewymiarowanie oczyszczalni? Z sufitu, a może wynika to z politycznego zamówienia?

 Inwestycja realizacja za zgodą radnych

Realizacja tak dużego programu inwestycyjnego nie byłaby możliwa bez zgody radnych, którzy kilka lat wcześniej/ w 2011 i 2012 r./ głosowali za tą inwestycją, mając pełną wiedzę – na podstawie prognoz zawartych w Studium Wykonalności przedsięwzięcia – jakie efekty kosztowe i cenowe to spowoduje. Wykonana modernizacja ma na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących norm dla oczyszczalni ścieków powyżej 100 000 RLM, wymiany zużytych urządzeń, obniżenia kosztów eksploatacji oraz wyeliminowania uciążliwości zapachowych dla okolicznych mieszkańców. Oczyszczalnia uzyskała zakładany efekt ekologiczny w 2018 r. Koszty modernizacji nigdy nie były i nie będą ujmowane w cenie ścieków na co dowodem są wnioski taryfowe składane już do Polskich Wód , które nie ujmują kosztów modernizacji i  nie zakładają podwyżki cen zarówno ścieków jak i wody na najbliższe 3 lata. Jak w tej sytuacji wytłumaczyć  stawiane przez prezesa Wód Polskich zarzuty?

Stałe ceny bez podwyżek przez 6 lat

 Mimo realizacji tak dużego programu inwestycyjnego, OPWiK utrzymywała ceny za dostawę wody i odbiór ścieków na niezmienionym poziomie przez 6 lat. Niewielką korektę w taryfach wprowadzono dopiero 21 stycznia 2018 r. znacznie poniżej istniejącej inflacji związanej z podwyżką cen na wiele artykułów pierwszej potrzeby. Ceny za wodę i ścieki kształtują się na przeciętnym poziomie w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami w kraju.  Jeśli mówimy o podwyżkach wody i ścieków to należy powiedzieć, że mieszkańcy którzy rozliczani byli za odbiór ścieków wg normy zużycia wody, tzw. ryczałtu uzyskali obniżkę z tytułu odprowadzanych ścieków o kwotę 1,29 zł. za 1 m3 (było 8,24 zł., jest 6,95 zł.). Na terenie Otwocka i Karczewa  jest ok. 10 000 takich osób.  Kilku grupom, w tym szkołom, ośrodkom zdrowia cz kultury znacznie obniżono stawki. O tym nie wspomina się w atakach na prezydenta miasta i spółkę OPWiK.

Wróżenie z fusów

Według szefa Wód Polskich cytuję: „ceny ścieków mogą jeszcze bardziej wzrosnąć ze względu na plany odłączenia Józefowa i Karczewa od oczyszczalni ścieków w Otwocku. Józefów już kończy budowę własnej oczyszczalni ścieków, a Karczew planuje jej budowę”.

Gdyby prezes Przemysław Daca lepiej się przygotował do spotkania z dziennikarzami 26 października, to wiedziałby dokładnie, że Karczew w połowie lipca br. zrezygnował z tych planów i nie będzie budował własnej oczyszczalni. Nieduży obiekt w Józefowie o wielkości 18 000 RLM nie będzie miał wpływu na efektywność pracy bardzo nowoczesnej  oczyszczalni ścieków w Otwocku, spełniającej światowe normy w redukcji zanieczyszczeń. Warto też przypomnieć, że modernizacja oczyszczalni zakończyła się dużym sukcesem i uznana została w tym roku  na najlepszą inwestycję w kraju. Zamiast dumy z sukcesów  potęgują się ataki, tylko, że mało kto już w nie wierzy.

Mieczysław Kostyra, prezes OPWiK

Tabelka opłat za wodę i ścieki wszystko wyjaśnia

Ceny  wody i ścieków niezmienne od 2012 r do 2018 oraz proponowane do 2021 roku

Cena  netto 1m3 ścieków od 2012 r                          Aktualna i proponowane do 2021r  cena 1m3 ścieków

I grupa     6,18zł                                                       I grupa    6,95zł

II grupa    7,13zł                                                       II grupa   6,95zł

III grupa   7,26zł                                                       III grupa   6,95zł

IV grupa   8,24zł                                                        IV grupa   6,95zł

Cena średnioważona 6,95zł/m3 ścieków     Aktualna cena średnioważona 6,95zł/m3 ścieków od roku 2012

Cena  netto 1m3 wody                                             Aktualna i proponowane do 2021r  cena 1m3 wody

I grupa    5,06zł                                                        I grupa     5,35zł

II grupa    5,69zł                                                       II grupa  5,35zł

III grupa   6,73zł                                                       III grupa   5,36zł

Cena średnioważona 5,35zł/m3 wody         Aktualna cena średnioważona 5,35zł/m3 wody od roku 2012

Jak widać średnioważona cena od roku 2012 jest niezmienna

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here