123 mln zł z Funduszu Spójności na rozbudowę sieci ciepłowniczych

1341

Nowoczesne systemy dystrybucji ciepła zapobiegają stratom przesyłowym i pozwalają inteligentnie zarządzać przekazywaniem energii do odbiorców, również poza sezonem grzewczym. Sprawna infrastruktura grzewcza stanowi zatem gwarancję niezawodnych dostaw ciepła, a jednocześnie skutkuje utrzymaniem „przyjaznych” cen dla klientów. W ostatnim czasie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał ponad 123 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zakładom energetyki cieplnej w 15 miejscowościach w całej Polsce na rozbudowę i modernizację magistrali ciepłowniczych. Unowocześnienie infrastruktury przesyłowej dotyczy zarówno aparatury centralnego regulowania źródła ciepła, jak i węzłów cieplnych  użytkowników.

Inwestycje w sieci ciepłownicze oznaczają także duże korzyści środowiskowe, gdyż dzięki nim spada zużycie energii pierwotnej. W ślad za tym następuje redukcja emisji do atmosfery gazów cieplarnianych, szkodliwych związków chemicznych oraz pyłów. Przekazane przez NFOŚiGW dotacje z unijnego Funduszu Spójności to w wymiarze ogólnokrajowym istotny krok na drodze do osiągnięciu przez Polskę tzw. neutralności klimatycznej, czyli zrównania poziomu emisji CO2 z poziomem jego pochłaniania.

Ostatnio zostało podpisanych 13 umów potwierdzających przekazanie przez NFOŚiGW dotacji ze środków europejskich w kwocie 96,8 mln zł. Zaprocentują one przebudową i rozbudową infrastruktury ciepłowniczej w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu (trzy umowy), Płocku, Białymstoku, Kędzierzynie-Koźlu, Opolu, Puławach, Gdyni, Nidzicy i Płońsku. Dofinansowanie projektów umożliwia działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w ramach I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), które wdrażane jest przez NFOŚiGW we współpracy z Ministerstwem Energii. Wszystkie umowy ze strony Narodowego Funduszu podpisał Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski.

Warto wspomnieć, że wcześniej (w ostatnich miesiącach 2018 r.) NFOŚiGW zawarł z beneficjentami jeszcze 5 innych umów na dofinansowania z zakresu działania 1.5 POIiŚ na łączną prawie kwotę 26,5 mln zł. Na ich podstawie dotacje przeznaczone na nowe instalacje ciepłownicze zyska Krosno, Zduńska Wola, Działdowo, Mielec i Suwałki.

MPGK w Krośnie.

Kwotą ponad 3 mln zł NFOŚiGW dofinansował projekt pn. Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Krosna celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła systemowego – etap: ul. Armii Krajowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Grodzka i Piastowska. Umowę w tej sprawie podpisał Prezes Zarządu MPGK w Krośnie Sp. z o. o. Janusz Fic. W ramach projektu do końca 2020 r. zostanie zmodernizowana sieć ciepłownicza o długości 2,71 km. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 333,59 tony równoważnika CO2/rok.

Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli

Projekt pn. Zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji ciepła poprzez modernizację przesyłu ciepła w układzie kanałów ciepłowniczych na system rur preizolowanych w Zduńskiej Woli. Budowa nowych przyłączy i węzłów do obiektów ogrzewanych piecami kaflowymi został wsparty dotacją z NFOŚiGW w wysokości 6,7mln zł . Umowę podpisał Prezes Zarządu Miejskich Sieci Cieplnych w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. Andrzej Aleksandrowicz. Czas zrealizowania zadania zaplanowano do końca września 2020 r. Wybudowana zostanie w tym czasie sieć ciepłownicza o długości ok. 1 km, a modernizacja obejmie ok. 5 km już istniejącej sieci. Powstanie też 6 węzłów cieplnych. Miejscowa sieć ciepłownicza kanałowa ma już kilkadziesiąt lat i charakteryzuje się dużymi stratami przesyłu ciepła, co ma wpływ na zwiększenie emisji zanieczyszczeń w głównym źródle ciepła – Elektrociepłowni Zduńska Wola. Przewidywany w wyniku realizacji projektu roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 1 681,36 tony równoważnika CO2/rok.

Przedsiębiorstwo Ciepłownicze  w Działdowie 

Działanie pn. Modernizacja systemu ciepłowniczego Działdowa – poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła zostanie podjęta przez Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. w Działdowie. Przedsięwzięcie otrzymało z NFOŚiGW ponad 8 mln zł unijnej dotacji. Umowę podpisał Prezes Zarządu PC Sp. z o.o. w Działdowie Sławomir Grzegorz Karczewski. Jak przewiduje plan projektu, do końca 2021 r. ma zostać wybudowana sieć ciepłownicza o długości 1 km. Zmodernizowany zostanie też już istniejący fragment na odcinku ponad 4 km. Równolegle  zbudowane zostaną 42 węzły cieplne. Przewidywany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych ma wynieść 3662,99 tony równoważnika CO2/rok.

MPEC  w Mielcu

Przedsięwzięcie pn. Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym miasta Mielca będzie realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu.

Umowę sygnował Prezes Zarządu mieleckiego MPEC Sp. z o. o. Wiesław Tyniec. Dofinansowanie ze środków UE przekazane przez NFOŚiGW to ponad 5,3 mln zł. Rozwiązanie będzie wprowadzane do połowy września 2021 r. Celem jest zbudowanie sieci ciepłowniczej o długości ponad 4 km i przyłączy przy ulicach. Modrzejewskiej, Kwiatkowskiego, Drzewieckiego, Pisarka, Wojsławskiej, Bajana, Jagiellończyka, Żeromskiego, Tryniarskiej i al. Ducha Św. Zlikwidowane zostaną węzły grupowe, inwestycja obejmie także 18 indywidualnych węzłów cieplnych. Planowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to 810,58 tony równoważnika CO2/rok.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach

Dzięki unijnemu wsparciu w wysokości 3,4 mln zł projekt pn. Likwidacja węzłów grupowych w mieście Suwałki w celu poprawy efektywności dystrybucji ciepła podejmie tamtejsze przedsiębiorstwo energetyki cieplnej. Umowę podpisał Prezes Zarządu PEC w Suwałkach Sp. z o.o. Tadeusz Szaciło. Przedsięwzięcie potrwa do końca 2020 r. Wybudowane zostanie ponad 2 km sieci ciepłowniczej oraz 49 indywidulanych węzłów cieplnych, przy czym zlikwidowane zostaną węzły grupowe. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych ma wynieść 504,79 tony równoważnika CO2/rok.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here