17,5 mld euro na wsparcie ekologicznej gospodarki

423

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji pomoże krajom UE poradzić sobie ze społecznymi i gospodarczymi skutkami przejścia na neutralność klimatyczną. Przyjęty fundusz obejmuje 7,5 mld euro z wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 oraz dodatkowych 10 mld euro z Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy. Aby uzyskać dofinansowanie, projekty muszą spełniać pewne warunki: muszą koncentrować się na dywersyfikacji gospodarczej, restrukturyzacji lub tworzeniu miejsc pracy, albo przyczyniać się do przejścia na zrównoważoną, neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Wniosek przyjęto we wtorek 615 głosami za, przy 35 przeciw i 46 wstrzymujących się. Wsparcie otrzymają głównie regiony najsłabiej rozwinięte i najbardziej oddalone oraz wyspy. Aby uzyskać dofinansowanie, państwa członkowskie muszą się zobowiązać do osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050. Dotacji nie otrzymają inwestycje związane ze spalaniem odpadów i paliwami kopalnymi. Wynagrodzone zostaną najszybciej działające państwa członkowskie.

W związku z transformacją gospodarki europejskiej w kierunku neutralności klimatycznej Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji będzie dofinansowywać poszukiwanie pracy, podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie, a także aktywizować pracowników i osoby poszukujące pracy. Będzie on też wspierać mikroprzedsiębiorstwa, inkubatory przedsiębiorczości, uniwersytety i publiczne instytucje badawcze, jak również inwestycje w nowe technologie energetyczne, efektywność energetyczną i zrównoważoną mobilność lokalną.

Wsparcia nie otrzyma spalanie odpadów ani likwidacja lub budowa elektrowni jądrowych, działalność związana z wyrobami tytoniowymi oraz inwestycje dotyczące paliw kopalnych.

Państwa członkowskie muszą uchwalić plany sprawiedliwej transformacji. Powinny w nich wskazać regiony, które najbardziej dotknie transformacja energetyczna. Regiony te otrzymają środki z Funduszu. Szczególną uwagę należy zwrócić na specyfikę wysp, obszarów wyspiarskich i regionów najbardziej oddalonych.

Po 31 grudnia 2024 roku Fundusz mogą zasilić nowe środki. Z inicjatywy Parlamentu większość pieniędzy trafi do państw, które najbardziej ograniczą przemysłowe emisje gazów cieplarnianych, w ramach tzw. zielonego mechanizmu nagród.

Inne ważne aspekty rozporządzenia

• Państwa członkowskie będą mogły korzystać z Funduszu, o ile zobowiążą się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. W przeciwnym razie będą mogły otrzymać jedynie 50 proc przysługujących środków.

• Przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji finansowej mogą otrzymać wsparcie na podstawie tymczasowych unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa udzielanej w wyjątkowych okolicznościach.

• Środki można dobrowolnie przenosić z innych funduszy spójności.

• Dofinansowanie inwestycji ze środków UE będzie wynosić: do 85 proc. kosztów projektu – w przypadku regionów słabiej rozwiniętych, 70 proc. – w przypadku regionów w okresie przejściowym i 50 proc. – w przypadku regionów lepiej rozwiniętych.

Sprawozdawca Manolis KEFALOGIANNIS (PPE, GR) stwierdził: „ Parlament Europejski daje wyraźny sygnał polityczny: należy zająć się społecznym, gospodarczym i środowiskowym wpływem transformacji energetycznej w najbardziej dotkniętych nią regionach. Wkraczamy w nową zieloną erę dla Europy, nie pozostawiając nikogo w tyle.”

Po przyjęciu rozporządzenia przez Radę, wejdzie ono w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji jest pierwszym elementem, który  ma wspierać regiony, branże i pracowników, dla których wprowadzenie Europejskiego Zielonego Ładu będzie największym wyzwaniem. Prawodawcy osiągnęli wstępne porozumienie polityczne w sprawie Funduszu 9 grudnia 2020 roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here