45 mln euro dla trzech polskich jednostek naukowych w konkursie TEAMING for Excellence

1525

Kluczem do sukcesu jest łączenie potencjału naukowego jednostek i zespołów naukowych i wysoki poziom prowadzonych badań. Prestiżowym konkursie TEAMING 2 programu Horyzont 2020 granty w łącznej wysokości 45 mln euro zdobyły trzy projekty zgłoszone przez jednostki naukowe z Polski: Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie (projekt SANO), Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (projekt ENSEMBLE) i Narodowe Centrum Badań Jądrowych (projekt NOMATEN). Dzięki finansowaniu polscy badacze będą mogli prowadzić zaawansowane badania razem z wiodącymi partnerami zagranicznymi. 

W konkursie TEAMING for Exellence przyznano łącznie 13 grantów w łącznej wysokości 195 mln euro. Polska jest głównym laureatem tego konkursu. Tym samym polskie jednostki naukowe – ex aequo z cypryjskimi – zostały głównymi laureatami konkursu. Nagrodzone zostały także po dwa projekty z Czech i Portugalii i po jednym z Bułgarii, Estonii i Łotwy.
Celem konkursu jest tworzenie nowych lub doskonalenie już istniejących Centrów Doskonałości poprzez mechanizm łączenia sił (TEAMING) jednostek badawczych z państw rozwijających potencjał B+R z wiodącymi instytucjami badawczymi lub agencjami ds. badań w Europie.

Łączenie potencjałów to klucz do sukcesu

– Reformując polską naukę, stawiamy przede wszystkim na zwiększanie jakości prowadzonych badań i dążenie do osiągnięcia doskonałości naukowej, z korzyścią dla społeczeństwa i gospodarki – podkreśla wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Kluczem do sukcesu jest łączenie potencjału naukowego jednostek i zespołów naukowych – także w ramach konsorcjów międzynarodowych, czego przykładem jest właśnie TEAMING. Wykorzystując kompetencje podległych nam jednostek i samego ministerstwa, tworzymy jak najlepsze warunki polskim naukowcom do tego typu działań. Wyniki konkursu mówią same za siebie. Poza wsparciem organizacyjnym zwycięskie projekty będą miały także dodatkowe finansowanie w ramach schematu „Międzynarodowe Agendy Badawcze” z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Więc nie tylko mówimy o wsparciu, ale i rzeczywiście wspieramy najlepszych.

Konkretne wsparcie, wymierne efekty

Sukces polskich jednostek naukowych to nie tylko zasługa ambitnej tematyki i wysokiej jakości zgłoszonych projektów, ale także doskonałego przygotowania do udziału w konkursie TEAMING. Dzięki inicjatywie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podmioty planujące udział w tym prestiżowym konkursie uzyskały wsparcie merytoryczne, organizacyjne i finansowe z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (KPK) oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Cykl warsztatów, konsultacje i przesłuchania

Objęło ono m.in. cykl warsztatów z udziałem przedstawicieli zwycięskich projektów z poprzedniej edycji i ekspertów zagranicznych oraz ekspertów KPK, NCBR i FNP. Omawiano na nich kwestie merytoryczne, finansowe oraz prawne dotyczące zarówno aplikowania o granty, jak i realizacji projektów w konkursach TEAMING. Dyskutowano również o konkursie „Międzynarodowe Agendy Badawcze” i idącym za nim komplementarnym finansowaniu projektów na poziomie krajowym.
Przeprowadzone zostały również konsultacje indywidualne wniosków projektowych na kilku etapach – włączając analizę biznesplanów i proponowanych form prawnych nowych zgłaszanych w TEAMINGU Centrów Doskonałości. W trakcie konsultacji odbywały się również próbne przesłuchania uczestników projektów z udziałem ekspertów z zagranicy. Wsparciem zostało objętych łącznie 6 podmiotów ubiegających się o granty w konkursie, w tym 3 politechniki – Warszawska, Łódzka i Wrocławska – które zostały laureatami pierwszego etapu konkursu TEAMING I.

6 mld zł na wsparcie badań i rozwoju z NCBR tylko w tym roku

– Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wykorzystuje wszelkie dostępne zasoby, by efektywnie wspierać realizację nowatorskich projektów, zwiększając ich szansę na sukces naukowy i rynkowy. To nie tylko sięgające w tym roku 6 mld zł środki finansowe na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych oraz rozwoju szkolnictwa wyższego, ale także know-how i kompetencje naszych ekspertów, pracowników i partnerów, które wykorzystujemy, by doskonalić mechanizmy finansowania innowacji – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
– Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej wraz z siecią jedenastu Regionalnych Punktów Kontaktowych, dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wspiera polskich liderów badań i innowacji w skutecznym aplikowaniu do programu Horyzont 2020. Sukces polskich instytucji w drugim konkursie TEAMING Faza 2 pokazuje, że zbudowaliśmy sprawny system pozyskiwania takich strategicznych projektów. Jest to ważne w kontekście celu, jakim jest uzyskanie przez Polskę 3% udziału w dofinansowaniu w kolejnym Programie Ramowym Horyzont Europa. W przyjętym przez Parlament Europejski 17 kwietnia br. wstępnym uzgodnieniu w sprawie programu Horyzont Europa przewiduje się około czterokrotnie więcej środków na konkursy Teaming w porównaniu do programu Horyzont 2020 – mówi dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej.

Nowatorskie technologie w nowych Centrach Doskonałości

Projekt SANO: zaawansowane symulacje komputerowe w diagnostyce

Projekt SANO (Centre for New Methods in Computational Diagnostics and Personalised Therapy) ma na celu utworzenie Centrum Doskonałości, które poprowadzi badania w obszarze zaawansowanych symulacji komputerowych i innowacyjnych metod diagnostyki medycznej oraz zindywidualizowanej terapii. Będzie realizowany przez konsorcjum w składzie: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (partner wiodący), Klaster LifeScience w Krakowie, niemieckie Towarzystwo Fraunhofera Wspierania Badań Stosowanych i Forschungszentrum Jülich GmbH oraz brytyjski Uniwersytet w Sheffield. Początkowo rolę koordynatora będzie pełnić Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które później przekaże tę funkcję nowoutworzonemu Centrum Doskonałości.

Konsorcjum ENSEMBLE: technologie wzrostu kryształów i materiałów stosowanych m.in. w medycynie

Drugie z Centrów Doskonałości to Centre of Excellence for Nanophotonics, Advanced Materials and Novel Crystal Growth-based Technologies. W skład koordynowanego przez Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych konsorcjum ENSEMBLE wchodzą również: Uniwersytet Warszawski, NCBR, włoski Sapienza Università di Roma, niemiecki Karlsruher Institut für Technologie oraz hiszpańskie nanoGUNE Cooperative Research Center. Swoją działalność badawczą konsorcjum skoncentruje na technologiach wzrostu kryształów i nowych materiałów funkcjonalnych o innowacyjnych właściwościach elektromagnetycznych i ich zastosowaniu w medycynie, nanofotonice i optoelektronice.

Projekt NOMATEN: materiały odporne na ekstremalne warunki

Centrum Doskonałości NOMATEN (Centre of Excellence in Multifunctional Materials for Industrial and Medical Applications) podejmie badania m.in. nad materiałami odpornymi na ekstremalne warunki, np. dla przemysłu jądrowego oraz nad materiałami niezbędnymi dla wysokowydajnych instalacji chemicznych oraz syntezą nowych leków, w szczególności radiofarmaceutyków. Konsorcjum będzie koordynowane przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ). W jego skład wchodzą również francuski Commissariat à l`energie atomique et aux énergies alternatives oraz fiński VTT Technical Research Centre of Finland. Centrum Doskonałości NOMATEN rozpoczęło już swoją działalność bazując na podpisanej we wrześniu 2018 r. umowie NCBJ z FNP. Naukowcy współuczestniczą w dwóch projektach badawczych: GO-HTR finansowanym przez NCBR, a dotyczącym technologii wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych i INLAS, który jest projektem bilateralnym z Republiką Południowej Afryki i dotyczy badań nad technologiami czystego spalania węgla.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here