Bezpłatne, certyfikowane kursy dla firm i instytucji

994

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z partnerami, realizuje program szkoleniowy skierowany do pracowników firm i instytucji. Głównym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy oraz stażu. Program porusza tematykę zagrożeń powodujących wypadki w pracy oraz sposobów przeciwdziałania im. Uczestnikom Programu przekazana zostanie praktyczna wiedza z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń i wielu innych istotnych obszarów. Projekt zakłada możliwość konsultacji z prelegentami po zakończeniu kursu.

Panująca pandemia COVID-19 spowodowała nie tylko globalny kryzys gospodarczy i zmieniła oblicze rynku pracy, ale przede wszystkim wywołała niepewność związaną z funkcjonowaniem zawodowym w przyszłości. Silna pozycja pracownika i niska stopa bezrobocia, które jeszcze na początku 2020 roku

cechowały polski rynek pracy, zastąpione zostały przez problemy firm i redukcje etatów. Do negatywnych wpływów pandemii trzeba dodać także konsekwencje długoterminowe, w tym wpływ na kariery zawodowe szczególnie osób młodych, przed 25 rokiem życia. Już dziś można stwierdzić, że na osoby wchodzące na rynek pracy podczas recesji gospodarczej czekają duże wyzwania – zarówno na początku, jak i w kolejnych latach kariery zawodowej. Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO – International Labour Organization) określiła nawet tę grupę demograficzną „pokoleniem lockdownu”, zwracając uwagę na ich szczególnie trudną sytuację zawodową.

Pokolenie osób poniżej 25 roku życia jest w obecnej sytuacji narażone na potrójny szok na rynku pracy. Po pierwsze, osobom w tym wieku częściej grozi utrata pracy niż reszcie ludności aktywnej zawodowo. Po drugie, istnieje większe prawdopodobieństwo doznania przez nich zakłóceń w edukacji lub przerwania szkoleń zawodowych. Po trzecie, gorsza koniunktura oznacza, że młodzi napotkają na większe bariery przy wejściu na rynek pracy spowodowane mniejszym popytem ze strony pracodawców.

Młode osoby są bardziej narażone na problemy psychiczne. Pogorszenie kondycji psychicznej młodego pokolenia wpływają głównie osłabienie ich szans na rynku pracy, spadek perspektyw stabilnego zatrudnienia, skutki izolacji społecznej i stres wynikający z potencjalnych skutków zarażenia koronawirusem. Gorszy start na rynku pracy tworzy z kolei ryzyka społeczne w postaci spadku liczby zawieranych małżeństw, obniżonej dzietności, sprzyja także wzrostowi patologii społecznych.

Globalny kryzys spowodowany pandemią COVID-19 pogłębił tylko problemy z którymi od wielu lat boryka się głównie najmłodsze pokolenie pracowników. Według Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, wskaźnik występowania urazów przy pracy u osób w wieku 18-24 lat jest o 50 proc. wyższy niż w jakiejkolwiek innej grupie wiekowej. Wśród potencjalnych przyczyn wysokich wskaźników wypadkowości można wymienić brak doświadczenia który sprawia, że młodym osobom trudno rozpoznać zagrożenia lub nie traktują ich z należnym respektem. W Polsce wg danych GUS, wypadki przy pracy zdarzały się najczęściej wśród osób ze stażem nie przekraczającym 3 lat – 47,4 proc. wszystkich wypadków przy pracy, a wśród osób ze stażem nie przekraczającym 1 rok – 31,7 proc.

Młodym pracownikom brakuje wiedzy na temat zagrożeń oraz umiejętności i przygotowania zawodowego, często są oni nieświadomi własnych praw i nie znają obowiązków pracodawców w zakresie ochrony ich zdrowia i bezpieczeństwa w pracy. Nowi pracownicy w miejscu pracy, poza brakiem doświadczenia, często nie zwracają wystarczającej uwagi na ryzyko wynikające z pracy, nie mają wystarczającej dojrzałości fizycznej i psychicznej, brakuje im dostatecznych umiejętności i dobrego przeszkolenia. Ponadto w raporcie o trendach w globalnym zatrudnieniu dotyczącym ludzi młodych (2017 r.) Międzynarodowa Organizacja Pracy podaje, że w związku z transformacją rynku pracy coraz większe zagrożenie stanową czynniki psychospołeczne.

Program Bezpieczna Praca i Środowisko prowadzony będzie przez doświadczonych trenerów i szkoleniowców. Jest rozszerzeniem kilkunastoletnich działań Naczelnej Organizacji Technicznej w zakresie popularyzacji wiedzy na temat Prawa Pracy, BHP, ochrony p-poż, organizacji bezpiecznej pracy, pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych, udzielania pierwszej pomocy.

Program Bezpieczna Praca i Środowisko 2021 realizowany zostanie poprzez internetowy system do zdalnej komunikacji. Podczas kursów odpowiemy uczestnikom na kluczowe pytania:

– Jakie są obowiązki pracodawcy i pracownika? – Kto jest odpowiedzialny za ubezpieczenie i jaki jest jego zakres? – Jakie uprawnienia powinno się zdobyć, jak uzupełnić swoje wykształcenie? – Czym jest praca w warunkach szkodliwych? – Zdrowie psychiczne w czasie i po pandemii, – Jakie są zasady dotyczące pracy zdalnej?

Kursy poprowadzą specjaliści i praktycy z: Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, Wyższego Urzędu Górniczego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Terminy bezpłatnych, dwudniowych i certyfikowanych kursów dla pracowników firm i instytucji są dostępne na stronie www.bezpieczna-praca.pl  gdzie można się zapisać na kurs

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here