Do końca marca główne założenia reformy nadzoru budowlanego

1567

Chcemy zapobiegać takim tragediom jak ta w Bukowinie Tatrzańskiej, dlatego m.in. nadzór budowlany będzie reformowany – zapowiedziała 14 lutego minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dodała, że zespół roboczy opracuje do końca marca główne założenia reformy. Autopoprawka zgłoszona do projektu budżetu na 2020 r. przewiduje, że  powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego dostaną w tym roku 2,5 mln zł więcej środków.

Zarówno wojewódzki inspektorat nadzoru budowlanego, jak i powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego czuwa nad przestrzeganiem prawa budowlanego. Ich działania przypominają funkcję tzw. policji budowlanej, sprawującej kontrolę interesu publicznego. Kwestia spraw o charakterze prywatnym i cywilnym dotyczących obiektów budowlanych rozstrzygana jest natomiast przez sądy, nie leży w gestii wojewódzkiego czy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego.

Wojewódzki inspektorat nadzoru budowlanego jest organem działającym w porozumieniu z wojewodą. Do obowiązków wojewody, będącego jednocześnie wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego, należy m. in.: przeprowadzanie kontroli, realizowanie postępowań administracyjnych oraz wykonywanie zadań zleconych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Ponadto wojewódzki inspektorat nadzoru budowlanego zobowiązany jest do sporządzania corocznego planu kontroli oraz sprawozdania z jego wykonania.

Najniższy szczebel reprezentuje powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, którego samodzielnym organem jest inspektor nadzoru budowlanego. Często zdarzyć się może, że wojewódzki inspektorat nadzoru budowlanego zleca kontrolę wskazanej budowy powiatowemu inspektorowi. Krótko mówiąc, zarówno wojewódzki, jak i powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego wykonuje czynności bezpośrednio związane z zadaniami i kompetencjami wojewódzkiego oraz powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Działania kontrolne dokonywane przez nadzór budowlany polegają na dokładnych pomiarach, szczegółowym sprawdzeniu budynku, a także porównaniu trwających robót budowlanych z gotowym projektem. Kontrola powinna zakończyć się spisanym protokołem, który w pełni akceptuje inwestor. W przeciwnym razie inwestor uprawniony jest do zaskarżenia przeprowadzonej kontroli przez inspektora.

Inspektor nadzoru budowlanego może nałożyć karę za odmowę udostępnienia dokumentacji budowy. Co więcej, sankcje karne nakładane są również w przypadku przystąpienia do budowy, bez wcześniejszego zgłoszenia budowy do urzędu bądź braku dziennika budowy. Niedopuszczalne jest też kierowanie budową przez osobę nieposiadającą uprawnień budowlanych, niezgodności z projektem, brak pozwolenia na budowę oraz niewłaściwe zabezpieczenie terenu robót budowlanych, itp.

Nowe regulacje mają  wprowadzić takie przepisy, który powinny w przyszłości zapobiec tragediom jak w Bukowinie Tatrzańskiej. (info)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here