Eksperci programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki poszukiwani

264

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór ekspertów w największym programie wsparcia innowacyjności w Polsce – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027. O swoich doświadczeniach z zakresu pracy eksperta opowiadają naukowcy, którzy od lat współpracują z NCBR.

NCBR poszukuje ekspertek i ekspertów, którzy będą uczestniczyć w ocenie spełnienia kryteriów wyboru projektów, a także rozpatrywać protesty, opiniować zmiany w projektach czy monitorować postępy w realizacji projektów w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. W zależności od posiadanej wiedzy, umiejętności, doświadczenia lub uprawnień, zainteresowani mogą ubiegać się o status eksperta branżowego, eksperta finansowego lub w obu tych zakresach. NCBR zaprasza specjalistów ze środowisk naukowych, przemysłowych, finansowych, gospodarczych i społecznych do nawiązania współpracy.

Każdy kandydat na eksperta FENG musi posiadać co najmniej wykształcenie wyższe oraz wiedzę i udokumentowane doświadczenie zawodowe (wymagana jest znajomość nowoczesnych technologii stosowanych na świecie umożliwiająca ocenę potencjału rynkowego i innowacyjności, a także znajomość problematyki ochrony własności intelektualnej oraz realiów gospodarczych i uwarunkowań prawnych) w dziedzinie, do oceny której aplikuje. Konieczne jest również spełnienie wymagań formalnych, jak np. korzystanie z pełni praw publicznych, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych czy niepozostawanie w stosunku pracy z Instytucjami Pośredniczącymi lub Instytucją Zarządzającą FENG. Niezbędne jest również posiadanie aktywnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Przejrzysta współpraca przy innowacyjnych projektach

Dr hab. inż. Szczepan Paszkiel, profesor Politechniki Opolskiej, od kilkunastu lat współpracuje z NCBR. W roku 2021 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika, a już rok później znalazł się w grupie 2% najbardziej wpływowych naukowców świata według prestiżowego rankingu opracowanego na bazie współczynnika cytowalności, przygotowanego przez Uniwersytet Stanforda (USA). Jest autorem dwóch książek naukowych, 16 rozdziałów w monografiach naukowych oraz blisko 150 publikacji naukowych i jednego podręcznika akademickiego dotyczącego neuroinformatyki i technologii interfejsów mózg-komputer. Oprócz współpracy z NCBR, był także wielokrotnie zapraszany do zaangażowania się jako ekspert w ocenę w ramach programów NAWA, Austrian Science Fund, Central European Exchange Program for University Studies oraz PARP. Ekspertyza naukowa prof. Szczepana Paszkiela dotyczy szeroko pojętej automatyki i robotyki, informatyki oraz inżynierii biomedycznej.

– W roli eksperta Narodowego Centrum Badań i Rozwoju występuję już od kilkunastu lat. W tym czasie pełniłem także rolę przedstawiciela NCBR w funduszach inwestycyjnych. Ekspertem w ramach programu FENG jestem od ubiegłego roku. Współpracę z NCBR oceniam bardzo dobrze. Bardzo cenię sobie merytoryczną i konkretną współpracę z osobami wspierającymi ekspertów w ocenach w charakterze formalnym i administracyjnym. Jest to niezwykle ważne, ponieważ oprócz wiedzy merytorycznej eksperta na wielu etapach – czy to oceny wstępnej, czy okresowej – konieczne jest także przestrzeganie formalnych aspektów oceny, które dodatkowo weryfikują pracownicy NCBR. Zdecydowanie ułatwia to pracę i wpływa na kompleksowe przestrzeganie kryteriów oceny – mówi o realiach współpracy prof. ucz. dr hab. inż. Szczepan Paszkiel. 

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do grona ekspertów NCBR, mają możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia w procesie tworzenia innowacji poprzez realny wpływ na rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki i nauki. Otrzymują zaświadczenie o współpracy z NCBR oraz wynagrodzenie za wykonaną pracę.

Nabór na ekspertów programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki ma charakter ciągły i trwa do momentu opublikowania informacji o jego zakończeniu (nie później niż 2 tygodnie przed jego zakończeniem), nie dłużej jednak niż do końca okresu wyboru projektów do dofinansowania w ramach FENG.

Informacje nt. naboru (regulamin naboru, wzór umowy, obowiązujące wytyczne dla ekspertów) znajdują się na stronie NCBR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here