EUIPO i EPO: korzyści dla sektorów gospodarczych

308

Sektory intensywnie korzystające z praw własności intelektualnej tworzą bezpośrednio lub pośrednio ponad 81 mln miejsc pracy w UE. Jest to blisko 4 na 10 miejsc pracy w Unii Europejskiej (ok.40). Ponadto wkład tych sektorów do unijnego PKB wynosi  ponad 47 proc. całkowitego produktu krajowego brutto o wartości 6,4 bln euro.

To jedne z głównych ustaleń tegorocznego sprawozdania na temat sektorów intensywnie korzystających z praw własności intelektualnej  i wyników gospodarczych w Unii Europejskiej – ogólnounijnego badania opublikowanego dziś przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i Europejski Urząd Patentowy (EPO).

W sprawozdaniu ujawniono również, że ponad 80 proc. unijnego importu i eksportu jest generowane przez sektory intensywnie korzystające z praw własności intelektualnej, co powoduje nadwyżkę handlową w wysokości 224 mld EUR i pomaga w utrzymaniu dodatniej równowagi między handlem UE a resztą świata.

Christian Archambeau, dyrektor wykonawczy EUIPO, powiedział: Europa i innowacje idą w parze, a przedsiębiorstwa, które wykorzystują swoją własność intelektualną, odnotowują wyraźne korzyści, przyczyniając się jednocześnie do funkcjonowania rynku wewnętrznego UE. Z badania wynika, że wzmacniając europejski ekosystem własności intelektualnej, wzmacniamy gospodarkę. Sektory intensywnie korzystające z praw własności intelektualnej są siłą napędową dla zatrudnienia i handlu oraz mogą wspierać Europę na drodze do ożywienia gospodarczego i transformacji ekologicznej.

Tegoroczne dane ukazują, że od lat 2008-2010 wkład sektorów intensywnie korzystających z praw własności intelektualnej w gospodarkę UE jest na najwyższym poziomie we wszystkich aspektach: tworzenia miejsc pracy, PKB oraz eksportu towarów i usług. Sektory intensywnie korzystające z praw własności intelektualnej mają zatem coraz większe znaczenie dla gospodarki UE.

W sektorach tych znalazło zatrudnienie ponad 61 mln osób w UE, a kolejne 20 mln miejsc pracy zostało utworzonych w branżach dostarczających towary i usługi na rzecz sektorów intensywnie korzystających z praw własności intelektualnej. Wynagrodzenia zatrudnionych w nich pracowników są również znacznie wyższe, przy czym różnica wynosi 41 proc.

Wpływ zmiany klimatu, zielonych technologii i znaków towarowych

Z badania wynika również, że wśród sektorów intensywnie korzystających z praw własności intelektualnej w ostatnich latach wzrosło znaczenie branż zaangażowanych w rozwój technologii łagodzenia zmiany klimatu oraz związanych z ekologicznymi znakami towarowymi, z których wiele związanych jest z energetyką i transportem. Sektory intensywnie korzystające z patentów w zakresie technologii łagodzenia zmiany klimatu lub ekologicznych znaków towarowych odpowiadają za 14 proc. PKB w UE, 9,3 proc. zatrudnienia i znaczną część zagranicznej działalności handlowej UE.

Uogólniając, około jedno na dziesięć europejskich zgłoszeń patentowych złożonych przez zgłaszających z UE dotyczyło technologii łagodzenia zmiany klimatu służących ograniczeniu lub zapobieganiu emisji gazów cieplarnianych. Ekologiczne znaki towarowe zgłoszone przez przedsiębiorstwa z siedzibą w UE również stanowią 10 proc. wszystkich zgłoszeń unijnych znaków towarowych w 2021 r.

Sektory intensywnie korzystające z praw własności intelektualnej na rynku wewnętrznym UE

Jednolity rynek UE w dużym stopniu opiera się na sektorach intensywnie korzystających z praw własności intelektualnej, na które przypada ponad 75 proc. handlu w UE. Są one również znaczną siłą napędową tworzenia miejsc pracy ponad granicami, ponieważ prawie 7 mln miejsc pracy w krajach UE utworzyły przedsiębiorstwa z innych państw członkowskich, przy czym w niektórych krajach udział takich miejsc pracy w sektorach intensywnie korzystających z praw własności intelektualnej przekracza 30 proc.

Podczas gdy kraje takie jak Niemcy, Francja, Włochy czy Holandia przodują w tworzeniu nowych praw własności intelektualnej, inne, takie jak Czechy, Węgry, Polska czy Estonia, również w dużym stopniu korzystają z podziału pracy w ramach sektorów intensywnie wykorzystujących prawa własności intelektualnej.   (Euipo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here