Inżynierowie twórcami innowacji

2667

Z Ewą Mańkiewicz – Cudny prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT rozmawia red. Jan Grzybowski

JG: Środowisko techniczne reprezentowane przez Federację NOT w swojej misji mocno akcentuje działania na rzecz nauki, techniki i gospodarki oraz podnoszenia prestiżu inżynierów jako twórców postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju…

EMC: Wypełniając to przesłanie nasze środowisko  podejmuje wiele przedsięwzięć wspierających i rozwijających innowacyjność gospodarki. Współpracujemy z władzami państwowymi, samorządowymi, uczelniami i instytutami, organizacjami biznesowymi oraz międzynarodowymi organizacjami branżowymi.

JG: Czy ta współpraca obejmuje także środowiska polonijne?

FSNT-NOT była inicjatorem zacieśnienia współpracy z polonijnymi organizacjami inżynierskimi. Uznaliśmy bowiem, że doświadczenie, wiedza i umiejętności polskich inżynierów pracujących poza krajem są potrzebne transformującej się polskiej gospodarce. Z tego powodu zaproszono w 1992 r. polonijne organizacje inżynierskie do udziału w  XXIII Kongresie Techników Polskich. Zaowocowało to rozpoczęciem organizowania  sympozjów POLACY RAZEM. Pierwsze i drugie takie spotkanie odbyły się w Warszawie w 1996 i 1998 r. Kolejne były zorganizowane w Londynie (2000 r.), w Wilnie (2004 r.) i w Wiedniu (2006 r.). Ich wynikiem było nawiązanie współpracy polskich inżynierów osiągających sukcesy poza naszym krajem  z  polskimi uczelniami, instytutami badawczymi i innowacyjnymi przedsiębiorstwami.

JG: Czy nie warto więc było pomyśleć o rozszerzeniu tej współpracy?

Rozwijająca się współpraca  była impulsem do jej rozszerzenia. Mając to na względzie,   FSNT-NOT, Politechnika Warszawska i Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej zorganizowały w Warszawie I Światowy Zjazd Inżynierów Polskich – SZIP ( 2010 r.). Zgromadził on około 500 polskich inżynierów z całego świata. Na Zjeździe postanowiono, że zgromadzenia polskich twórców techniki będą się odbywały co 3 lata. II SZIP miał również miejsce w Warszawie. Kolejny, III SZIP odbył się we Wrocławiu. Głównym tematem debat na tych trzech Zjazdach były możliwości wsparcia innowacyjności polskiej gospodarki przez polonijnych inżynierów. Dyskusje dotyczyły edukacji sprzyjającej rozwojowi twórczych postaw społeczeństwa oraz umiejętności przekładania pomysłów i wynalazków na praktykę gospodarczą. Przesłanie tych trzech SZIP głosiło: „Inżynierowie Polsce i Światu”. Nawiązane kontakty stały się podstawą zawierania porozumień między oddziałami FSNT-NOT a polonijnymi SNT skutkujących m.in. organizowaniem konferencji technicznych poświęconych  istotnym problemom gospodarczym. Przygotowujemy się do kolejnego, IV SZIP, który odbędzie się w Krakowie (13-15.06.2019 r.), a hasłem Zjazdu będzie „Inżynier Przyszłości”. Jest to odpowiedź na  dziejącą się obecnie na świecie IV rewolucję przemysłową, która stawia olbrzymie zadania przed polską nauką, techniką i gospodarką. Chcemy tu skorzystać z doświadczenia polskich inżynierów pracujących w krajach, w których ta czwarta rewolucja jest bardziej zaawansowana. Uważamy, że przygotowanie społeczeństwa do życia i pracy w dobie sztucznej inteligencji jest sprawą zasadniczej wagi.

JG: Aby sprostać tym zadaniom, trzeba pamiętać o przygotowaniu do tego najmłodszego pokolenia…

EMC: Praca z dziećmi i młodzieżą w celu rozwijania ich innowacyjności i kreatywności jest przez FSNT NOT prowadzona od lat. Warto tu przypomnieć Olimpiadę Wiedzy Technicznej,  której laureaci odnoszą wiele sukcesów, m.in.  w  konkursach międzynarodowych. Szczególne znaczenie w szerzeniu postaw innowacyjnych ma konkurs „Młody Innowator”, którego hasłem jest: „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązania”. Laureaci np. ze szkół podstawowych mają wspaniałe pomysły, inspirowane otaczającym ich światem. Tu rodzi się pytanie, na które odpowiedź wcale nie jest łatwa. Ciągle bowiem nie wiemy, na jakim etapie naszego życia i edukacji tracimy tę zdolność innowacji i co jest tego powodem?

JG: Najnowsze badania wykazują, że to zjawisko dotyczy całej światowej populacji. Wróćmy jednak do przykładów działań FSNT NOT dotyczących innowacyjności…

EMC: Tych działań jest wiele. Np. w organizowanych przez NOT ze Związkiem Rzemiosła corocznych konferencjach „Łączy nas kształcenie zawodowe” dyskutujemy o tym, jak kształcić, aby przygotowywać zarówno do zawodów technicznych, jak i do życia w świecie cywilizacji technicznej ze sztuczną inteligencją. Warto też wspomnieć, że Centrum Innowacji FSNT NOT przez 14 lat prowadziło Program Projektów Celowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Program cieszył się ogromną popularnością wśród przedsiębiorców, którzy dzięki niemu uruchomili ponad 1000 nowych wyrobów i technologii we współpracy z jednostkami naukowymi.

JG: Na czym teraz koncentrują się wasze działania w obszarze innowacyjności?

Obecnie koncentrują się one w terenowych jednostkach organizacyjnych FSNT NOT, których część uzyskała prawo wydawania opinii o innowacyjności projektów dotowanych ze środków unijnych. Jednocześnie staramy się promować rozwiązania wdrażane w różnych działach gospodarki. W tym celu organizujemy corocznie w czasie Targów Innowacje-Technologie-Maszyny w Poznaniu cieszące się dużą popularnością Forum Inżynierskie. Tegoroczne Forum było poświęcone niezwykle ważnemu zagadnieniu – „Gospodarce obiegu zamkniętego”. Uważamy, iż przyjęta przez rząd „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” stwarza perspektywę szybkiego i bardziej zrównoważonego rozwoju gospodarki z uwzględnieniem jej  społecznych aspektów. Dlatego, jako organizacja dysponująca ogromnym potencjałem wiedzy, umiejętności i doświadczenia chcemy służyć jako eksperci i współrealizatorzy tej Strategii. Historia II RP dowodzi, iż do dokonania skoku cywilizacyjnego jest niezbędny udział inżynierów, a ich zaangażowanie najlepiej oddaje Staszicowskie przesłanie „być narodowi użytecznym”.

JG: Dziękuję za rozmowę i życzę pełnej realizacji wszystkich tych zamierzeń!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here