Koalicja na rzecz Leczenia Astmy

952

Nowy model organizacji opieki zdrowotnej nad pacjentem z astmą zakłada: poprawę efektywności i optymalizacji leczenia oraz wzrost aktywności zawodowej pacjentów z astmą. Celem jest także zwiększenie wykrywalności choroby przez lekarzy rodzinnych oraz weryfikacja jej wstępnego rozpoznania i ustalenie indywidualnego planu leczenia pacjenta przez lekarzy specjalistów w dziedzinie alergologii i pulmonologii. Ważne jest również zmniejszenie liczby hospitalizacji pacjentów z powodu zaostrzeń astmy oraz przekształcenie oddziałów alergologii w Centra Leczenia Astmy Ciężkiej.

Zagadnienia te poruszane były podczas konferencja prasowa zorganizowanej z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, lidera Koalicji na rzecz Leczenia Astmy. Główne cele nowego modelu organizacji opieki nad pacjentami z astmą przedstawione zostały w raporcie pt. „Astma oskrzelowa – nowy model zarządzania chorobą nakierowany na wzrost wartości zdrowotnej, przedstawili rekomendacje systemowych zmian służące poprawie jakości opieki nad pacjentami z astmą.

Dokument został opracowany przez ekspertów z Uczelni Łazarskiego i klinicystów specjalizujących się w leczeniu astmy. Obejmuje analizę klinicznych oraz organizacyjno-finansowych aspektów diagnostyki i leczenia pacjenta z astmą w Polsce. Przedstawione w raporcie rekomendacje dotyczą systemowych zmian mających na celu poprawę sytuacji osób dotkniętych tą chorobą.Dążenie do ich priorytetowego uwzględnienia w systemie ochrony zdrowia stanowi cel działań Koalicji na rzecz Leczenia Astmy.

Dowody na skuteczne leczenie astmy oskrzelowej są dobrze udokumentowane, a wiele z narzędzi optymalizujących terapię można wdrożyć na najniższym poziomie systemu, tj. w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). To lekarz rodzinny powinien być pierwszym punktem kontaktowym dla chorych na astmę oskrzelową w systemach opieki zdrowotnej. Zapewnienie ciągłej i skoordynowanej opieki w całym cyklu życia z chorobą zwłaszcza osobom cierpiącym na choroby przewlekłe wymaga jednak zastosowania nowych rozwiązań, wśród nich model zintegrowanej opieki podstawowej i ambulatoryjnej oraz jasna ścieżka dotarcia pacjenta z astmą ciężką do ośrodka prowadzącego terapie zaawansowane. Ważnym narzędziem wspierającym skuteczną kontrolę astmy może być system e-Recepty oraz nowoczesne inne rozwiązania e-Zdrowia wspierające lekarzy w procesie podejmowania decyzji terapeutycznych – stwierdza dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.

Wspólne działanie na rzecz poprawy stanu leczenia astmy w Polsce

W sferze budowania dialogu i współpracy na rzecz poprawy systemu diagnostyki oraz leczenia astmy w Polsce kluczowe jest stworzenie platformy zrzeszającej reprezentację klinicystów, środowiska eksperckie, organizacje pacjentów. Mówieniem wspólnym głosem przez szerokie gremium interesariuszy pozwoli z większą siłą wybrzmieć wypracowanym rekomendacjom. Inicjatywę taką stanowi Koalicja na rzecz Leczenia Astmy – zrzeszenie osób i instytucji bezpośrednio zainteresowanych systemowymi aspektami leczenia astmy w Polsce. Członkowie Koalicji dostrzegają konieczność pilnej poprawy dostępności i jakości leczenia astmy w Polsce oraz umożliwienia pacjentom holistycznej opieki, opierającej się na nowoczesnych terapiach, zgodnie z najnowszymi standardami leczenia.

Kierunek prac będzie determinowany przez Prezydium Koalicji, w którym zasiadać będą klinicyści, konsultanci krajowi, eksperci systemowi oraz reprezentacja środowiska pacjentów. Zespół ten wspólnie będzie określał projekty o charakterze systemowym, a ich realizacja będzie powierzona dedykowanym poszczególnym projektom grupom roboczym. Priorytet stanowią projekty, które w stosunkowo szybki sposób będą w stanie poprawić wykrywalność i jakość leczenia pacjentów z astmą. Ciekawym narzędziem, w ocenie Koalicji na rzecz Leczenia Astmy – są systemy e-zdrowia, takie jak e-Recepta, dające możliwość wykrywania ryzyka nadużywania, w świetle obowiązujących standardów GINA, określonych grup leków. (inf)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here