„Koło ratunkowe” dla przedsiębiorstw w tarapatach

1033

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać ulgę na restrukturyzację niektórych należności publiczno-prawnych o łącznej wartości 50 mln zł rocznie – przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju projekt ustawy dotyczący tzw. polityki nowej szansy.  Na wsparcie przeznaczono 120 mln rocznie zł z budżetu przez 10 lat, z przeznaczeniem  na pomoc firmom w poważnych tarapatach.   Sejm przeprowadził dziś pierwsze czytanie projektu.

Inicjatywa wprowadza do polskiego prawa program pomocowy dla polskich przedsiębiorstw, zaakceptowany przez Komisję Europejską. Ma ona charakter długofalowy i stanowi kolejny element tarczy antykryzysowej.

– Przygotowaliśmy instrumenty wsparcia, które pomogą przedsiębiorcom w kłopotach utrzymać płynność finansową w czasie przygotowania działań naprawczych i umożliwią ich sfinansowanie w ramach planu restrukturyzacyjnego. Tym sposobem nasze instrumentarium wsparcia dla firm w kryzysie zyskuje kolejny element. Ma on charakter długoterminowy i jest adresowany do firm w różnych stadiach problemów. Ustawa ta jest zarazem częścią rządowego programu Polityka Nowej Szansy – wyjaśnia wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur.

Dalej dodaje: – Ważna jest sekwencyjna logika rządowej pomocy. W pierwszym etapie mierzenia się z koronakryzysem w tarczy antykryzysowej uruchomiliśmy instrumenty ratunkowe oferowane przez PFR, BGK i ARP, które mają działanie doraźne i krótkoterminowe. Mają one na celu pomóc firmom przetrwać szok związany z zamknięciem gospodarki. Gdy znajdziemy się w „nowej normalności”, przyjdzie czas na działania bardziej długoterminowe i sięgające głębiej.

Kto będzie mógł skorzystać z pomocy?

Ustawa została zaprojektowana z myślą o przedsiębiorcach, którzy mają trudności i są w trakcie postępowania upadłościowego lub stanęli wobec groźby likwidacji. Pomoc będzie przeznaczona wyłącznie na działania restrukturyzacyjne lub wsparcie płynności finansowej, w związku z realizowaną restrukturyzacją. Wsparcie obejmie zarówno MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa.

Na jakie cele będzie przysługiwała pomoc?

Pomoc będzie udzielana na ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne i restrukturyzację. Co do zasady jest udzielana w formie pożyczki. Udzielana będzie w formie krótkookresowych pożyczek (pomoc na ratowanie). Wysokość pożyczki będzie każdorazowo uzależniona od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy.

Pożyczki w ramach pomocy na ratowanie będą udzielane na 6 miesięcy. Jeżeli okres lub wysokość tej pomocy okaże się niewystarczająca, przedsiębiorca z sektora MŚP będzie mógł wystąpić o dodatkową pożyczkę z puli tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego i przedłużyć tym samym okres spłaty do 18 miesięcy. Natomiast duży przedsiębiorca również będzie mógł ubiegać się o dodatkową pomoc lub wydłużenie terminu spłaty pożyczki w ramach wsparcia na restrukturyzację.

Celem tej formy pomocy jest zapewnienie przedsiębiorcy płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji. Ustawa zakłada również wariant, w którym w tym okresie sytuacja przedsiębiorcy poprawi się na tyle, że będzie mógł kontynuować swoją działalność, zamiast się restrukturyzować albo likwidować. Wtedy jest zobowiązany jedynie do złożenia takiego oświadczenia i do zwrotu pożyczki.

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne przyznawane na okres do 18 miesięcy

Podobnie jak przy pożyczkach na ratowanie – wysokość pomocy będzie uzależniona każdorazowo od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Będzie ona mogła być udzielana jako kontynuacja pomocy na ratowanie – wtedy przybiera formę dodatkowej pożyczki, lub samodzielnego instrumentu. Tymczasowe wsparcie będzie przysługiwać przedsiębiorcom, którzy są w stanie samodzielnie przeprowadzić restrukturyzację, ale potrzebują wsparcia płynności finansowej, aby cały proces przebiegł skutecznie. Z tej formy pomocy będą mogli skorzystać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach zatwierdzonego przez KE programu pomocowego.

Pomoc na restrukturyzację

Pomoc na restrukturyzację będzie przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie udźwignęliby restrukturyzacji, ale opracowali jej plan, obejmujący wszelkie działania, których  realizacja zmierza do przywrócenia przedsiębiorcy rentowności. Pomoc na restrukturyzację będzie służyć sfinansowaniu tego planu.

Instrumenty zaproponowane przez MR stanowią spójny i kompleksowy system wsparcia przedsiębiorców w trudnościach: przedsiębiorca, w chwili stwierdzenia trudności z zachowaniem płynności finansowej, będzie mógł ubiegać się o krótkoterminową pożyczkę w ramach pomocy na ratowanie. Jeżeli jednak taka sytuacja okaże się poważniejsza i udzielona pożyczka niewystarczająca – przedsiębiorca będzie mógł wystąpić dodatkowo o pożyczkę udzielaną jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, jeżeli jest przedsiębiorcą z sektora MŚP, a następnie – gdyby znów ta pomoc była niewystarczająca – o pomoc na restrukturyzację. W odniesieniu do dużych przedsiębiorców ścieżka otrzymywania pomocy wygląda podobnie, z tym, że niedostępna jest dla nich pomoc udzielana w ramach tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego.

Duży przedsiębiorca również będzie mógł ubiegać się o dodatkową pomoc lub wydłużenie terminu spłaty pożyczki w ramach pomocy na restrukturyzację. Operatorem pomocy oferowanej przez ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorców będzie Agencja Rozwoju Przemysłu. Zasady udzielania pomocy opierają się o Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych, które znajdują się w trudnej sytuacji (2014/C 249/01).

Polityka Nowej Szansy

Polityka Nowej Szansy, której częścią jest ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorców oferuje firmom w kryzysie instrumenty wsparcia optymalne dla stopnia zaawansowania trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się przedsiębiorca.

Obejmują one: 1)   prewencję niewypłacalności, polegającą na promowaniu strategicznego podejścia do zarządzania firmą, z wykorzystaniem różnego rodzaju instrumentów wczesnego ostrzegania przed mogącymi nastąpić sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwie,  2)   stworzenie podstaw prawnych dla wsparcia finansowego przeznaczonego na ratowanie lub restrukturyzację mającego potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa, które znajduje się w sytuacji kryzysowej,   3)  stworzenie rozwiązań prawnych umożliwiających szybką i mało kosztowną procedurę upadłościową przedsiębiorstwa, które nie ma realnych szans na efektywną restrukturyzację,  4)   wsparcie doradcze, informacyjne, psychologiczne dla przedsiębiorców planujących ponowne podjęcie  działalności gospodarczej w oparciu o nabyte doświadczenia (doznaną porażkę).

(depesza MR))

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here