Konsultacje projektu ustawy o obligacjach. ZPF przygotuje rekomendacje

1000

Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji projekt z dnia 3 lipca 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw. Projektowane rozwiązania zmierzają przede wszystkim do zniesienia barier w odniesieniu do procesu emisji instrumentów kapitałowych. Związek Przedsiębiorstw Finansowych uczestniczy w konsultacjach jako przedstawiciel sektora finansowego i przygotuje uwagi i ewentualne postulaty w zakresie tego aktu prawnego.

Projektowana ustawa ma na celu określenie zasad emisji instrumentów kapitałowych kwalifikowanych do kapitału regulacyjnego banków i domów maklerskich lub środków własnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, w tym emisji nowej kategorii obligacji kapitałowych przez te podmioty rynku finansowego, zgodnie z właściwymi przepisami prawa Unii Europejskiej.

Nowy akt prawny przewiduje m.in. wprowadzenie nowej kategorii obligacji – obligacji kapitałowych, wyłącznie dla klientów profesjonalnych, których emitentem może być jedynie bank krajowy, dom maklerski, krajowy zakład ubezpieczeń oraz krajowy zakład reasekuracji. Na liście zmian znalazło się też wprowadzenie szczególnego trybu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w celu zamiany instrumentów kapitałowych na akcje, a także wprowadzenie regulacji dotyczącej zawierania umowy pożyczki podporządkowanej. Ponadto projektowana ustawa zakłada wyłączenie bankowych papierów wartościowych z listy instrumentów kapitałowych, a także zakaz lokowania przez zakłady ubezpieczeń wykonujące działalność w zakresie ubezpieczeń na życie środków ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w obligacje kapitałowe. Projektowane prawo będzie nowelizować szereg aktów prawnych, w tym Ustawę o obligacjach, Prawo bankowe, Kodeks spółek handlowych, Prawo upadłościowe.

Proponowane rozwiązania zmierzają przede wszystkim do zniesienia ograniczeń w odniesieniu do procesu emisji instrumentów, które będą mogły być zaliczane do tzw. kapitału dodatkowego Tier I i Tier II oraz klasyfikowane do środków własnych jako pozycje tzw. podstawowych środków własnych kategorii 1, 2 i 3 – w przypadku podmiotów sektora ubezpieczeniowego. W projekcie proponuje się również doprecyzowanie istniejących rozwiązań prawnych, a także określenie kręgu emitentów uprawnionych do emisji instrumentów, które mogą być zaliczane do ich funduszy własnych albo środków własnych. Zmiany te pozwolą na likwidację dotychczasowych barier w zakresie zwiększania bazy kapitałowej i zaliczanie instrumentów kapitałowych jako dodatkowych składników i funduszy własnych lub środków własnych instytucji finansowych. Będzie to miało pozytywny wpływ na wzrost poziomu stabilności finansowej podmiotów  –  ocenia mec. Marcin Czugan, wiceprezes zarządu ZPF.

ZPF prowadzi wewnętrzne konsultacje projektu do 28 lipca br.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here