Nagroda im. Martina Schoellera dla laureatów UKSW

1132

Fundacja Rozwoju UKSW zaprasza na uroczystą ceremonię wręczenia nagrody im. Martina Schoellera  dwóm laureatom ubiegłorocznej edycji:  Karolinie Matyjaszczyk i Radosławowi Mędrzyckiemu.  W ceremonii  online  na platformie Zoom, w piątek 30 kwietnia br. o godz. 18.00 swój udział zapowiedział książę bawarski z dynastii Wittelsbachów, Jego Królewska Mość, Luitpold Prinz von Bayern.

Nagroda Martina Schoellera została ustanowiona w 2019 roku za najlepsze prace doktorskie i magisterskie powstałe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie o tematyce, która dotyczy szeroko pojętej etyki przedsiębiorczości i biznesu, dobrych praktyk społecznej gospodarki rynkowej oraz Chrześcijańskiej Nauki Społecznej.

Fundator nagrody Martin Schoeller jest niemiecko-szwajcarskim przedsiębiorcą i współzałożycielem Schoeller Group, powiązanych ze sobą podmiotów z siedzibą w Monachium i Zurychu. Firmy te prowadzą działalność w zakresie opakowań zwrotnych, systemów łańcucha dostaw i usług w zakresie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju.

Przez wiele lat był przewodniczącym Związku Przedsiębiorców Rodzinnych w Bawarii. Realizuje wiele projektów pomocowych w Afryce. Ostatnio napisał książkę „Afrika First”, w której opisuje model rozwijania społecznej gospodarki rynkowej w kulturze krajów afrykańskich. Jest honorowym konsulem Togo w Bawarii, Badenii-Wirtembergii i Saksonii.

Podczas ceremonii Martin Schoeller przedstawi swoją autorską koncepcję podstawowych zasad społecznej gospodarki rynkowej oraz trzech filarów tworzenia pokojowego porządku społecznego:  No power abuse, No poverty,  No room for radicalism.

W czasie uroczystości wręczenia Nagrody odbędzie się również prezentacja książki „Afrika First!: Die Agenda für unsere gemeinsame Zukunft”, napisanej przez Martina Schoellera i Daniela Schönwitza.

Spotkanie będzie tłumaczone na j. polski i niemiecki.

Laureaci nagrody  Martina Schoellera  2020

W roku 2020 zostało zgłoszonych pięć prac, z których Kapituła Nagrody wyłoniła dwie.

Praca dr Karoliny Matyjaszczyk (napisana u prof. Anieli Dylus) dotyczy ewolucji systemu emerytalnego w III RP i została napisana na gruncie nauk o polityce i administracji. Celem pracy jest, jak deklaruje autorka, „zbadanie uwarunkowań, które wpłynęły na ewolucję systemu emerytalnego w III RP i przesądziły o konieczności podjęcia kolejnych reform zabezpieczenia ryzyka starości w Polsce”.

Praca stanowi – w ocenie Kapituły – bardzo udane studium nad polskim systemem zabezpieczeń emerytalnych, jako jedną z głównych form realizacji przez państwo zasad międzypokoleniowej solidarności i sprawiedliwości społecznej, w warunkach nieprzewidywalnej koniunktury gospodarczej, oraz niekorzystnych zmian demograficznych.

W warstwie teoretycznej, praca porządkuje wiedzę, oraz rozstrzygnięcia formalne, dotyczące społecznego oraz ekonomicznego znaczenia systemu emerytalnego. Na tym gruncie, w wymiarze materialnym, praca przybliża okoliczności jakie towarzyszyły zarówno transformacji systemu emerytalnego w Polsce w roku 1998, jak i jego kolejnym zmianom. Tym samym przybliża i przekonująco interpretuje prymat uwarunkowań politycznych nad społecznymi i ekonomicznymi, w tym procesie. W sposób samodzielny, uwzgledniający zarówno uwarunkowania demograficzne, wymogi solidarności międzypokoleniowej, jaki i odpowiedzialność ekonomiczną państwa. Oceniana praca kreśli także, perspektywę niezbędnych uzupełnień w tym zakresie, oraz poszukiwania nowych rozwiązań.

Praca Radosława Mędrzyckiego (napisana u prof. Ireny Lipowicz) nosi tytuł „Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności – studium administracyjnoprawne”.

Praca ma charakter administracyjnoprawny i sytuuje się wyraźnie w obszarze nauk o administracji. Nie mniej, z tej właśnie perspektywy, w sposób samodzielny, przekonujący i konkluzywny podejmuje, istotny z punktu  widzenia solidarności i sprawiedliwości społecznej, problem „stale ewoluujących zadań administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności w Polsce”.

W wymiarze teoretycznym praca w sposób przejrzysty analizuje rozumienie – na gruncie prawa administracyjnego – odpowiedzialności państwa wobec zjawiska bezdomności. Co jeszcze ważniejsze, w wymiarze praktycznym, praca jest szerokim, dobrze skonceptualizowanym, samodzielnym i osadzonym w literaturze przedmiotu studium ewolucji administracji publicznej w Polsce w jej odniesieniu do zwalczania i zapobiegania bezdomności.

Praca nie tylko wskazuje na występujące w tym zakresie osiągnięcia (ewolucja w kierunku subsydiarności) i mankamenty (np. skłonność do przenoszenia całej odpowiedzialności publicznej na instytucje III sektora, czy brak „spójności poziomej zadań administracji publicznej”), ale formułuje także szereg samodzielnych wniosków i postulatów (np. koordynacja między sektorami, potrzeba prawnej standaryzacji usług dla bezdomnych, stworzenie administracyjnej  ścieżki  odwoławczej dla osób nieposiadających adresu).

Więcej informacji o samej nagrodzie i Fundatorze, Martinie Schoellerze: https://www.fundacja.uksw.edu.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here