Uchwalone standardy tworzenia danych przestrzennych

1221

Wchodzą w życie przepisy o planowaniu przestrzennym 31 października. Ujednolicono sposób tworzenia i prowadzenia zbiorów i metadanych dotyczących aktów planowania przestrzennego w skali całego kraju. Inwestor będzie mógł sprawdzić przez internet informację o przeznaczeniu potencjalnego terenu inwestycyjnego oraz jego otoczenia – taki będzie efekt przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Równocześnie zaczyna obowiązywać rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w tej sprawie. W rozporządzeniu znajdują się szczegółowe regulacje dotyczące tworzenia i prowadzenia zbiorów, które obejmują dane przestrzenne APP oraz opisujących je metadanych infrastruktury informacji przestrzennej.

Krok ku dalszej cyfryzacji planowania przestrzennego

– W ministerstwie podejmujemy działania, dzięki którym ułatwiony będzie dostęp do jednolitej, wiarygodnej i kompletnej informacji o planowanym zagospodarowaniu przestrzennym w całym kraju, w trybie on-line – mówi wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

I dodaje: – Przygotowane przez nas rozwiązania, które wprowadzają standardy danych planistycznych, ułatwią i przyspieszą realizację inwestycji. Korzyści odniosą zarówno jednostki samorządu terytorialnego (JST), jak i obywatele. JST będą mogły prowadzić monitoring stanu prac planistycznych w sposób bardziej efektywny. Obywatel zaś będzie mógł online sprawdzić czy działka, którą chce zakupić, zlokalizowana jest na terenie objętym miejscowym planem.

Nowe przepisy (Rozdział 5a) nakładają na organy wydające akty planowania przestrzennego obowiązek tworzenia cyfrowych danych planistycznych. Obowiązek ten dotyczy również aktów już obowiązujących.

Do aktów planowania przestrzennego (APP) zalicza się (art. 67a ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym):  plany zagospodarowania przestrzennego województwa;   studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; miejscowe plany odbudowy; miejscowe plany rewitalizacji.

Cyfrowe dane planistyczne obejmują co najmniej (art. 67a ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym): zasięg przestrzenny obowiązywania danego aktu w postaci wektorowej; rysunek aktu w postaci rastra z odniesieniem przestrzennym (georeferencją);   odniesienie do treści dokumentu powiązanego.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego to kolejny instrument w rozpoczętym procesie porządkowania cyfryzacji planowania przestrzennego. Jego celem jest uszczegółowienie sposobu realizacji wymagań przyjętych w ustawie.

Rozporządzenie uszczegóławia m.in: klasyfikację rodzajów zbiorów tworzonych i prowadzonych w ramach tematu „zagospodarowanie przestrzenne”; typy i atrybuty obiektów przestrzennych ujętych w zbiorach oraz stosowane listy kodowe; powiązania pomiędzy obiektami i atrybutami, w tym także relacje czasowe, przestrzenne i topologiczne; ograniczenia dotyczące typów obiektów lub ich cech (atrybutów, związków, operacji); sposób tworzenia identyfikatorów zbioru i obiektu przestrzennego; ·        układy współrzędnych, w których określana jest lokalizacja przestrzenna obiektów; formaty danych udostępniania zbioru; strukturę i zakres metadanych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Aspekty techniczne

Na specjalnie przygotowanej stronie internetowej Zagospodarowanie przestrzenne – cyfryzacja (www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne) zostaną udostępnione aspekty techniczne tworzenia danych przestrzennych APP. Jest to specyfikacja danych dla planowania przestrzennego wraz ze schematami aplikacyjnymi zapisanymi w UML oraz GML.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here