Nowela ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków

978

Na transpozycję nowej dyrektywy wodnej pozostało niespełna pół roku. Czas na jej wdrożenie minie 12 stycznia 2023 r. Stosownymi przepisami rząd zamierza zająć się w ostatnim kwartale br. Już wiemy, że przedsiębiorstwa wod-kan zobligowane zostaną do oceny wielkości wycieków strat wody.

8 sierpnia br. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano informację o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. Prace nad nowelizacją ustawy wynikają z konieczności transpozycji do prawa krajowego zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Czas na wdrożenie dyrektywy minie 12 stycznia 2023 r.

Jakość i straty wody

Nowelizacja ma na celu określenie obowiązków dostawców wody obejmujących badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wewnętrznej kontroli jakości wody. Doprecyzowane mają zostać także kompetencje organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz procedury w zakresie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wymienia się w tym zakresie: monitoring jakości wody, ocenę przydatności wody do spożycia przez ludzi, oceny obszarowe jakości wody oraz procedowanie wniosków zgód na odstępstwa od spełniania wymagań jakościowych dla wody.

Projektodawca zamierza wprowadzić ponadto przepisy mające na celu uregulowanie obowiązków dostawców wody (w szczególności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych), organów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej w zakresie wykonania oceny strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wielkości wycieków wody) oraz opracowania planów działania w celu ograniczenia strat wody.

Oceny ryzyka ujęć i wodociągów w budynkach

W ramach nowelizacji dostawcy wody zobowiązani zostaną do wykonywania ocen ryzyka w obszarach zasilania ujęć wody i systemach zaopatrzenia w wodę oraz podejmowania działań mających na celu zarządzanie tym ryzykiem. Opiniowanie przeprowadzanych ocen znajdzie się natomiast w kompetencjach Wód Polskich.

Także właściciele i zarządcy nieruchomości zostaną zobowiązani do wykonywania ocen ryzyka w wewnętrznych systemach wodociągowych. Projektodawca zapowiada przy tym uregulowanie procedur nabywania uprawnień do wykonywania tych ocen.

W ramach noweli zdefiniowane mają zostać ponadto zasady dopuszczania do użytkowania materiałów i wyrobów budowlanych kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi (z uwzględnieniem mechanizmu europejskiej listy pozytywnej, oraz materiałów i wyrobów stosowanych do uzdatniania wody), a także kompetencje organów właściwych w zakresie wydawania ocen lub zgód dotyczących stosowania materiałów lub wyrobów służących do dystrybucji albo uzdatniania wody.

Szczegółowo uregulowane mają zostać także obowiązki dostawców wody obejmujących badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wewnętrznej kontroli jakości wody.

Kto nie ma dostępu do wody? Sprawdzi gmina

Projekt ustawy przewiduje ustanowienie procedur i nałożenie obowiązków na organy lub inne jednostki organizacyjne gminy oraz dostawców wody w zakresie identyfikacji osób pozbawionych dostępu (lub posiadających ograniczony dostęp) do wody pitnej. Organy te będą zobligowane do podejmowania działań mających zapewnienie (lub poprawę) dostępu tych osób do wody.

W ramach noweli określone zostaną kompetencje organów właściwych w zakresie opracowywania zbiorów danych i sprawozdań na potrzeby wypełnienia zobowiązań raportowych wobec Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Nowela wprowadzić ma także zalecenia pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli. – W ramach realizacji wniosków po kontroli NIK „Gospodarowanie zasobami wodnymi przez przedsiębiorstwa wodociągowe w gminach wiejskich” przewiduje się zmianę art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, polegającą na zwolnieniu z obowiązku opracowania wieloletniego planu przedsiębiorstw wodociągowych, które nie tylko nie planują budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych, ale również nie planują ich modernizacji – czytamy w wykazie.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów określono na IV kwartał 2022 r.

Źródło: teraz-srodowisko.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here