Perły Dwudziestolecia Dermatologii Estetycznej rozdane podczas uroczystej gali

1933

Jubileuszowy Kongres Dermatologii Estetycznej i Medycyny Anti-Aging był okazją do podsumowania dokonań  dynamicznie rozwijającej się branży i nagrodzenia  laureatów konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych. Co roku pojawiają się nowe produkty, które wzbogacają ofertę gabinetów i klinik medycyny estetycznej, ale są również i takie, które w swoim czasie otworzyły nowe perspektywy i do dnia dzisiejszego stanowią kanon estetyki lekarskiej.

Kapituła Konkursu uhonorowała Perłami Dwudziestolecia  6 produktowych marek, które odegrały  w ciągu dwóch dekad szczególną rolę w rozwoju dermatologii estetycznej.

Perłami Dwudziestolecia  Dermatologii Estetycznej nagrodzono: Cetaphil, Easy TCA, NCTF, Regeneris, Restylane i BOTOX

 Cetaphil  – Gama produktów Cetaphil od początku zawładnęła kategorię „skóra wrażliwa” w konkursie na Perły Dermatologii Estetycznej, rokrocznie zdobywając nagrody. Już od 14-stu lat Cetaphil pomaga polskim lekarzom w codziennych zmaganiach z pielęgnacją skóry ich pacjentów. Na bazie wielu badań z dziedziny dermatologii oraz dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, powstała seria specjalistycznych dermokosmetyków, które dbają nawet o najbardziej wymagających pacjentów.

 Easy TCA – Uważany za najbezpieczniejszy, najskuteczniejszy i najłatwiejszy peeling TCA. Formuła olejowa peelingu zapewnia kontrolowany stopień penetracji produktu i nie wymaga neutralizacji. Szerokie spektrum zastosowania od regeneracji skóry, fotostarzenia się, poprzez trądzik, hiperpigmentację, rozstępy, a nawet zmarszczki sprawia, iż peeling ten znajduje zastosowanie u pacjentów w każdym wieku.

NCTF – Preparaty do mezoterapii zawierające wysokie stężenia kwasu hialuronowego i kompleks polirewitalizujący złożony z 54 składników aktywnych: witamin, minerałów, kwasów nukleinowych, aminokwasów, koenzymów składników redukujących na rynku. Kwas hialuronowy, odpowiada za utrzymanie równowagi wiskoelastycznej skóry i naskórka. Koenzymy – przyspieszają przemiany metaboliczne i zwiększają tempo odbudowy tkanek. Kwasy nukleinowe, umożliwiają regulację syntezy białek.

Regeneris – czyli osocze bogatopłytkowe, zawiera komórki i czynniki wzrostu z krwi, dzięki którym można stworzyć indywidualny „eliksir młodości”. Czynniki wzrostu zawarte w osoczu pobudzają komórki skóry do odbudowy, dzięki czemu odzyskuje ona młodzieńczą witalność. Regeneris jest produktem w 100% biokompatybilnym.

 Restylane – był pierwszym na świecie stabilizowanym wypełniaczem kwasu hialuronowego pochodzenia niezwierzęcego. Na przestrzeni czasu zasłużył na miano najbardziej zaufanej marki gwarantującej bezpieczeństwo stosowania. Ponad 30 milionów zabiegów wykonanych na całym świecie. Skuteczność i bezpieczeństwo produktów Restylane zostało potwierdzone w wielu światowych badaniach klinicznych przeprowadzonych zgodnie z Evidence Based Medicine.

 BOTOX – To marka znanej na całym świecie toksyny botulinowej typu A, która jako pierwsza została zarejestrowana we wskazaniu wygładzania zmarszczek mimicznych okolicy glabelli. Botox to blisko 30 lat doświadczeń w medycynie, ponad 4,5 tys. publikacji naukowych oraz satysfakcja milionów pacjentów na całym świecie. Preparat w znacznym stopniu przyczynił się do rozwoju estetyki lekarskiej, a zabieg wygładzania zmarszczek przy użyciu toksyny stał się złotym standardem w wielu gabinetach.

Gratulujemy zwycięstwa w konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych

English version of the text

Pearls of the Twentieth Anniversary of Aesthetic Dermatology handed out during the ceremonial gala

The Jubilee Congress of Aesthetic Dermatology and Anti-Aging Medicine was an opportunity to summarize the achievements of the dynamically developing industry and to award the winners of the competition organized by the Association of Aesthetic Dermatologists. Every year new products appear, which enrich the offer of aesthetic medicine offices and clinics, but there are also those which in their time opened new perspectives and to this day constitute the canon of medical aesthetics.

The Competition Jury honoured 6 product brands with Pearls of Twenty Years of Life, which have played a special role in the development of aesthetic dermatology over the course of two decades.

Pearls of the Twenty Years of Aesthetic Dermatology were awarded: Cetaphil, Easy TCA, NCTF, REGENERIS, Restylane and BOTOX.

Cetaphil – The Cetaphil product range from the very beginning took over the category „sensitive skin” in the competition for the Pearls of Aesthetic Dermatology, winning awards every year. For 14 years now, Cetaphil has been helping Polish doctors in their daily struggle with skin care for their patients. On the basis of many research in the field of dermatology and thanks to the use of modern technologies, a series of specialist dermocosmetics was created, which take care of even the most demanding patients.

Easy TCA – Considered to be the safest, most effective and easiest TCA peeling. The oil formula of the peeling ensures controlled penetration of the product and does not require neutralisation. Wide spectrum of application from skin regeneration, photoageing, acne, hyperpigmentation, stretch marks and even wrinkles makes this peeling suitable for patients of all ages.

NCTF – mesotherapy preparations containing high concentrations of hyaluronic acid and polyrevitalizing complex consisting of 54 active ingredients: vitamins, minerals, nucleic acids, amino acids, coenzymes of reducing ingredients on the market. Hyaluronic acid is responsible for maintaining the viscoelastic balance of the skin and epidermis. Coenzymes – accelerate metabolic changes and increase the rate of tissue reconstruction. Nucleic acids enable regulation of protein synthesis.

REGENERIS – i.e. platelet rich plasma, contains cells and blood growth factors, thanks to which it is possible to create an individual „elixir of youth”. Plasma growth factors stimulate the skin’s cells to rebuild, so that it regains its youthful vitality. Regeneris is 100% biocompatible.

Restylane was the world’s first stabilized hyaluronic acid filler of non-animal origin. Over the years, it has earned the title of the most trusted brand that guarantees safety of use. More than 30 million treatments performed all over the world. The effectiveness and safety of Restylane products has been confirmed in many clinical trials conducted worldwide in accordance with Evidence Based Medicine.

BOTOX – This is a brand of the world-famous botulinum toxin type A, which was the first to be registered in the indication of smoothing mimic wrinkles in the area of the glaze. Botox means nearly 30 years of experience in medicine, over 4.5 thousand scientific publications and satisfaction of millions of patients all over the world. The preparation significantly contributed to the development of medical aesthetics, and the treatment of wrinkles smoothing with the use of toxin has become a gold standard in many surgeries.

Congratulations on winning the competition organized by the Association of Aesthetic Dermatologists

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here