Polska benzyna z odpadów plastikowych coraz bliżej realizacji

1928

Metoda przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych na olej napędowy i benzynę, może stać się światowym standardem dla nowatorskiej technologii, opracowanej przez polskich inżynierów. Zespół, pod kierunkiem Adama Hańderka opatentował innowacyjne rozwiązanie w 2018 roku. Podgrzane do odpowiednio wysokiej temperatury tworzywo sztuczne upodabnia się do węglowodorów. Testy wykazały, że jakość otrzymanego tą drogą produktu odpowiada parametrom norm paliw silnikowych.

Prace nad projektem ulepszenia  znanej od lat technologii depolimeryzacji i opracowania przełomowej metody przetwarzania tworzyw sztucznych w paliwo silnikowe  trwały osiem lat. Jej autorzy wykonali, aż osiem różnego rodzaju instalacji pilotażowych, w których testowano różne rozwiązania, zanim rozwiązali wszystkie problemy technologiczne. Koncepcja polskich inżynierów przyciąga teraz uwagę partnerów z kilku kontynentów.

-Technologia, którą wspólnie opracowaliśmy, znalazła już naukowe potwierdzenie – mówi Adam Hańderek, prezes i założyciel spółki Handerek Technologies, która wybuduje  pierwszy zakład do przetwarzania odpadów plastikowych w rafinowane frakcje oleju napędowego i benzyny.  – Nasza technologia pozwala na dokonanie takiego przekształcenia w niskociśnieniowym procesie. Taka metoda produkcji jest opłacalna ekonomicznie i nie generuje nieużytecznych odpadów jako produktów ubocznych. Chcemy, aby nasza metoda stała się światowym standardem w technologii transformacji tworzyw sztucznych w paliwa, a jednocześnie chroniła środowisko  przed odpadami.

Z jednego kilograma odpadów z tworzyw sztucznych powstanie litr paliwa o jakości zgodnej z normami Unii Europejskiej.  Przełomowa technologia produkcji paliw silnikowych jest już gotowa do sprzedaży.  Zainteresowanie  projektem stale rośnie. Pomysł spółki Handerek Technologies ma po komercjalizacji przynieść inwestorom korzyści finansowe i zmaksymalizować recykling odpadów.  Projekt jest idealnym przykładem realizacji wizji gospodarki cyrkularnej, czyli obiegu zamkniętego, w którym odpad jest przetwarzany na surowiec.

English version of the text

 Polish gasoline from plastic waste getting closer and closer to realization

The method of converting plastic waste into diesel and gasoline may become a world standard for an innovative technology developed by Polish engineers. Under the direction of Adam Hańderk, the team patented the innovative solution in 2018. When heated to a sufficiently high temperature, the plastic resembles hydrocarbons. Tests have shown that the quality of the product obtained in this way corresponds to the parameters of engine fuel standards.

It took eight years to develop a project to improve the depolymerisation technology known for years and to develop a breakthrough method for converting plastics into engine fuel. Its authors made eight different types of pilot installations where different solutions were tested before they solved all the technological problems. The concept of Polish engineers now attracts the attention of partners from several continents.

-The technology that we developed together has already found scientific confirmation,” says Adam Hańderek, President and founder of Handerek Technologies, which will build the first plant for processing plastic waste into refined fractions of diesel and gasoline.  – Our technology allows for this transformation in a low-pressure process. This method of production is economically viable and does not generate unusable waste as by-products. We want our method to become a world standard in the technology of transforming plastics into fuels and at the same time protect the environment from waste.

One kilogram of plastic waste will produce a litre of fuel of EU quality.  The groundbreaking technology for the production of engine fuels is now ready for sale.  The interest in the project is constantly growing. The idea of Handerek Technologies is to bring financial benefits to investors after commercialization and maximize waste recycling.  The project is an ideal example of the implementation of the vision of circular economy, i.e. closed circulation, in which waste is processed into raw material.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here