Polska rozpoczęła prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej

490

„Powrót na właściwe tory” – pod tym hasłem 1 lipca rozpoczęła się polska prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej.  Silna V4 w silnej Europie, powrót do normalności i walka z pandemią oraz jej skutkami, rozwój kontaktów społecznych w świecie postcovidowym, oraz postęp cyfryzacji – cyfrowa V4 – e-V4 – to główne cele współpracy wyznaczone przez Polskę dla  Grupy Wyszehradzkiej na najbliższy rok. Jest to już szóste roczne, rotacyjne polskie przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej (V4), które potrwa do 30 czerwca 2021 r.

 Chcemy, aby nasza współpraca w formacie V4 w najbliższych miesiącach  koncentrowała się nie tylko na odbudowie po pandemii, ale także na kreowaniu nowych ogniw współpracy regionalnej, jej wzmacnianiu, czy też – co ważne – na  wspieraniu społecznych, gospodarczych, kulturowych i  międzyludzkich interakcji między naszymi społeczeństwami  po zniesieniu ograniczeń pandemicznych. Kluczową płaszczyzną zaangażowania V4 pozostaje Unia Europejska. Stąd też V4 podczas polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej w centrum znajdzie się praca nad  bieżącą agendą europejską i działania na rzecz umocnienia Jednolitego Rynku– zapowiada – Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju.

Zdaniem wiceszefa MR zadaniem Grupy Wyszehradzkiej, z racji korzystnego położenia, integracji z czołowymi przemysłowymi łańcuchami wartości w Europie, wykształconych kadr i relatywnie znaczącego udziału przemysłu w PKB jest aktywne współtworzenie pokryzysowej polityki przemysłowej i konkurencji w Uni Europejskiej.

W naszym wspólnym interesie leży, abyśmy  w Grupie V4 potrafili opowiadać  o naszym regionie jako miejscu  atrakcyjnym pod względem inwestycji w przemysł, szczególnie w kontekście potencjalnego zjawiska backshoringu i nearshoringu, które może nastąpić po opanowaniu pandemii COVID-19 – zauważył wiceminister Krzysztof Mazur. Ponadto konieczne jest natychmiastowe wsparcie dla dotkniętych skutkami pandemii sektorów gospodarki. Przywrócenie łańcuchów dostaw, pełne funkcjonowanie sektora usług oraz zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstw jest niezbędne  w celu ochrony miejsc pracy w Europie.

gion V4 składa się z państw z szybko rozwijającą się infrastrukturą, stabilnymi systemami prawnymi, dobrze wykształconymi i wykwalifikowanymi pracownikami  Dlatego ważne jest utrzymanie spójnego stanowiska państw V4 w procesie kształtowania się ambitnych celów nowej Strategii przemysłowej UE.

Priorytety polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej

W kontekście agendy europejskiej do priorytetów polskiego przewodnictwa w V4 należy m.in. współdziałanie  w toku negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych oraz Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy (EIO). Poza tym V4 koncentrować będzie swoją uwagę m.in. na pogłębianiu współpracy w sektorze cyfrowym, kooperacji w dziedzinie bezpieczeństwa, rozwoju infrastruktury oraz agendzie międzynarodowej, np. wspieraniu prointegracyjnych aspiracji państw Bałkanów Zachodnich, a także rozwoju Partnerstwa Wschodniego.

Polska prezydencja będzie kontynuować współpracę w oparciu o podpisaną przez państwa V4 Deklarację Warszawską. Oznacza to wspólne działania na rzecz innowacyjności i z wykorzystania potencjału V4 w sektorach kluczowych z punktu widzenia przyszłości przemysłu (inteligentna służba zdrowia, przemysł o niskiej emisji dwutlenku węgla, przemysłowy internet rzeczy i cyberbezpieczeństwo).

W planach prezydencji polskiej V4 ważne miejsce zajmuje promowanie kompleksowej koordynacji między badaniami naukowymi a rozwojem technologicznym, a także intensyfikacja współpracy na rzecz rozwoju  gospodarki 4.0.

Podczas polskiego  przewodnictwa odbywać się będą programy szkoleniowe i współdzielenia wiedzy w formacie V4+. Kraje Grupy Wyszehradzkiej prowadzą konsultacje w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska nt. definicji MŚP, co ma fundamentalne znaczenie w kontekście debaty nad przyszłością przepisów o pomocy państwowej w Unii Europejskiej.

Polska będzie dążyć do podtrzymania spójnego stanowiska regionu w sprawie negocjacji przyszłej umowy handlowej i politycznej UE – Wielka Brytania. Dla V4 istotne znaczenie ma także wsparcie dla wdrażania umów stowarzyszeniowych UE z państwami sąsiadującymi, w tym także układów o stworzeniu DCFTA z Ukrainą, Gruzją i Mołdawią.

W wymiarze globalnym, państwa V4 będą nadal mówić jednym głosem w kwestii podtrzymania wielostronnego systemu globalnego handlu opartego o zasady WTO. Przedmiotem rozmów będzie także agenda dot. zrównoważonego rozwoju i zaangażowanie V4 w  realizację Agendy 2030 ONZ i nową Agendę Strategiczną UE. Istotnym elementem naszych dyskusji będzie także kwestia szans i wyzwań V4 w kontekście pogodzenia ambicji zielonej i cyfrowej transformacji z kondycją gospodarki UE po recesji gospodarczej wywołanej pandemią koronawirusa.

Bardzo dotkliwie odczuwa skutki pandemii turystyka, stąd też podczas polskiej prezydencji kluczową sprawą dla wszystkich członków V4 będzie poszukiwanie metod i skutecznych sposobów koniecznego wsparcia (finansowego i metodologicznego) podmiotów działających w szeroko rozumianej branży turystycznej. Kontynuowane będą zadania rozpoczęte podczas czeskiej prezydencji, tj. np. zacieśnianie współpracy z prywatnymi organizatorami podróży w regionie V4 i poza nim. Priorytetem w tym obszarze będzie zapewnienie odpowiedniego finansowania turystyki z wielu źródeł, w tym z Unii Europejskiej, m.in. w ramach prac prowadzonych nad budżetem oraz Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021–2027 oraz planowanym pakietem odbudowy.

Co istotne państwa V4  będą współdziałać w działaniach dotyczących marketingu turystycznego i promocji regionu, które realizowane będą przede wszystkim przez narodowe organizacje turystyczne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here