Profesjonalizm i umiejętności menadżerskie są kluczem do sukcesu w prowadzeniu nowoczesnego uniwersytetu

1025

Kandydatem na rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, dziekan II Wydziału Lekarskiego, związany z uczelnia od 40 lat, specjalista w dziedzinie nefrologii, ceniony za  wybitne osiągnięcia  naukowe w kraju i za granicą. Międzynarodowe doświadczenia są niezwykle ważne w  nowoczesnym zarządzaniu oraz budowaniu strategii uczelni dostosowanej do standardów światowych  w zakresie dydaktyki , badań naukowych i klinicznych. Model kształcenia studentów z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, dostosowany  do wymogów bezpieczeństwa w dobie pandemii jest podstawą programową kandydata na rektora uczelni w której studiuje najwięcej w kraju, bo ponad 1300 osób z Europy i świata. Do priorytetowych zadań należy także integracja zespołowa w rozwoju badań naukowych i klinicznych, pozyskiwanie granów na ich prowadzenie, współpraca międzynarodowa z elitarnymi ośrodkami badawczo-naukowymi oraz zachowanie odpowiedniej parametryzacji czyli wysokiego statusu Uniwersytetu Medycznego.

Oto program prof. Wojciecha Załuski kandydata na rektora

Szanowni Państwo, podejmując decyzję o kandydowaniu na rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie byłem przygotowany do ciężkiej pracy i poświęcenia nie mając świadomości , że znajdziemy się jako społeczność akademicka w tak trudnych czasach pandemii.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie , wcześniej Akademia Medyczna jest miejscem z którym jestem związany 0d 40 lat. Tutaj miałem okazje realizować swoje plany rozwoju zawodowego i naukowego. Tutaj poznałem wiele wspaniałych ludzi, także moich nauczycieli. Dla nas pracowników naszej Alma Mater : klinicystów, nauczycieli, badaczy i pracowników administracji w obecnej dobie najważniejszym staje się wspólna walka o to, żeby przejść ten trudny okres z perspektywą jasnych planów na przyszłość.

Osobiście doświadczamy trudów pracy w naszych klinikach akademickich, nie zapominamy o planach naukowych z których nikt nas nie zwolnił, a wymagania wobec nas rosną. Biorąc pod uwagę wymogi w stosunku do nauczycieli akademickich w nowej rzeczywistości sięgnęliśmy na szeroką skalę po nowe metody kształcenia, używając najnowszych  narzędzi edukacyjnych. Wszystkie te działania opierają się na ograniczeniu kontaktu, który jest jednym z najważniejszych elementów w zawodzie naszym i naszych absolwentów. Mając pełne przekonanie, że nasza uczelnia posiada znakomitych naukowców i klinicystów, wybitnych dydaktyków oraz zdolną młodzież akademicką wymieniam obszary na których chcę się skoncentrować pełniąc funkcje rektora.

Dydaktyka

W pierwszej kolejności planuję zrównoważyć dydaktykę na wszystkich Wydziałach poprzez: równomierne rozłożenie planów studiów w jednostkach – opracowanie harmonogramu zajęć w roku akademickim według analizy obciążenia jednostek organizacyjnych, zabezpieczenie bazy dydaktycznej – optymalne wykorzystanie zasobów klinicznych oraz  przedklinicznych, w razie potrzeb wyjście poza bazę akademicką, tworzenie nowych atrakcyjnych dla kandydatów/zgodnych z potrzebami rynku pracy/ kierunków studiów, rozszerzenie działalności Centrum Medycznych Egzaminów Testowych (CMET – egzaminy zdawane na komputerach) dla studentów wszystkich kierunków, wzmocnienie jakości kształcenia  pod kątem zdawalności egzaminów licencyjnych tj. LEK, LDEK,  stworzenie indywidualnych ścieżek rozwoju kariery nauczycieli akademickich, doinwestowanie metod kształceni (szkolenia, zakup programów, sprzętu).

Nauka

Priorytetem będzie dla mnie podniesienie ragi naukowej Uczelni poprzez: pozyskiwanie większych środków finansowych na cele naukowe i wydajniejsze wykorzystanie tych będących w posiadaniu Uczelni, w niedalekiej przyszłości stworzenie nowego budynku „Serce naukowe Uniwersytetu”  do celów naukowych – skupiający rozproszone dotąd grupy badawcze zajmujące się podobną tematyką (core facility), ustanowienie zespołu ekspertów pomagających w przygotowaniu grantów – osób, które są ekspertami w panelach NCN, posiadają znaczące osiągnięcia w tym zakresie, które będą pomagać w pisaniu aplikacji grantowych przez pracowników Uniwersytetu, nawiązanie ścisłej współpracy między poszczególnymi dyscyplinami naukowymi (wspólne publikacje i granty) – w myśl hasła: „większy może więcej”,  umiędzynarodowienie kadry badawczej – rozwijanie koncepcji „profesorów wizytujących”
 i tworzenie przez nich nowych grup badawczych na bazie Uniwersytetu – zatrudnianie nowych badaczy z pozyskiwanych grantów bez wydatkowania środków Uczelni, pełniejsze wykorzystanie potencjału Ośrodka Medycyny Doświadczalnej.

Działalność lecznicza

Dołożę starań do stworzenia właściwych warunków pracy i dydaktyki w szpitalach poprzez: inwestowanie w poprawę infrastruktury: kontynuacja budowy SPSK 1, rewitalizacja i rozbudowa SPSK 4 i USD, inwestowanie w wyposażenie nowo powstałego budynku  SCK, zacieśnienie współpracy pomiędzy szpitalami, aktywny udział Uniwersytetu Medycznego w rozwiązywaniu bieżących problemów szpitali takich jak SOR-y, przeciążone Centra Urazowe, brak współpracy ze szpitalami powiatowymi czy permanentny niedobór miejsc w ZOL-ach, zatrzymanie w Uniwersytecie i w szpitalach specjalistycznej kadry medycznej poprzez zmianę i uelastycznienie form zatrudnienia oraz poprawę warunków rozwoju zawodowego, rozwój i wsparcie WNoZ w kształceniu klinicznym na kierunkach  pielęgniarstwo i położnictwo z intencją zatrudniania absolwentów w naszych szpitalach klinicznych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here