Rosną zyski przedsiębiorstw

669

Przedsiębiorstwa w naszym kraju zarabiają coraz więcej. Po trzech pierwszych kwartałach tego roku ich zysk netto wzrósł o 2,9 proc. w ujęciu rocznym. W przychodach firm zwiększa się udział eksportu. Rośnie również poziom inwestycji przedsiębiorstw. Od stycznia do września zwiększyły się one o 16 proc. rok do roku i osiągnęły poziom 104,5 mld zł – wynika z danych GUS dot. przedsiębiorstw niefinansowych, które zatrudniają minimum 50 osób.

W sumie – w pierwszych trzech kwartałach tego roku – przychody z całokształtu działalności przedsiębiorstw wyniosły 2,38 bln zł. Oznacza to wzrost o 6,7 proc. rok do roku. Zysk netto – w sumie o 2,9 proc. – wykazało 77,7 proc. podmiotów.

Za wciąż relatywnie wysoką można uznać rentowność firm, która uległa osłabieniu tylko o 0,2 pkt proc., mimo tego, że – o 7,0 proc. rok do roku – wzrosły ich koszty.

W pierwszych trzech kwartałach 2019 r. nakłady inwestycyjne firm ogółem wzrosły do poziomu 104,5 mld zł (o 16 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, wobec wzrostu 11,9 proc. rok wcześniej). Choć obserwowane spowolnienie koniunktury przekłada się na mniejsze wzrosty w kolejnych kwartałach, to całościowy wynik po pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku należy uznać za dobry.

Analiza sektorowej struktury nakładów wskazuje na wzrosty inwestycji m.in. w: wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (+27,8 proc.); obsłudze rynku nieruchomości (+25,8 proc.); administrowaniu i działalności wspierającej (+23,7 proc.); transporcie i gospodarce magazynowej (+22,8 proc.); dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji (+22,6 proc.); górnictwie i wydobywaniu (+21,5 proc.); przetwórstwie przemysłowym (+14,1 proc.); informacji i komunikacji (+13,3 proc.). Spadek nakładów wystąpił natomiast w budownictwie (- 11,5 proc.). 

Choć nasi główni partnerzy handlowi borykają się ze spadkiem koniunktury, w Polsce mamy wzrost przychodów ze sprzedaży na eksport – o 11,8%. W badanej grupie przedsiębiorstw zwiększył się również – z 49,9% do 53,2% – odsetek firm, które wykazują przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport. Z kolei udział tej kategorii przychodów w przychodach netto ogółem wzrósł z 24,3 proc. do 25,4 proc. (MR)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here