Rząd przyjął nowelę Prawa geodezyjnego i kartograficznego

1189

Inwestycje przyspieszą, a obywatele będą mogli bezpłatnie skorzystać – za pośrednictwem Geoportalu – z takich danych, jak zdjęcia lotnicze, czy podstawowe informacje na temat działek – takie będą efekty zmian w prawie geodezyjnym i kartograficznym, które rząd przyjął 17 grudnia rząd.

Głównym celem projektu noweli ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw jest usprawnienie geodezyjnej obsługi budowlanego procesu inwestycyjnego.

– Efektem projektowanych regulacji będą transparentne zasady wykonywania prac geodezyjnych oraz jednoznacznie określone prawa i obowiązki, zarówno wykonawców prac geodezyjnych, jak również organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Możliwość racjonalnego zaplanowania prac geodezyjnych oraz uproszczenie, a nawet eliminacja niektórych procedur, przyczynią się do przyspieszenia wykonywania tych prac – podkreśla minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

– Zmiany przyjęte przez rząd powinny pozytywnie wpłynąć na szybkość budowlanego procesu inwestycyjnego, pozwalając jednocześnie w maksymalnym stopniu zachować jego bezpieczeństwo. Nowe przepisy usprawnią też prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – dodaje wiceszef resortu rozwoju Robert Nowicki.

Zmiany w ustawie idą w trzech kierunkach. Po pierwsze, w związku z tym, że mniej czasu zajmą formalności związane z pracami geodezyjnymi, skróceniu ulegnie także sam proces inwestycyjny. Po drugie, starostwa powiatowe z urzędu zaktualizują dane w ewidencji gruntów i budynków. Po trzecie wreszcie, bezpłatnie udostępnimy dane geodezyjne.

Bezpłatnie dostępne dane pochodzące z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  to m.in. ortofotomapy – popularnie zdjęcia lotnicze, dane numerycznego modelu terenu, dane topograficzne czy też podstawowe informacje dot. działek ewidencyjnych.

Mniej procedur dla geodetów. Szybsze inwestycje dla wszystkich

Ta grupa zmian dotyczy przede wszystkim prac, które wykonują geodeci. Są one związane z procesem inwestycyjnym – nieważne czy chodzi o budowę domu, drogi czy linii kolejowej.

W projekcie ustawy znalazły się między innymi takie rozwiązania, jak:        uproszczony, ryczałtowy sposób pobierania opłat od geodetów za dokumenty potrzebne im do pracy, możliwość rozpoczęcia prac geodezyjnych w każdej chwili – trzeba będzie je zgłosić w ciągu 5 dni,        mniej formalności na linii geodeta – starostwo powiatowe, co pozwoli geodetom szybciej uzyskać potrzebne dokumenty.

W efekcie czas potrzebny na załatwienie formalności związanych z pracami geodezyjnymi skróci się o dwie trzecie – średnio z 60 do 18 dni. A to oznacza, że skróci się czas potrzebny na realizację każdej inwestycji.

Wiarygodne dane to podstawa

Starostwa powiatowe gromadzą w ewidencji gruntów i budynków kluczowe dane z punktu widzenia gospodarki. Aktualizując je, urzędy muszą dopełnić wielu, w niektórych przypadkach zbędnych, formalności. To spowalnia proces aktualizacji ewidencji.

Projekt, który przyjął rząd, zakłada aktualizowanie informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, czyli z urzędu, bez konieczności składania wniosku. Dzięki temu dane w ewidencji będą bardziej aktualne.

Otwarcie danych o przestrzeni dla obywateli

Wiele danych przestrzennych było do tej pory dostępnych tylko na wniosek i za opłatą. Chodzi o: dane topograficzne, zdjęcia lotnicze,         dane pomiarowe LIDAR, Numeryczny Model Terenu i podstawowe dane o działkach i budynkach.

Teraz będzie można je bezpłatnie pobrać ze strony GEOPORTAL.GOV.PL. Takie dane mogą być potrzebne przedsiębiorcom na przykład do tworzenia aplikacji na smartfony, wykorzystujących informacje o przestrzeni albo do budowy przyłącza gazowego.

Najważniejsze rozwiązania w przepisach geodezyjnych i kartograficznych

Uszczegółowienie zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz doprecyzowanie relacji prawnych między wykonawcami tych prac a organami administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Przewidziano aktualizowanie informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym – z urzędu (czyli bez konieczności składania wniosku). Regulacja ta usprawni proces aktualizacji danych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Zmniejszono zakres informacyjny w ewidencji gruntów i budynków przez usunięcie z niej informacji mających swoje odzwierciedlenie w innych rejestrach państwowych. Rozwiązanie to optymalizuje prowadzenie poszczególnych baz danych i jednoznacznie wskazuje podmioty odpowiedzialne za aktualność i rzetelność zasobów. Wprowadzono zmiany w procedurze uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Najważniejsze zmiany w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym służące usprawnieniu procesu inwestycyjnego

Wprowadzono obowiązek tworzenia zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego wraz z określeniem ich minimalnego zakresu. Wymóg ten będzie dotyczyć również aktów już obowiązujących. W ten sposób zostanie wykonany pierwszy istotny krok w kierunku upowszechnienia zbiorów danych przestrzennych dotyczących dokumentów planistycznych.

Przyjęte rozwiązania przyczynią się do powstania jednolitych w skali kraju zbiorów opisujących zasięgi aktów planowania przestrzennego oraz powiązanych z nimi dokumentów. (MR)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here