Setna rocznica powołania Urzędu Patentowego i ochrony własności przemysłowej w Polsce

1617

W ciągu 100 lat nieprzerwanej działalności Urząd Patentowy RP udzielił ponad 229 tysięcy patentów na wynalazki, zarejestrował ponad 69 tysięcy wzorów użytkowych, 42 tysiące wzorów przemysłowych, zdobniczych oraz wzorów rysunkowych i modeli oraz ponad 465 tysięcy znaków towarowych. Łącznie w tym okresie wpłynęło do Urzędu Patentowego RP ponad 1 mln 200 tys. zgłoszeń. Setna rocznica ustanowienia Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, zawodu rzecznika patentowego i ochrony własności przemysłowej w Polsce jest okazją do podsumowań.

 Urząd Patentowy RP ustanowiony 28 grudnia 1918 roku dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego był jedną z pierwszych instytucji państwowych utworzonych po odzyskaniu niepodległości. Ten sam akt prawny określił również podstawowe ramy działania rzeczników patentowych, jako zawodowych pełnomocników upoważnionych do reprezentowania stron postępowania przed Urzędem Patentowym RP. W 1919 r. Naczelnik Państwa wydał trzy kolejne dekrety stanowiące pierwsze krajowe regulacje prawne odpowiadające na potrzeby polskiego społeczeństwa w zakresie ochrony własności przemysłowej, niezbędnej dla rozwoju gospodarczego odrodzonego państwa. Dzięki temu dorobek intelektualny polskich wynalazców, naukowców oraz twórców rozwiązań projektowych chroniony jest nieprzerwanie w ciągu minionych 100 lat, choć zakres oraz charakter tej ochrony   w tym długim okresie podlegały zmianom wynikającym z ewolucji systemu prawnego.

 Obecnie do Urzędu Patentowego RP wpływa w trybie krajowym łącznie około 20 tys. zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych rocznie. Na terenie Polski pozostaje aktualnie w mocy ponad 328 tys. praw wyłącznych, w tym 22 tys. patentów i praw ochronnych udzielonych w trybie krajowym, 63 tys. walidowanych patentów europejskich, ponad 151 tys. praw ochronnych na znaki towarowe udzielonych w trybie krajowym oraz 83 tys. w trybie międzynarodowym.

Urząd Patentowy RP, wypełniając tak szerokie spektrum zadań związanych  z ochroną własności przemysłowej, jest jedną z instytucji wspierających tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjnej gospodarki, w obszarze której szczególnie istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu oraz wysokiej konkurencyjności, która w znacznym stopniu zależy od zdolności do kreowania nowych rozwiązań,  w tym technologii i produktów. Tylko bowiem w otoczeniu rynkowym zapewniającym    i respektującym taką ochronę, przedsiębiorcy skłonni są do inwestowania  w rozwiązania mające walor nowości, co jest podstawowym warunkiem szeroko pojętego rozwoju gospodarczego i społecznego, zwiększania liczby miejsc pracy, podnoszenia jakości życia oraz coraz lepszego wykorzystania różnorodnych zasobów.

Tegoroczne obchody 100. rocznicy ustanowienia ochrony własności przemysłowej oraz Urzędu Patentowego RP i zawodu rzecznika patentowego mają głównie charakter promocyjny i edukacyjny, ukierunkowany na poszerzanie społecznej świadomości i wiedzy w zakresie ochrony własności przemysłowej oraz intelektualnej, a także znaczenia praw wyłącznych dla rozwoju innowacyjnej  i  konkurencyjnej gospodarki. Obchody jubileuszowe zostały objęte honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, co świadczy o szczególnej doniosłości tej rocznicy bezpośrednio związanej z odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1918 r.

W ramach obchodów jubileuszowych Urząd Patentowy zorganizował w ciągu całego 2018 roku około 50 różnorodnych wydarzeń poświęconych zagadnieniom własności przemysłowej oraz przygotował liczne publikacje popularyzujące ideę szerokiej ochrony prawnej przysługującej twórcom innowacyjnych rozwiązań naukowo-technicznych.

Organizując obszerny program obchodów jubileuszowych upamiętniających ustanowienie ochrony własności przemysłowej na ziemiach polskich, odwołując się do doświadczeń minionego 100-lecia Urząd Patentowy pragnie wskazać przede wszystkim na fundamentalne znaczenie ochrony narodowego dorobku intelektualnego dla umacniania potencjału Polski, jako kraju rozwijającego gospodarkę w oparciu o zaawansowaną wiedzę, rozwiązania innowacyjne i postawy twórcze.

Adam Taukert, rzecznik prasowy UP RP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here