Stawiamy na doskonałość kształcenia kadry medycznej

1925

Program interdyscyplinarnego kształcenia studentów w Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego uwzględnia najnowsze osiągnięcia w rozwoju nauk medycznych w dziedzinie profilaktyki, diagnostyki i leczenia. Połączenie wiedzy teoretycznej z dużą liczbą zajęć praktycznych  w szpitalach i klinikach znacznie ułatwi studentom naukę. O programie nauczania, w którym UKSW kładzie szczególny nacisk na humanizację medycyny i holistyczne podejścia lekarza do pacjenta, rozmawiamy z prof. Grażyną Gromadzką, dziekanem  Wydziału Medycznego. Collegium Medicum.

– Nowoutworzony Wydział Medyczny po raz pierwszy przeprowadzał rekrutację na kierunek lekarski i pielęgniarstwo. Pani Profesor, czy duża liczba kandydatów na te studia zaskoczyła władze uczeni?

– Spodziewaliśmy się dużego zainteresowaniaponieważ to są bardzo atrakcyjne studia dla młodych ludzi, które gwarantują absolwentom wymarzoną pracę. Szkoda, że liczba miejsc jest ograniczona. Spośród 1511 kandydatów możemy wybrać  tylko tych z najwyższą liczbą uzyskanych punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.

– Jak powstała koncepcja programu kształcenia na kierunku lekarskim ?

Koncepcja kształcenia na jednolitych studiach magisterskich na kierunku lekarskim wypracowana została na bazie analizy aktualnych doświadczeń uczelni polskich oraz uczelni  w innych krajach Europy. Przy jej opracowywaniu uwzględniono również analizy, przeprowadzone przez Eastern Virginia Medical School, USA, dotyczące konieczności dostosowania treści oraz metod kształcenia do wymogów osób, reprezentujących tzw. pokolenie Y, nazywane również „pokoleniem millenialsów”, „pokoleniem cyfrowym” czy „pokoleniem iPodów”, które są odbiorcami kształcenia na studiach wyższych.

– Wszystkie zajęcia będą się odbywały na UKSW?

– Większość zajęć,  zaplanowanych w ramach programu dwóch pierwszych lat studiów, będzie się odbywać w obrębie kampusu UKSW przy ul. Wóycickiego. Mamy tutaj bardzo nowoczesne zaplecze dydaktyczne oraz doskonale wyposażone centrum laboratoryjne nauk przyrodniczych, w którym będą prowadzone zajęcia w formie ćwiczeń laboratoryjnych.  Jeśli zajdzie taka potrzeba to możemy je realizować również w instytucjach wykonujących wysoce specjalistyczne badania, z którymi podjęliśmy współpracę. Zajęcia z anatomii będą realizowane w instytucji zewnętrznej. Mamy podpisane w tej sprawie porozumienie.  Program studiów na Wydziale Medycznym UKSW  spełnia wszystkie warunki, określone w rozporządzeniu MniSW, dotyczącym standardów kształcenia m.in. na kierunkach lekarskim i pielęgniarskim. Natomiast realizacja zajęć będzie przebiegała w sposób częściowo tradycyjny, a częściowo nowatorski – ułatwiający studentom zdobywanie wiedzy, kompetencji i umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu lekarza.

–  Oprócz tradycyjnych wykładów i ćwiczeń przewidziane są jeszcze inne formy edukacji?

–  Zajęcia zostały tak zaplanowane, żeby studenci równolegle, w sposób zintegrowany, zdobywali wiedzę z zakresu nauk podstawowych i klinicznych. Nauczanie genetyki i cytogenetyki, biologii molekularnej, immunologii czy biochemii, będzie się odbywało w ramach zajęć wprowadzających oraz w formie tzw. nauczania zintegrowanego. Studenci będą mieli  najpierw przez kilka godzin zajęcia wstępne z tych przedmiotów, a następnie zajęcia te będą wplecione w bloki  kliniczne. Nauczanie takie ma na celu równoległe przekazywanie informacji z zakresu nauk podstawowych oraz nauk klinicznych, co ułatwi studentom przyswajanie i utrwalanie wiedzy, a także pozwoli im na lepsze zrozumienie patomechanizmów chorób, diagnostyki, leczenia i terapii z wykorzystaniem wiedzy z dziedziny genomiki, proteomiki i metabolomiki. Dzięki osiągnięciom w tych obszarach wiedzy doskonalone  są procesy diagnostyczne, a także procedury pozwalające na ocenę rokowań, u pacjenta z określonym schorzeniem, albo na dobór terapii w sposób zindywidualizowany. Studenci zainteresowani daną tematyką będą mogli pogłębić wiedzę w danym obszarze w ramach zajęć fakultatywnych. W programie oferujemy bardzo wiele przedmiotów fakultatywnych, które też zostały zebrane w  zintegrowane bloki tematyczne  dotyczące m.in. badań naukowych w medycynie, informatyki medycznej, podstaw organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, medycyny estetycznej, seksuologii i prokreacji oraz holistycznej koncepcji człowieka chorego. Osobny blok zajęć fakultatywnych ma być w całości realizowany przez kadrę Wojskowego Instytutu Medycznego. Zaproponowanie tak szerokiej puli zajęć fakultatywnych  jest możliwe dzięki temu, że podjęliśmy współpracę z wieloma różnymi szpitalami i instytutami badawczymi.

– Na innych uczelniach medycznych program kształcenia jest podobny, czy są jakieś różnice w doborze zajęć teoretycznych i praktycznych?

– Specyfika kształcenia medycznego jest podobna, różnice dotyczą sposobu realizacji zajęć, wymiaru godzinowego, częściowo również przedmiotów ujętych  w programie studiów, jak również możliwości pogłębienia czy poszerzenia wiedzy w ramach zajęć fakultatywnych.  W przygotowanym przez nas programie studiów położyliśmy nacisk na umożliwienie jednoczesnego przekazywania wiedzy z zakresu nauk podstawowych i klinicznych, co ułatwi studentom powiązanie teorii z  praktyką i wiedzą kliniczną. Inaczej niż w większości innych Uczelni będą realizowane zajęcia z  farmakologii klinicznej. W pierwszej kolejności student uzyska wiedzę z zakresu farmakologii ogólnej i toksykologii, a następnie z zakresu farmakologii klinicznej – już w powiązaniu z nauczaniem klinicznym. Na 5 roku studiów wiedza będzie podsumowana i pogłębiona o tematykę z zakresu polipragmazji i indywidualizacji leczenia.

– Na czym polega polipragmazja?

– To jest leczenie wieloma lekami jednocześnie – istotne jest, by było prowadzone w taki sposób, aby uniknąć działań  niepożądanych związanych z interakcjami między tymi lekami. Obecnie bardzo dynamicznie rozwija się trend związany z indywidualizacją farmakoterapii czyli dostosowywaniem sposobu leczenia do indywidualnych cech pacjenta genetycznych czy biochemicznych. Taki sposób leczenia pozwala zoptymalizować terapie i zwiększyć efekty zdrowotne.  Oprócz przekazania rzetelnej wiedzy medycznej chcemy kształotować u studentów  postawę holistycznego podejścia do pacjenta. W programie studiów przewidziany jest blok zajęć fakultatywnych, dotyczących  holistycznej wizji człowieka chorego.  Zależy nam na tym, żeby osoby, które będą prowadziły zajęcia, przekazywały studentom wiedzę medyczną na jak najwyższym poziomie, ale jednocześnie własną postawą budowały w nich szacunek do drugiego człowieka. Młodzi ludzie znakomicie wychwytują szczerość, autentyczność, zgodność głoszonych przekonań z działaniami. Myślę, że jeżeli zobaczą tę zgodność, to będą  takie postawy wykładowców przejmować.

– Kto będzie wykładał w Collegium Medicum?

– Kadrę dobieramy w taki sposób, żeby wiedzę przekazywali specjaliści z dużym doświadczeniem i osiągnięciami w swojej dziedzinie. Kontakt ze studentami będzie dla wielu z nich nowym doświadczeniem. Liczymy, że dzięki temu takie osoby będą przekazywały aktualną wiedzę medyczną, w sposób świeży, bez popadania w rutynę. Zajęcia będą koordynowane przez profesorów m.in. z instytucji takich jak Wojskowy Instytut Medyczny czy Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, z którymi podjęliśmy współpracę. Zadbamy o to, żeby w jak najlepszych warunkach przekazywać studentom aktualną wiedzę medyczną.

Z prof. Grażyną Gromadzką rozmawiała Jolanta Czudak

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here