Stawiamy na doskonałość kształcenia kadry medycznej

170

Program interdyscyplinarnego kształcenia studentów w Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego uwzględnia najnowsze osiągnięcia w rozwoju nauk medycznych w dziedzinie profilaktyki, diagnostyki i leczenia terapeutycznego. Połączenie wiedzy teoretycznej z dużą liczbą zajęć praktycznych  w szpitalach i klinikach znacznie ułatwi studentom naukę  z  wykorzystywaniem zaawansowanych technologii cyfrowych i trójwymiarowego obrazowania medycznego. O programie nauczania, w którym UKSW kładzie szczególny nacisk na humanizację medycyny i holistyczne podejścia lekarza do pacjenta, rozmawiamy z prof. Grażyną Gromadzką, dziekanem  Collegium Medicum.

– Nowoutworzony Wydział Medyczny po raz pierwszy przeprowadzał rekrutację na kierunek lekarski i pielęgniarstwo. Pani Profesor, czy duża liczba kandydatów na te studia zaskoczyła władze uczeni?

Spodziewaliśmy się dużego zainteresowania, ponieważ to są bardzo atrakcyjne studia dla młodych ludzi, które gwarantują absolwentom wymarzoną pracę. Szkoda, że nie możemy przyjąć wszystkich którzy spełniają kryteria, ale liczba miejsc jest ograniczona. Spośród 15 kandydatów na jedno miejsce możemy wybrać  tylko 100 osób z najwyższą liczbą uzyskanych punktów. Takie mamy limity. Może się zdarzyć, że kilku kandydatów będzie miało taką samą punktację i wtedy przyjmiemy o parę osób więcej. To nie wpłynie jednak na koszt prowadzenia studiów, ponieważ  nie będzie się wiązało z potrzebą utworzenia dodatkowych grup zajęciowych.  Koncepcja kształcenia na jednolitych studiach magisterskich na kierunku lekarskim wypracowana została na bazie analizy aktualnych doświadczeń uczelni polskich oraz uczelni  w innych krajach Europy. Przy jej opracowywaniu uwzględniono również analizy, przeprowadzone przez Eastern Virginia Medical School, USA, dotyczące konieczności dostosowania treści oraz metod kształcenia do wymogów osób, reprezentujących tzw. pokolenie Y, nazywane również „pokoleniem millenialsów”, „pokoleniem cyfrowym” czy „pokoleniem iPodów”, które są odbiorcami kształcenia na studiach wyższych.

– Wszystkie zajęcia będą się odbywały na UKSW?

– Większość zajęć  zaplanowanych w ramach programu dwóch pierwszych lat studiów będzie się odbywać w obrębie kampusu przy ul. Wóycickiego. Mamy tutaj bardzo nowoczesne zaplecze dydaktyczne oraz doskonale wyposażone centrum laboratoryjne nauk przyrodniczych w którym będą prowadzone zajęcia w formie ćwiczeń.  Jeśli zajdzie taka potrzeba to możemy  je odbywać również w instytucjach wykonujących wysoce specjalistyczne badania, z którymi podjęliśmy współpracę. Zajęcia z anatomii, będą realizowane na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Mamy podpisane w tej sprawie porozumienie.  Nasz program studiów na Wydziale Medycznym  spełnia wszystkie warunki określone w rozporządzeniu MNiSW dotyczącym standardów kształcenia m.in. na kierunkach lekarskim i pielęgniarskim, a nawet wykracza poza te standardy. W nowatorski sposób potraktowaliśmy nauczanie wielu przedmiotów, uwzględniając aktualny stan wiedzy w obszarze nauk medycznych.

–  Oprócz tradycyjnych wykładów i ćwiczeń przewidziane są jeszcze inne formy edukacji?

–  Przedmioty obowiązkowe zostały tak zaplanowane, żeby studenci zdobywali wiedzę z zakresu nauk podstawowych i klinicznych, w tym z zagadnień: genetyki i cytogenetyki, biologii molekularnej, immunologii, biochemii, których nauczanie będzie się odbywało w ramach zajęć wprowadzających oraz w formie tzw. nauczania zintegrowanego. Studenci będą mieli  najpierw przez kilka godzin zajęcia wstępne z tych przedmiotów, a następnie zajęcia te będą wplecione w bloki  kliniczne. Przykładowo, genetyka będzie realizowana w jednym bloku gdzie studenci uzyskają ogólną wiedzę genetyczną, a w kolejnym bloku wiedzę na temat genetyki klinicznej.  Nauczanie takie ma na celu równoległe przekazywanie informacji z zakresu nauk podstawowych oraz nauk klinicznych, co ułatwi studentom przyswajanie i utrwalanie wiedzy, a także pozwoli im na lepsze zrozumienie patomechanizmów chorób, diagnostyki, leczenia i terapii z wykorzystaniem wiedzy z dziedziny genomiki, proteomiki i metabolomiki. Dzięki osiągnięciom w tych obszarach wiedzy doskonalone  są procesy diagnostyczne, a także procedury pozwalające na ocenę rokowań, u pacjenta z określonym schorzeniem, albo na dobór terapii w sposób zindywidualizowany. Jest to tzw. medycyna personalizowana, która stawia pacjenta w centrum systemu opieki zdrowotnej. Wiedzę w tym zakresie studenci będą uzyskiwali w ramach zajęć  m.in. z przedmiotów takich jak genetyka czy biologia molekularna. Studenci zainteresowani daną tematyką będą mogli pogłębić wiedzę w danym obszarze w ramach zajęć fakultatywnych. W programie oferujemy bardzo wiele przedmiotów fakultatywnych, które też zostały zebrane w  zintegrowane bloki tematyczne  dotyczące m.in. badań naukowych w medycynie, informatyki medycznej, podstaw organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, medycyny estetycznej, seksuologii i prokreacji oraz holistycznej koncepcji człowieka chorego. Osobny blok zajęć fakultatywnych ma być w całości realizowany przez kadrę Wojskowego Instytutu Medycznego. Zaproponowanie tak szerokiej puli zajęć fakultatywnych  jest możliwe dzięki temu, że podjęliśmy współpracę z wieloma różnymi ośrodkami.

– Na innych uczelniach medycznych program kształcenia jest podobny, czy są jakieś różnice w doborze zajęć teoretycznych i praktycznych?

– Specyfika kształcenia medycznego jest podobna, ale nas wyróżnia wymiar godzinowy zajęć z poszczególnych przedmiotów, który umożliwia przekazanie studentom pogłębionej wiedzy z najdynamiczniej rozwijających się obszarów nauk medycznych.  Na to kładziemy szczególny nacisk. Druga rzecz, która nas wyróżnia to jest układ zajęć. Jednoczesne przekazywanie wiedzy z nauk podstawowych i klinicznych ułatwi studentom powiązanie teorii z  praktyką i wiedzą kliniczną. To na pewno będzie dużo skuteczniejsze w nauce. Poza tym, inaczej niż w większości uczelni będzie też realizowany przedmiot dotyczący  farmakologii klinicznej. Najpierw  prowadzone będą zajęcia z farmakologii ogólnej i toksykologii, a następnie farmakologii klinicznej. Zajęcia z tego przedmiotu również będą prowadzone w blokach nauczania zintegrowanego, po to, aby na 5 roku studiów podsumować całą wiedzę dając studentom informację na temat polipragmazji i indywidualizacji leczenia.

– Na czym polega polipragmazja?

– To jest leczenie wieloma lekami jednocześnie w taki sposób, aby uniknąć działań  niepożądanych związanych z interakcją między tymi lekami. Obecnie bardzo dynamicznie rozwija się trend farmakoterapii czyli dostosowywanie sposobu leczenia do indywidualnych cech pacjenta zarówno  genetycznych jak i biochemicznych. Taki sposób leczenia pozwala zoptymalizować terapie i zwiększyć efekty zdrowotne.  W studentach  oprócz wiedzy medycznej i kompetencji zawodowych chcemy wykształcić  postawę holistycznego podejścia lekarza do pacjenta. W programie studiów przewidziane są zajęcia z etyki medycznej i badawczej, jest też cały blok zajęć fakultatywnych, dotyczących  holistycznej wizji człowieka chorego.  Zależy nam na tym, żeby osoby, które będą prowadziły zajęcia, przekazywały studentom wiedzę medyczną na jak najwyższym poziomie, ale jednocześnie własną postawą budowały w nich szacunek do drugiego człowieka. Młodzi ludzie znakomicie wychwytują szczerość, autentyczność, zgodność głoszonych przekonań z działaniami. Myślę, że jeżeli zobaczą tę zgodność, to będą  Take postawy wykładowców przejmować.

– Kto będzie wykładał w Collegium Medicum?

Kadrę dobieramy w taki sposób, żeby wiedzę przekazywali specjaliści z dużym doświadczeniem i osiągnięciami w swojej dziedzinie. Będą to  autorytety naukowe, które dotychczas realizowały się w działalności naukowej, połączonej z praktyką kliniczną. Kontakt ze studentami będzie dla wielu z nich nowym doświadczeniem. Liczymy, że dzięki temu takie osoby będą przekazywały aktualną wiedzę, w sposób świeży, bez popadania w rutynę. Zajęcia będą koordynowane przez profesorów, w tym m.in. z wiodących instytucji takich jak Wojskowy Instytut Medyczny czy Centralny Szpital Kliniczny MAWiA, z którymi podjęliśmy współpracę. Zadbamy o to, żeby studentom przekazywać jak najpełniejszą wiedzę i  w jak najlepszych warunkach.

Z prof. Grażyną Gromadzką rozmawiała Jolanta Czudak

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here