Światowy Dzień Praw Konsumenta

921

Związek Przedsiębiorstw Finansowych od ponad 15 lat prowadzi Program Etyczny, w ramach którego można złożyć skargę na nierzetelne praktyki przedsiębiorstw finansowych. Konsument, firma, czy organizacja konsumencka mogą wnioskować o zbadanie zgodności działań  podmiotów zrzeszonych w ZPF z Zasadami Dobrych Praktyk przyjętymi w branży. Przy okazji Światowego Dnia Praw Konsumenta warto skorzystać z programu etycznego ZPF i złożyć wniosek do Komisji Etyki ZPF

Zasady Dobrych Praktyk, w skrócie ZDP, to kodeks etyczny branży finansowej, obejmujący zasady postępowania przyjęte do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym. ZDP zostały opracowane przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych ( ZPF), aby nie tylko podnieść jakość i ujednolicić zasady działania branży finansowej, ale przede wszystkim z myślą o ochronie konsumentów. Zasady te oparte są na przyjętych normach moralnych i – co oczywiste – w zgodzie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem.

Zasady zostały wypracowane oddolnie przez zrzeszone w ZPF przedsiębiorstwa i dobrowolnie przyjęte przez nie do stosowania. Zatem wszystkie firmy zrzeszone w Związku Przedsiębiorstw Finansowych, tj. firmy pożyczkowe, windykacyjne, pośrednicy finansowi, biura informacji gospodarczej, firmy ubezpieczeniowe i inne podmioty rynku finansowego, zobowiązane są przestrzegać Zasad Dobrych Praktyk. Jeśli więc mamy jakiekolwiek wątpliwości co do zgodności z normami etycznymi działań przedsiębiorstw finansowych z grona ZPF, możemy zwrócić się z wnioskiem do Komisji Etyki ZPF o ocenę zgodności danego działania z Zasadami Dobrych Praktyk.

Z roku na rok zauważamy coraz większe zainteresowanie konsumentów badaniem zgodności działań instytucji finansowych zrzeszonych w ZPF z Zasadami Dobrych Praktyk Związku. Jednocześnie, co odnotowujemy z satysfakcją, rośnie liczba orzeczeń Komisji Etyki potwierdzających zgodność praktyk przedsiębiorstw zrzeszonych w Związku z ZDP. To nie tylko sukces prowadzonego przez nas programu etycznego. To przede wszystkim sukces naszych członków – przedsiębiorstw z branży finansowej, które dużą wagę przykładają do kwestii etycznych w swojej działalności i systematycznie podnoszą jakość swoich usług – mówi  Marcin Czugan, prezes Zarządu ZPF. W toku prowadzonego postępowania Komisja Etyki orzeka o zgodności lub niezgodności opisanej praktyki z ZDP. Komisja Etyki niejednokrotnie wzywa również członków Związku do usunięcia przyczyn naruszeń ZDP. Wnioskodawcy otrzymują dzięki temu  wsparcie, a sporne sytuacje na linii biznes- konsument bywają niekiedy rozstrzygane na korzyść tego ostatniego. Na tym jednak nie koniec. Zgłaszane wnioski i orzeczenia Komisji Etyki są także podstawą do aktualizacji Zasad Dobrych Praktyk o nowe przepisy. W rezultacie zyskuje i konsument, i cały rynek.

Jak złożyć wniosek do Komisji Etyki ZPF?

Wnioski o zbadanie praktyk przedsiębiorstw finansowych zgłasza się do Komisji Etyki ZPF, za pośrednictwem Rzecznika Etyki ZPF. Może to zrobić każda osoba fizyczna lub prawna, a także podmioty uprawnione do reprezentowania konsumentów, np. rzecznicy praw konsumentów. Złożenie wniosku jest nieodpłatne.

Wniosek do Komisji Etyki można złożyć na każdym etapie sprawy, pod warunkiem, że nie zostało jeszcze wszczęte postępowanie reklamacyjne, albo gdy postępowanie reklamacyjne już się zakończyło, a – wnioskodawca otrzymał niesatysfakcjonującą odpowiedź od przedsiębiorcy,
– przedsiębiorca nie odpowiedział na reklamację w ciągu 30 dni od jej otrzymania, Jeśli jednak postępowanie reklamacyjne trwa, należy zaczekać ze złożeniem skargi do jego zakończenia.

Więcej o tym jak złożyć wniosek: https://zpf.pl/etyka/wniosek-do-komisji-etyki/

Co ważne, zgłaszać można przypadki podejrzenia naruszenia Zasad Dobrych Praktyk przez Członków ZPF. Dlatego przed złożeniem wniosku warto sprawdzić, czy dana firma znajduje się na liście Członków organizacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here