Święto patrona Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

1874

Dziś, jak co roku w dzień narodzin dla nieba Patrona UKSW ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, obchodzone  jest święto Uczelni. Tegoroczne obchody w związku z sytuacją epidemiczną będą miały inną formę niż dotychczas. Senat UKSW zbiera się na uroczystym posiedzeniu online, podczas którego słowo do społeczności akademickiej wygłosi Jego Eminencja kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski i Wielki Kanclerz UKSW.

Z okazji święta uczelni JM ks. prof. dr. hab. Stanisław Dziekoński  skierował do wspólnoty akademickiej, przyjaciół, dobroczyńców i studentów UKSW tekst uroczystego przemówienia:,

Dzień dzisiejszy związany jest z narodzinami dla nieba Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Świadka wiary i Męża Stanu. Dla naszej wspólnoty akademickiej jest to najważniejsze święto, obchodzone uroczyście, w atmosferze dziękczynienia składanego Bożej Opatrzności za dar życia naszego Patrona.  Świadectwem niestrudzonej działalności Prymasa Tysiąclecia w służbie Bogu i ludziom są Jego zapiski z ponad 30-letniego okresu. Ich opracowania – we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, Archidiecezją Warszawską, Archidiecezją Gnieźnieńską oraz Instytutem Prymasa Wyszyńskiego – podjął się Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W ten sposób zapiski  „Pro Memoria” są udostępniane historykom i całemu społeczeństwu.

Prace nad przygotowaniem do druku i opublikowaniem w 27 tomach zapisków Prymasa Tysiąclecia są jednym z wielu działań, jakie podjęliśmy, przygotowując się do beatyfikacji naszego Patrona. W czasie obchodów 20-lecia Uniwersytetu upamiętniliśmy Stefana Kardynała Wyszyńskiego, między innymi organizując kongres „Droga życia i posługi pasterskiej Prymasa Stefana Wyszyńskiego jako przesłanie dla współczesnego Kościoła w Polsce” i uczestnicząc w cyklu debat pn. „Myśląc Wyszyńskim”. Oprócz inicjatyw ogólnouczelnianych szereg działań ukazujących Stefana Kardynała Wyszyńskiego jako patrona na czasy współczesne  podjęły także poszczególne wydziały i instytuty. Warto przy tym odnotować, że dzięki wsparciu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego uporządkowaliśmy bogate zbiory w zasobach archiwum UKSW oraz osób prywatnych i udostępniliśmy je w technologii cyfrowej. W ten sposób powstało „Muzeum Cyfrowe UKSW”, będące bogatą skarbnicą wiedzy o naszej uczelni, od początku jej powstania.

Szanowni Państwo,   dziedzictwo, jakie pozostawił po sobie Prymas Tysiąclecia jest fundamentem, na którym zbudowaliśmy tożsamość naszego Uniwersytetu i oparliśmy jego rozwój. W ostatnich latach wiele uwagi poświęciliśmy jakości kształcenia. Znacząco rozbudowaliśmy infrastrukturę  do prowadzenia badań naukowych z myślą o wdrożeniach do gospodarki i realizacji zadań ważnych dla życia społecznego. Podpisaliśmy dziesiątki umów o współpracy z różnymi instytucjami i firmami, które dostrzegły w nas duży potencjał do współpracy w zakresie badań i rozwoju. Dzięki wstawiennictwu Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, poddaniu się woli Boga, przy pełnym zaangażowaniu naszego talentu i doświadczenia osiągnęliśmy poziom, dzięki któremu staliśmy się jeszcze bardziej rozpoznawali i cenieni nie tylko Polsce, ale też w Europie i w świecie. Jeszcze kilka lat temu nasza uczelnia kojarzyła się głównie z naukami humanistycznymi i społecznymi, z czego byliśmy i jesteśmy dumni. Dzięki ogromnemu wysiłkowi i determinacji, odczytując znaki czasu, stworzyliśmy z naszej uczelni uniwersytet szeroko profilowy, który odpowiada na potrzeby społeczne i gospodarcze, stając się wiodącym ośrodkiem w dziedzinie współpracy nauki i gospodarki. Naszym wyróżnikiem są dzisiaj nie tylko piękne sale wykładowe w nowych budynkach, uporządkowany i wyremontowany najstarszy kampus UKSW, powstałe kilka lat temu Centrum Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, oddawana jeszcze w tym roku akademickim hala sportowa z boiskiem olimpijskim do piłki ręcznej i miejscem wyznaczonym na fitness, ale też – a raczej przede wszystkim – innowacyjne centra badawcze. Jednym z pierwszych kroków do tworzenia uniwersytetu innowacyjnego i silnego naukowo była budowa Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych, które stało się miejscem badań i wdrożeń kilku naszych wydziałów. Poczynione inwestycje w infrastrukturę zaprocentowały wymiernymi wynikami w nauce. W wielu podjętych decyzjach dotyczących rozwoju uczelni można dostrzec wręcz wizjonerski charakter. Przykładem tego jest budowa centrum badawczo-wdrożeniowego w Dziekanowie Leśnym, dedykowanego technologiom cyfrowym. Interdyscyplinarny i wybitnie naukowy charakter tego Centrum pozwolił nam połączyć pracę naukowców różnych dyscyplin, jak też nawiązać współpracę z największymi spółkami gospodarczymi i instytucjami odpowiedzialnymi za rozwój społeczeństwa. 

W budowaniu pozycji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w przestrzeni akademickiej jedną z kluczowych decyzji było utworzenie Wydziału Medycznego. Collegium Medicum, z prestiżowym kierunkiem lekarskim. Patrzymy na medycynę w sposób holistyczny, gdzie ciało, umysł, emocje i dusza stanowią jedność. Stąd też w kształcenie przyszłych lekarzy i pielęgniarek włączyliśmy bogactwo nauk humanistycznych, by w ten sposób możliwie najlepiej przygotować naszych studentów do pracy z człowiekiem potrzebującym pomocy i chorym. Cały wysiłek, jaki został włożony w powstanie tego wydziału z kierunkiem lekarskim i pielęgniarstwem, traktujemy jako wotum wdzięczności dla dwóch wielkich Polaków, związanych z naszym uniwersytetem: Stefana Kardynała Wyszyńskiego w czasie przygotowana do beatyfikacji i św. Jana Pawła II w 100-lecie urodzin.

W roku XX-lecia powstania naszej uczelni z dumą możemy powiedzieć, że realizujemy oczekiwania, jakie wobec nas ma nasz Patron. W kontekście dynamicznego wielokierunkowego rozwoju naszej uczelni szczególnie bliskie są nam słowa Prymasa Tysiąclecia, wypowiedziane w Gnieźnie w 1966 r: „Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. Musicie mieć w sobie coś z orłów! – serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami w przyszłość naszej Ojczyzny. Będziecie mogli jak orły przebić się przez wszystkie dziejowe przełomy, wichry i burze, nie dając się spętać żadną niewolą. Pamiętajcie – orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko… Pamiętajcie, że i Wy jesteście z pokolenia orłów. Niech to będzie dla Was znakiem, programem i ukazywaniem drogi … Szybujcie wysoko, ku przyszłości Ojczyzny i Kościoła”.

W podobnym duchu, podkreślając dodatkowo niezastąpioną rolę UKSW w budowaniu przyszłości Europy, wypowiedział się św. Jan Paweł, który zechciał przyjąć tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prawie 19 lat temu, podczas uroczystości, jaka miała miejsce w Sali Klementyńskiej na Watykanie, nasz Najbardziej Dostojny Doktor honorowy skierował do nas następujące przesłanie: „[wierzę], że ta uczelnia przez solidne zaangażowanie naukowe profesorów i studentów będzie kształtować duchowe oblicze nie tylko Polski, ale całej Europy. Młodość Waszej uczelni może być Waszą siłą, źródłem nowych energii płynących ze świeżego podejścia do zagadnień, z którymi od wieków zmagają się ośrodki naukowe”. Papież apelował do nas: „Wykorzystajcie możliwości, jakie stwarza młodość – młodość instytucji i młodość ducha!”

Nowy wizerunek Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego musi zawierać w sobie nowoczesną myśl opartą na prostej i przejrzystej komunikacji z wartościami i dziedzictwem, jakie pozostawił nam Patron. Dlatego też, odważnie patrząc w przyszłość i nawiązując do postaci Prymasa Wyszyńskiego, stworzyliśmy i wdrażamy System Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu. Logo uczelni oparte jest na pierwszej literze nazwiska Patrona i odwołuje się jednocześnie do cech charakteryzujących naszą uczelnię.

W dniu naszego święta, w dwudziestym roku działalności Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z dumą możemy powiedzieć, że zrealizowaliśmy plany, które dla wielu wydawały się niemożliwe. Weszliśmy do pierwszej ligi uczelni w Polsce; dziś inni o nas już nie tylko po prostu wiedzą, ale chcą z nami współpracować, dostrzegając w nas naukowy i dydaktyczny potencjał. W ten sposób konsekwentnie i merytorycznie wchodzimy w realizację zadań, jakie wyznaczył uniwersytetom katolickim papież Franciszek w konstytucji apostolskiej „Veritatis Gaudium”. Dokument ten kładzie wyraźny nacisk na konieczność podążania za duchem czasu, a w konsekwencji uwzględnienia innowacyjności w katolickim środowisku akademickim. Uniwersytety nie mogą ograniczyć się jedynie do debaty intelektualnej i edukacji opartej na badaniach podstawowych. Spoczywa na nich również odpowiedzialność za innowacyjność widoczną w rozwoju społeczno-gospodarczym całego społeczeństwa. Uniwersytet powinien odgrywać kluczową rolę w rozwoju gospodarczym, społecznym i kulturowym zwłaszcza w czasach szybkich przemian w dziedzinie nauki i technologii, jakich doświadczamy dzisiaj. Dla skutecznej realizacji tych zadań w świecie wymuszającym nieustanne doskonalenie niezbędne jest tworzenie sieci wyspecjalizowanych i interdyscyplinarnych ośrodków, podejmowanie inicjatyw wspierających rozwój ewolucji zaawansowanych technologii, podnoszenie kwalifikacji zasobów ludzkich i tworzenie programów integrujących.

W dobie globalnej cyfrowej rewolucji cywilizacyjnej odpowiedzialność spoczywająca na uniwersytecie katolickim, zwłaszcza na nauczycielach akademickich kształcących przyszłe pokolenia, dotyczy między innymi wskazywania wartości, które stanowią o sile uniwersytetów, ich odpowiedzialności za człowieka, za przyszłość kraju, Europy i świata. Taką centralną wartością  jest miłość. Według „Veritatis Gaudium” „miłość jest tą siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność. Chodzi tylko o to, by człowiek pozwolił się jej narodzić i by umiał nasycić nią swoją wrażliwość, swoje myślenie w laboratorium, w sali seminaryjnej i wykładowej, a także przy warsztacie wielorakiej sztuki”. Stanowisko to nabiera jeszcze większej głębi w świetle nauki świętego papieża Jana Pawła II o cywilizacji miłości, jak też w świadectwie życia i całym dziedzictwie pozostawionym przez Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który mówił: „czas to miłość”, zachęcając do życia miłością.

Droga Wspólnoto Akademicka, Kochani Przyjaciele i Absolwenci!

Z wyrazami najwyższego szacunku ślę do każdego z Was pozdrowienia i wyrażam wdzięczność za to, że byliśmy i jesteśmy razem w budowaniu UKSW jako uniwersytetu przyszłości, opartego na solidnych fundamentach niezmiennych i ponadczasowych wartości, a równocześnie otwartego, reagującego na znaki czasu, odpowiadającego na wyzwania cywilizacyjne. Przeżywając czas jako miłość, twórzmy uczelnię o wyrazistej tożsamości opartej na wskazaniach Prymasa Tysiąclecia, silną w pokonywaniu przeciwności, odważną w kreśleniu przyszłości, wyznaczającą sobie ambitne i wzniosłe cele. Bądźmy razem, z pełnym oddaniem budując uczelnię zasługującą na miano żywego pomnika Stefana Kardynała Wyszyńskiego, patrona na czasy współczesne.

IM ks. rektor prof. Stanisław Dziekoński

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here