Unijne wsparcie na skanalizowanie Wołomina

3147

Od kilku lat Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie systematycznie inwestuje w rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej korzystając ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wkrótce rozpocznie realizację kolejnego projektu o wartości prawie 12 mln zł. Inwestycja obejmuje kompleksową modernizację dwóch przepompowni ścieków, dalszą rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zakup agregatu kogeneracyjnego do produkcji energii z biogazu. Dofinansowanie unijne wynosi ponad 5 mln zł.

Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisana została na początku lutego br. Prace rozpoczną się w marcu i potrwają do końca 2021 r.

Zakres robót obejmuje m.in. budowę ok. 2 km sieci wodociągowej i 3,6 km kanalizacyjnej z której skorzysta ponad 250 nowych użytkowników. Planuje się także modernizację przepompowni ścieków P-2 (przy ul. Kobyłkowskiej) oraz budowę by pass’u komory dopływowo-rozdzielczej na terenie przepompowni ścieków „Gryczana”.

– Projekt przewiduje też zakup agregatu kogeneracyjnego dla oczyszczalni ścieków „Krym” – wyjaśnia Paweł Solis, prezes PWiK. – Mamy już jeden agregat kogeneracyjny, który pokrywa w pełni zapotrzebowanie oczyszczalni na ciepło oraz w ok.40-50 proc. na energię elektryczną Zakup drugiego, o dużo większej mocy, pozwoli na dwukrotne zwiększenie efektywności wykorzystania biogazu otrzymywanego z osadów ściekowych do produkcji „zielonej energii”. Dużo mniejszy pobór prądu z sieci energetycznej dla naszych potrzeb znacznie obniży koszty eksploatacji obiektu.

Zapewnienie ciągłości procesu zagęszczania osadu nadmiernego ma zasadniczy wpływ na prawidłowy proces fermentacji mezofilowej, w wyniku której powstaje biogaz. Umożliwi to realizacja drugiego ciągu technologicznego do zagęszczania osadu, który zostanie wykonany w ramach projektu.

Modernizacja przepompowni ścieków

Przepompownia ścieków PZ Kobyłkowska użytkowana jest od przeszło 35 lat. Przetłacza ścieki z północno-wschodniej części miasta przejściem pod torami do miejskiej sieci kanalizacji w części południowo – zachodniej. Transportuje je dalej do głównej przepompowni Gryczana, z której ścieki kierowane są do oczyszczalni ścieków Krym.

-Istniejący obiekt w latach eksploatacji poddawany był bieżącym remontom – kontynuuje prezes PWiK. – Jednak jego zły stan techniczny, awaryjność oraz konieczność dostosowania obiektu do obecnych norm i standardów wymagał gruntownej modernizacji. Ponadto rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji wymusiła konieczność zwiększenia przepustowości pompowni.

Wszystkie instancje w przepompowni zostaną zmodernizowane. Zadanie obejmuje przebudowę instalacji technologicznej, hydraulicznej, elektrycznej, wentylacyjnej, sygnalizacyjnej, sterowniczej i konstrukcyjnej.

Modernizacja bloku przesyłowego ścieki

Budowa by pass”u komory dopływowo – rozdzielczej oraz modernizacja komory dopływowo rozdzielczej na terenie przepompowni ścieków „Gryczana” to kolejne duże zadanie objęte projektem. Przepompownia ścieków „Gryczana” jest obiektem do którego dopływają wszystkie ścieki odprowadzane systemem kanalizacji sanitarnej z obszaru gmin Wołomin i Kobyłka. Jej zadaniem jest przetłaczanie ścieków do oczyszczalni „Krym” oraz regulacja ilości tłoczonych ścieków poprzez odpowiednie nastawy armatury regulacyjnej. Powierzchnie betonowe i stalowe istniejącej komory dopływowo-rozdzielczej mające styczność z kwaśnymi oparami ściekowymi ulegają znacznej destrukcji.

– Uszkodzenia wierzchniej warstwy betonu korozją siarczynową są tak zaawansowane, że w najbliższych latach może nastąpić korozja zbrojenia – tłumaczy prezes Paweł Solis – To grozi naruszeniem stabilności konstrukcyjnej obiektu, a w konsekwencji przedostaniem się znacznych ilość ścieków nieoczyszczonych do gruntu. Wykonanie modernizacji komory dopływowo rozdzielczej wymaga budowy stałego obejścia technologicznego, a następnie wykonanie prac modernizacyjnych wewnątrz komory. Realizacja zadania zwiększy bezpieczeństwo eksploatacyjne procesu oczyszczania ścieków i zapewni spełnienie wymagań środowiskowych.

Poprzednie etapy rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Wołominie

Podpisaną w lutym umowę o dofinansowanie projektu z NFOŚiGW, poprzedziły wcześniejsze zawarte w 2014 r. i 2016 r. W ramach pierwszej umowy z NFOŚiGW z kwietniu 2014 roku miejska spółka PWiK wybudowała ok. 11 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta i gminy Wołomin oraz 4 pompownie ścieków. Dokonano także zakupu specjalistycznego samochodu do czyszczenia kanalizacji z zastosowaniem odzysku wody, a także pierwszego agregatu kogeneracyjnego dla oczyszczalni „KRYM”. Wartość zrealizowanego wówczas projektu przekroczyła brutto 13,6 mln zł przy dofinansowaniu prawie 9 mln zł.

Kolejny projekt o wartości blisko 9,5 mln zł, z dotacją przekraczającą 4 mln zł, obejmował budowę i remont sieci kanalizacyjnych w gminie Wołomin oraz modernizację urządzeń technicznych i zakup dwóch samochodów specjalistycznych do czyszczenia kanalizacji.

-Jednym z większych zadań w ramach tego projektu był zakup i montaż wirówki do odwadniania osadu nadmiernego na oczyszczalni ścieków „KRYM”, która zastąpiła stare i wyeksploatowane urządzenie rezerwowe –przypomina prezes PWiK . – Do 2015 r. w stacji odwadniania zainstalowane były dwa urządzenia, podstawowe oraz rezerwowe. W celu odwodnienia powstającego osadu nadmiernego urządzenie podstawowe musi pracować 10-12 godzin dziennie. Czasem ulegało awariom, zakłócając efektywność oczyszczania ścieków. Rezerwowa wirówka odwadniająca pozwoliła na wyeliminowanie tych niekorzystnych zjawisk, które mają istotny wpływ na jednostkowy koszt oczyszczania ścieków.

Kontynuacją działań inwestycyjnych był trzeci projekt, realizowany od października 2016 r dotyczący rozbudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury w gminie Wołomin, który zakończy się 31 grudnia 2018 r. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi prawie 9 mln zł. Poziom dofinansowania z PO IiŚ to ok.3,5 mln zł.

Do zakresu zadań w tym projekcie należy m.in.: budowa awaryjno-przewałowej przepompowni ścieków na terenie istniejącego obiektu przepompowni ścieków „Gryczana” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebudowa reaktora biologicznego BIOMIX na zbiornik retencyjny wraz z podczyszczaniem mechanicznym ścieków na terenie oczyszczalni ścieków „Krym”, a także remont i rozbudowa kilku odcinków istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i deszczowej na terenie Wołomina.

Kompleksowa rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ostatnich lat na terenie miasta i gminy przyczyniła się do likwidacji wielu nieszczelnych szamb i ochrony zasobów wód podziemnych, które stanowią źródło zaopatrzenia aglomeracji w wodę pitną. Wpłynęła na znaczącą poprawę standardu życia mieszkańców, tworząc warunki do dynamicznego rozwoju gospodarczego regionu. Nowoczesna infrastruktura zachęca przedsiębiorców i deweloperów do podejmowania biznesowej działalności w Wołominie i okolicznych miejscowościach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here