Uniwersytet Warszawski zwycięzcą konkursu w ramach programu „Inicjatywy Doskonałości – Uczelni Badawczej”

1069

Pierwsze miejsce spośród 10 laureatów „Inicjatywy Doskonałości – Uczelni Badawczej”, 5 priorytetowych obszarów badawczych, a także 70 różnych działań – tak w liczbach podsumować można drogę Uniwersytetu Warszawskiego do osiągnięcia statusu uczelni badawczej. O tym, jakie wyzwania czekają na uczelnię w najbliższych latach, opowiadali w poniedziałek przedstawiciele UW. W spotkaniu wzięli także udział wicepremier Jarosław Gowin, a także Anna Budzanowska, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

– Pierwsza lokata Uniwersytetu Warszawskiego w konkursie w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to wielki sukces – chwalił dokonania uczelni  Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Nie byłby jednak możliwy bez silnych liderów zorientowanych na doskonałość naukową i dydaktyczną oraz licznej grupy pracowników uczelni zaangażowanych w przygotowanie planu reform przedstawionego w ramach konkursu.

Projakościowe zmiany na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęły się już kilka lat temu, co zostało podkreślone przez zespół ekspertów w raporcie z oceny wniosku złożonego przez uczelnię. – Przy założeniu, że Uniwersytet Warszawski pozytywnie przejdzie ewaluację śródokresową, uczelnia może liczyć na dodatkowe środki finansowe w wysokości prawie 0,5 mld zł w perspektywie najbliższych 7 lat. Są to środki, które zostaną przeznaczone na działania projakościowe – dodał.

Priorytetowe obszary badawcze wybrane w ramach konsultacji

W ramach programu MNiSW UW planuje rozwijać 5 priorytetowych obszarów badawczych, które są związane z najważniejszymi współczesnymi wyzwaniami społecznymi. Obszary zostały wybrane w ramach szerokich konsultacji. To badacze zatrudnieni na uczelni wskazali dziedziny, w ramach których uniwersytet powinien skupić swoje działania w najbliższym czasie. Są to:

Badania dla Ziemi – zintegrowane multidyscyplinarne podejście do identyfikowania zagrożeń dla środowiska, bioróżnorodności, klimatu i zdrowia oraz poszukiwanie wdrażalnych rozwiązań,

U podstaw mikro i makro świata – poszukiwanie przełomowych innowacji dla przyszłości: materiałów, źródeł energii i technologii zapewniających zrównoważony rozwój,

Wyzwanie petabajtów – narzędzia zaawansowanej matematyki i informatyki w analizach wielkich zbiorów danych – od losowych procesów na giełdzie po diagnostykę medyczną,

Poszerzanie granic humanistyki – badania humanistyczne przekraczające granice dyscyplin, rozwijające innowacyjne narzędzia i modele, poszerzające rozumienie umysłu, języka i kultury,

W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań – multidyscyplinarne zespoły badające konsekwencje narastającej mobilności, wielowymiarowych nierówności i transformacji cyfrowej.

Planowane działania: od przedszkola do współpracy z WUM

Z działań, jakie w latach 2020-2026 przeprowadzi uczelnia, będą mogli skorzystać pracownicy, doktoranci oraz studenci. Przyczynią się do rozwoju badań oraz wzrostu jakości oferowanego kształcenia. Znalazły się wśród nich m.in.:

realizacja konkretnych projektów naukowych i stworzenie międzynarodowych sieci badawczych powiązanych z tematyką priorytetowych obszarów badawczych,

projekty na rzecz rozwoju współpracy w ramach sojuszu 4EU+, który posiada status uczelni europejskiej, a także z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz z innymi partnerami strategicznymi,

rozwój istniejącego na UW systemu grantów wewnętrznych, zbudowanie systemu wsparcia administracyjnego dla naukowców w zakresie przygotowywania i realizacji projektów oraz     programy wspierające mobilność pracowników, doktorantów i studentów, dla profesorów wizytujących z zagranicy, program wsparcia dla szkół doktorskich,

 fundusze na rozbudowę i aktualizację infrastruktury badawczej, na uzyskiwanie międzynarodowej ochrony patentowej dla wynalazków powstających na uczelni i projekty służące popularyzacji nauki.

Mocne strony UW – badania związane z globalnymi wyzwaniami

Wnioski w konkursie oceniał międzynarodowy zespół ekspertów. Recenzenci podkreślili, że wskazane przez UW tematy badawcze są ściśle związane z globalnymi wyzwaniami. Zwracali również uwagę na mocne strony UW, takie jak dotychczasowe sukcesy naukowe, dobrze rozwinięta współpraca międzynarodowa oraz nowoczesna infrastruktura. Pozytywnie oceniono opisane we wniosku plany dotyczące wspierania rozwoju naukowego pracowników, doktorantów oraz studentów. Recenzenci zwrócili też uwagę, że podniesieniu potencjału badawczego uniwersytetu sprzyja proces zacieśniania współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

I konkurs IDUB – najważniejsze informacje

Do udziału w pierwszym konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) zakwalifikowano 20 najlepszych uczelni w kraju. Wszystkie z nich spełniły ustawowe warunki dotyczące kategorii naukowych uzyskanych podczas ostatniej kompleksowej oceny jednostek naukowych w odniesieniu do liczby dziedzin i dyscyplin, w których uczelnia prowadzi działalność naukową. Ponadto żaden z kierunków studiów prowadzonych przez uczelnię nie mógł mieć negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Międzynarodowy zespół ekspertów związanych z sektorem nauki i szkolnictwa wyższego wyłonił 10 uczelni, które mają szansę w przyszłości stać się uczelniami badawczymi.

Znalazły się wśród nich (zgodnie z kolejnością na liście uczelni wyłonionych w konkursie): Uniwersytet Warszawski, Politechnika Gdańska,  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,  Politechnika Warszawska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński,  Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i  Uniwersytet Wrocławski. (MNiSW)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here