Uroczyste wręczenie nagród laureatom VIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Student-Wynalazca”

2292

Największą aktywnością w tworzeniu nowatorskich rozwiązań wykazali się studenci z Politechniki Lubelskiej i Politechniki Świętokrzyskiej. W środowisku akademickim konkursu „Student – Wynalazca” cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W tegorocznej edycji nadesłano 78 wniosków zgłoszeniowych, które zawierały 123 rozwiązania z 24 uczelni i instytutów naukowo-badawczych z całej Polski. Nagrodą główną jest możliwość prezentowania przez laureatów nagrodzonych i wyróżnionych rozwiązań, podczas 46. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie, a także podczas 12. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2018. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 11 czerwca 2018 r. w Urzędzie Patentowym RP.

Konkurs „Student-Wynalazca” jest przedsięwzięciem organizowanym przez Politechnikę Świętokrzyską od 2010 roku. Jego główne cele to: aktywizacja studentów w działalności badawczo-rozwojowej, upowszechnianie wiedzy na temat ochrony własności przemysłowej, promocja i wsparcie w komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych, chronionych prawami wyłącznymi lub zgłoszonych do ochrony.  Zwiększenie zainteresowania studentów poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań na rzecz własnej działalności gospodarczej jest także jednym z priorytetów.

Konkurs Student-Wynalazca jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

W ośmiu dotychczasowych edycjach Konkursu zostały zgłoszone 652 rozwiązania. Laureaci Konkursu zdobyli na Międzynarodowych Wystawach Wynalazków w Genewie 13 złotych, 13 srebrnych i 4 brązowe medale oraz 17 nagród specjalnych. Sukcesem dla ubiegłorocznych Laureatów zakończyła się również 11. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2017, na której laureaci otrzymali 2 złote medale z wyróżnieniem i 3 brązowe. Konkurs wspiera Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Komitet Inżynierii Produkcji PAN, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyski, Miasto Kielce, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowej.

Podobnie jak w roku ubiegłym największą aktywnością w tworzeniu nowych rozwiązań wykazali się studenci z Politechniki Lubelskiej, którzy nadesłali aż 20 zgłoszeń do Konkursu. Na kolejnych miejscach uplasowała się Politechnika Świętokrzyska – 9 zgłoszeń, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy i Politechnika Poznańska – po 6 zgłoszeń oraz Politechnika Gdańska – 5 zgłoszeń.

W VIII edycji Konkursu Student-Wynalazca Komisja Konkursowa przyznała pięć równorzędnych nagród głównych oraz pięć wyróżnień. Dodatkowo, Komisja Konkursowa przyznała siedem nagród specjalnych ufundowanych przez Prezes Urzędu Patentowego RP, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Prezesa Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX, Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk oraz Rektora Politechniki Świętokrzyskiej.

 Laureaci VIII edycji ogólnopolskiego konkursu Student-Wynalazca

 Nagrody Główne:

Joanna Kozłowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i współtwórca prof. dr hab. inż. Mirosław Anioł za cykl wynalazków dotyczących wydajnej metody syntezy chemicznej mającej na celu otrzymanie nowych pochodnych flawonoidów. W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano nowe pochodne chalkonu oraz naringeniny – flawonoidu obecnego w owocach cytrusowych i odpowiedzialnego za ich gorzki smak. Związki te zostały poddane wstępnym badaniom biologicznym, które wykazały ich potencjał przeciwnowotworowy oraz przeciwdrobnoustrojowy. Biotransformacje będące alternatywą dla syntezy chemicznej pozwoliły na uzyskanie dihydrochalkonów, które są znane w literaturze naukowej jako alternatywne środki słodzące.

Klaudia Radomska z Politechniki Częstochowskiej wraz z współtwórcami dr inż. Dorotą Klimecką-Tatar, dr hab. Grażyną Pawłowską, prof. PCz za rozwiązania Kompozyt magnetyczny dla układów retencyjnych w medycynie odtwórczej oraz Sposób otrzymywania kompozytu magnetycznego dla układów retencyjnych w medycynie odtwórczej. Opracowany kompozyt dzięki zastosowanym składnikom, stanowi alternatywę dla stosowanych dotychczas drogich magnesów spiekanych. Poza tym, wykorzystanie nieszkodliwego środka spajającego, którym jest biopolimer powoduje uniknięcie niebezpieczeństwa złego wpływu na zdrowie pacjenta. Kompozyt charakteryzuje się dobrymi i trwałymi właściwościami magnetycznymi oraz odpornością na korozję.

Anna Kańtoch z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i współtwórca dr inż. Eliasz Kańtoch za rozwiązanie Sposób i urządzenie do pomiaru i sygnalizacji wartości biosygnałów. Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pomiaru i sygnalizacji wartości biosygnałów, w szczególności służące do wykrywania i sygnalizacji zagrożenia stanu zdrowia i życia człowieka, będącego pacjentem szpitalnym. Wynalazek znajdzie zastosowanie do ochrony zdrowia człowieka na szpitalnych oddziałach ratunkowych, oddziałach internistycznych oraz geriatrycznych, instytucjach opieki długoterminowej oraz w warunkach domowych ze szczególnym przeznaczeniem dla pacjentów z otępieniem, chorobami układu krążenia, wielochorobowością oraz niepełnosprawnością (przewlekle leżących, prowadzących fotelowo-łóżkowy tryb życia).

Mateusz Wrzochal z Politechniki Świętokrzyskiej i współtwórca prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c. za rozwiązanie Kijek, zwłaszcza do Nordic Walking. Rozwiązanie charakteryzuje specjalna konstrukcja rękojeści, przystosowanej do przechowywania dodatkowych akcesoriów, gdy nie ma potrzeby ich stosowania na danym typie terenu. Efektem zastosowania wzoru użytkowego będzie znacznie sprawniejsze przystosowanie kijków sportowych do warunków na zmiennych trasach oraz zmniejszenie ryzyka braku posiadania lub zgubienia dodatkowych akcesoriów stosowanych dla tego typu kijków.

Karol Fatyga, Dariusz Zieliński, Katarzyna Zielińska z Politechniki Lubelskiej oraz współtwórcy: Barłomiej Mroczka, Łukasz Kwaśny, dr hab. inż. Wojciech Jarzyna, prof. PL za cykl wynalazków: Sposób i układ wykorzystywania akumulatorów trakcyjnych w trolejbusach, Układ i sposób wspomagania zasobnika energii elektrycznej oraz Układ i Sposób zwiększania prądu zwarciowego przekształtników AC/DC.

Pierwsze rozwiązanie Sposób i układ wykorzystywania akumulatorów trakcyjnych w trolejbusach ma za zadanie zapewnić ciągłość zasilania podzespołów trolejbusów, podczas przejazdu przez izolatory (czyli zaniku zasilania). Odbywa się to poprzez krótkotrwałe dołączenie układu baterii i układu przyłączeniowego bezpośrednio do obwodu odbiorczego, przy czym spełniony jest warunek podwójnej izolacji. Takie rozwiązanie zwiększa płynność przejazdu przez izolatory. Drugie rozwiązanie Układ i sposób wspomagania zasobnika energii elektrycznej polega na wprowadzeniu do magazynu energii składającego się z nowych baterii, dodatkowego zestawu baterii z wtórnego obiegu (np. z pojazdów elektrycznych), wraz z przekształtnikiem dopasowującym DC/DC. Celem układu, według wynalazku, jest w jak największym stopniu wykorzystanie baterii z wtórnego obiegu, przy jednoczesnym minimalizowaniu przepływów energii z baterii głównej. Wynalazek ma za zadanie wydłużenie cyklu życia magazynu energii elektrycznej oraz redukcję kosztów budowy magazynu energii. Trzecie rozwiązanie Układ i sposób zwiększania prądu zwarciowego przekształtników AC/DC łączy układ przekształtnika łączony z generatorem synchronicznym oraz kinetycznym zasobnikiem energii, celem stworzenia stabilnego układu zasilania zdolnego do zapewnienia wystarczającej mocy do zadziałania zabezpieczeń. Podczas zwarcia, przekształtnik chroniony jest przed uszkodzeniem odcinając przepływ prądu. Wynalazek ten znajdzie zastosowanie w mobilnych stacjach awaryjnego zasilania.

 Adam Taukert

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here