Sejm uchwalił ustawę dotyczącą kredytów kupieckich

1234

Ustawa zabezpieczająca kredyty kupieckie daje rządowi możliwość podjęcia uchwały dotyczącej programu wsparcia rynku ubezpieczeń należności handlowych. Zabezpieczenie  w dobie pandemii COVID-19 – kredytów kupieckich dla przedsiębiorców – taki będzie efekt ustawy, którą 16 lipca uchwalił  Sejm. Przygotowaną w Ministerstwie Rozwoju ustawą teraz zajmie się Senat.

– W sytuacji wywołanej pandemią Covid-19 pozbawienie polskich przedsiębiorców dostępu do ubezpieczeń należności handlowych oznaczałoby znaczne podniesienie ryzyka transakcji i mogłoby doprowadzić do spowolnienia wymiany handlowej i, tym samym, osłabić całą polską gospodarkę. Proponowane przez nas rozwiązanie ma temu przeciwdziałać – mówi wiceminister rozwoju Olga Semeniuk.

Nowy instrument wsparcia dla rynku ubezpieczeń:

Resort proponuje rozwiązania, które już teraz wychodzić będą naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom właścicieli firm:

·        Nowy instrument wsparcia umożliwia zakładom ubezpieczeń, uprawnionym do ubezpieczenia kredytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej scedowanie (zreasekurowanie) części ryzyka na Skarb Państwa – reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki – w zamian za przekazanie części składki ubezpieczeniowej;

·        W ten sposób komercyjni ubezpieczyciele należności będą mogli ograniczyć swoje ryzyko związane z możliwością wzrostu liczby i wartości wypłacanych odszkodowań w okresie pogorszenia koniunktury gospodarczej;

·        Reasekuracja ubezpieczeń należności handlowych będzie uzależniona od utrzymania przyznawanych przedsiębiorcom limitów kredytowych na poziomie zbliżonym do okresu sprzed wybuchu pandemii COVID-19;

·        Zgodnie z zapisami ustawy, reasekuracja dotyczyć będzie krajowych i eksportowych należności handlowych podmiotów ubezpieczonych przez zakłady ubezpieczeń w okresie 1 kwietnia – 31 grudnia 2020 r.;

·         Skarb Państwa pokryje 80 proc. szkód wypłaconych przez zakłady ubezpieczeń dot. ww. należności handlowych w zamian za 80 proc. składki brutto. Po przekroczeniu kwoty odszkodowań wypłaconych przez zakład ubezpieczeń z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową należności handlowych, pomniejszonej o kwoty uzyskane przez zakład ubezpieczeń w wyniku postępowań regresowych dotyczących tych należności handlowych, równej 243,75 proc. składki przypisanej brutto z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r., Skarb Państwa pokryje 100 proc. kwoty odszkodowań;

·        Jednocześnie odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu wypłat odszkodowań nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 375 proc. składki brutto zakładu ubezpieczeń pochodzących z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r.

Zmiany legislacyjne mają na celu umożliwienie rządowi uchwalenia programu wsparcia rynku ubezpieczeń należności handlowych.

Europejskie wzorce

Polskie rozwiązanie jest wzorowane na niemieckim modelu wsparcia.

Obecnie już w co najmniej kilku państwach UE trwają intensywne prace nad implementacją rozwiązań, dzięki którym rządy zamierzają zapobiec obniżaniu przez ubezpieczycieli należności limitów kredytowych i dostępności ubezpieczeń. Komisja Europejska notyfikowała już analogiczne programy pomocowe.

Niemcy wprowadziły program wsparcia bazujący np. na gwarantowaniu/reasekuracji ryzyk zakładom ubezpieczeń. Gwarancja rządu niemieckiego dla ubezpieczycieli jest ograniczona do pokrycia kredytu kupieckiego zaciągniętego do końca 2020 roku, program jest dostępny dla wszystkich zakładów oferujących tego typu ochronę w Niemczech, obejmując również kredyty kupieckie dla nabywców towarów i usług w krajach trzecich.

Kto ma skorzystać z programu wsparcia dla rynku ubezpieczeń należności handlowych

Instrumenty wsparcia zawarte w projekcie ustawy adresowane są  do czterech rodzajów podmiotów   Wśród nich wymienić należy:  Przedsiębiorców, w tym osoby wykonujące działalność zawodową, prowadzący w Polsce sprzedaż towarów i usług z odroczonym terminem płatności (ok. 8 tys. firm);  Polskich i zagranicznych kontrahentów dokonujących zakupu towarów i usług z odroczonym terminem płatności od przedsiębiorców z grupy pierwszej (ok. 200 tys. firm);  Zakłady ubezpieczeń oferujące ubezpieczenia należności;  Firmy faktoringowe/banki oferujące faktoring pełny. (MR)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here