UW i WIM razem wykształcą lekarzy

670

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Alojzy Nowak i dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. prof. Grzegorz Gielerak podpisali porozumienie w sprawie współpracy przy tworzeniu i prowadzeniu kształcenia lekarzy na nowo formowanym Wydziale Medycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Podpisanie porozumienia – jak przekazał WIM – „rozpoczyna okres intensywnej pracy (…) mającej na celu zorganizowanie innowacyjnego, ukierunkowanego na rozwój naukowo-badawczy oraz humanizację medycyny kierunku lekarskiego w Polsce”. Studia będą prowadzone przez Uniwersytet Warszawski, a głównym partnerem w realizacji domeny klinicznej przedsięwzięcia będzie Wojskowy Instytut Medyczny.

WIM podał, że w przyszłym roku akademickim studenci nowego kierunku lekarskiego odbędą pierwsze zajęcia w WIM, a dwa lata później rozpocznie się zaawansowane kształcenie kliniczne. Instytut wskazał w swojej informacji, że to, co na pewno będzie wyróżniać nowy kierunek lekarski, to program kształcenia tworzony zgodnie z ideą humanizacji medycyny, duży udział metod symulacji medycznej w realizacji zajęć oraz rozwijanie kompetencji badawczych studentów.

Duży nacisk – jak zaakcentowano – będzie położony także na przygotowanie przyszłych lekarzy do pracy naukowo-badawczej, gdzie każdy weźmie udział w co najmniej jednym projekcie badawczym prowadzonym w UW lub WIM w trakcie studiów. Dzięki temu zostanie otwarta szybka ścieżka kariery naukowej – możliwość uzyskania doktoratu poprzez kontynuację badań rozpoczętych w ramach projektów badawczych realizowanych jeszcze na studiach.

Poza kształceniem przyszłej kadry medycznej istotnym zamiarem podpisanego porozumienia o współpracy jest również, jak przekazano, podejmowanie i realizacja wspólnych projektów badawczo-rozwojowych w zakresie dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz dążenie do uzyskania wybitnych osiągnięć naukowych o znaczeniu międzynarodowym. W zakresie dydaktyki współpraca obejmie tworzenie nowych kierunków studiów, studiów podyplomowych, doktoranckich, kursów i innych form kształcenia. Współpraca naukowa to wspólne projekty, ale także wykorzystanie wyników badań w najnowocześniejszych metodach leczenia i edukacji przyszłych lekarzy.

WIM podnosi, że warunki programowe kształcenia będą profilowane również na zagadnienia związane z nabyciem kompetencji personelu medycznego, niezbędnych do przeciwdziałania skutkom kryzysów wywołanych użyciem broni konwencjonalnej i masowego rażenia. Prowadzone w tym zakresie metody szkolenia, kształcenia oraz badania naukowe pozwolą podnieść poziom tych zdolności zarówno wśród personelu cywilnego, jak i medyków wojskowej służby zdrowia. Celem wszystkich tych działań, jak zauważono, jest dążenie do funkcjonalnej integracji obu instytucji, której najważniejszym zamiarem jest stworzenie warunków do swobodnego przepływu kapitału ludzkiego, wiedzy i idącego w ślad za tym rozwoju potencjału naukowo-badawczego jednostek – stron umowy.

Do realizacji zadań określonych w porozumieniu został powołany zespół składający się z pracowników WIM i UW, który opracowuje program studiów. W przyszłości część kadry WIM stanie się również pracownikami UW, co pozwoli wspólnie budować, doskonalić do bieżących potrzeb strukturę przyszłego Wydziału Medycznego UW. (PAP)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here