W sierpniu rusza konkurs na operatora projektu „Szkoła dla innowatora”

1110

Wypracowanie i  przetestowanie rozwiązań służących kształtowaniu rozwijaniu kompetencji proinnowacyjnych  w systemie oświaty oraz przygotowanie rekomendacji w tym zakresie to najważniejsze cele pilotażowego projektu „Szkoła dla innowatora”. To przedsięwzięcie jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wnioski aplikacyjne będzie można składać od 19 sierpnia do 9 września 2019 r. Wartość grantu nie może przekroczyć 10 mln zł. Czas realizacji zaplanowano w okresie październik 2019 – sierpień 2022 r. Podczas pilotażu, w wybranych 20 szkołach podstawowych, zostanie przetestowany model nauczania kompetencji proinnowacyjnych.

– Nabycie przez uczniów tego typu umiejętności oraz ich dalsze kształtowanie podczas studiów wyższych, a potem także w firmach zarówno na stanowiskach eksperckich, jak i kierowniczych jest kluczowe dla rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki – podkreśliła minister przedsiębiorczości technologii Jadwiga Emilewicz.

W związku z prognozowanymi zmianami na rynku pracy, które dotyczą m.in. automatyzacji czynności przy jednoczesnym wzroście stanowisk wymagających podejmowania ryzyka i eksperymentowania, kreatywności i reagowania w sytuacjach niestandardowych, znaczenie i zapotrzebowanie na kompetencje proinnowacyjne będzie w przyszłości coraz większe – dodała szefowa MPiT.

Z kolei szef resortu edukacji Dariusz Piontkowski podkreślił, że kształtowanie umiejętności innowacyjnych to odpowiedź na wyzwania współczesnego świata: – Jako ministrowi edukacji zależy mi, aby od najwcześniejszych lat kształtować gotowość do twórczej i innowacyjnej aktywności uczniów oraz doskonalić umiejętność sprawnego i odpowiedzialnego korzystania z technologii. Jestem przekonany, że posiadanie takich kompetencji pozwoli młodym ludziom mierzyć się z wyzwaniami współczesnego świata.
Nowa podstawa programowa kładzie nacisk na kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym – zaznaczył minister Dariusz Piontkowski.
Kompetencje proinnowacyjne to zestaw umiejętności, postaw i zachowań sprzyjających powstawaniu, rozwojowi i weryfikacji pomysłów oraz innowacyjnych rozwiązań. Nazywane są często kompetencjami kluczowymi i obejmują m.in.: zdolność kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów, zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji, odwagę w podejmowaniu ryzyka, wytrwałość czy też współpracę i współdziałanie w grupie. Są to umiejętności uniwersalne i horyzontalne. Zmieniają sam proces uczenia się i jego rezultaty niezależnie od nauczanego przedmiotu i etapu edukacji, a w kontekście rozwoju zawodowego także niezależnie od miejsca pracy i wybranej ścieżki kariery. Bezpośrednio wpływają one na skłonność i zdolność do tworzenia, rozwijania i wykorzystywania nowatorskich pomysłów i rozwiązań.

Pilotaż na bazie raportu

Projekt „Szkoła dla innowatora” powstał na podstawie rekomendacji z raportu, jaki na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przygotował zespół ekspertów pod kierunkiem prof. Jana Fazlagica.  Raport dotyczy kształtowania wśród uczniów polskich szkół kompetencji sprzyjających tworzeniu przez nich innowacji na różnych etapach życia, zarówno w trakcie edukacji szkolnej, jak również na początku kariery zawodowej.
Raport został przedstawiony w 2018 r. – już po zmianach w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Z opracowania wynika, że dalszy rozwój polskiej gospodarki oparty na technologiach i innowacjach wymaga kształtowania takich kompetencji jak: kreatywność,  zdolność rozwiązywania problemów, skłonność do podejmowania ryzyka, wytrwałość czy umiejętność współpracy w grupie i współtworzenia.
Od takich umiejętności menedżerów i pracowników w coraz większym stopniu zależy sukces rynkowy przedsiębiorstw w nowoczesnej gospodarce XXI wieku. Raport zawiera katalog kompetencji proinnowacyjnych, interesujące przykłady ich kształtowania w najbardziej innowacyjnych krajach świata. Zawarto w nim również rekomendacje dotyczące wypracowania w szkołach strategii, które wspierałyby wśród uczniów rozwój kompetencji proinnowacyjnych.

Działania MEN

W polskich szkołach trwa rewolucja cyfrowa. Wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji MEN buduje Ogólnopolską Sieć Edukacyjną. Do 2021 roku wszystkie szkoły w Polsce będą miały dostęp do szerokopasmowego internetu.
Od 2017 roku jest realizowany rządowy program „Aktywna Tablica”, który pozwoli w ciągu trzech lat za kwotę 279 mln zł wyposażyć szkoły w urządzenia multimedialne zastępujące tradycyjne tablice w klasach lekcyjnych. Uruchamiane są też Centra Mistrzostwa Informatycznego. Za 50 mln zł w całej Polsce zostanie stworzonych minimum 700 kół zainteresowań dla 7 tysięcy uczniów wybitnie uzdolnionych w zakresie informatyki.
Pracownie do przedmiotów przyrodniczych są sukcesywnie wyposażane w pomoce dydaktyczne (biologia, chemia, geografia i fizyka) – na ten cel przeznaczono w ciągu 4 lat ok. 320 mln zł. Stale wzbogacana jest baza publicznych, bezpłatnych e-zasobów edukacyjnych przeznaczonych do kształcenia ogólnego i zawodowego. Dostępne są one na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej do tworzenia i dystrybucji e-podręczników i e-materiałów www.epodreczniki.pl.

Plan realizacji projektu – krok po kroku

W pierwszym etapie projektu, wspólnie z ekspertami krajowymi i zagranicznymi oraz nauczycielami biorącymi udział w pilotażu, zaplanowano opracowanie metod nauczania kompetencji proinnowacyjnych oraz materiałów dla uczniów i nauczycieli. W kolejnym etapie zostaną one przetestowane w skali mikro, czyli w wybranych szkołach na terenie całego kraju, po uprzednim przygotowaniu nauczycieli i dyrektorów szkół.
Pilotaż zostanie przeprowadzony najpierw w wybranych klasach w 20 szkołach podstawowych, które zgłoszą chęć przystąpienia do tej inicjatywy. Pierwsze lekcje z wykorzystaniem nowoopracowanych rozwiązań zostaną przeprowadzone w roku szkolnym 2020/21 w siódmych klasach szkoły podstawowej.
Na podstawie zebranych doświadczeń i rezultatów pracy powstaną rekomendacje dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Będą one zawierały propozycje zmian systemowych dotyczących kształtowania kompetencji proinnowacyjnych oraz rekomendacje dla organów prowadzących szkoły.

Informacje na temat konkursu
Realizacja pilotażowego programu „Szkoła dla innowatora” zostanie powierzona operatorowi wyłonionemu w drodze konkursu. Kto może ubiegać się o grant? Instytucje (osoby prawne), których celem jest rozwój edukacji, poprawa jakości i efektywności systemu oświaty i/lub rozwój metod i narzędzi edukacyjnych.
Potencjalny beneficjent musi spełniać kryteria oceny określone w regulaminie konkursu, czyli m.in. posiadać doświadczenie w realizacji projektów lub programów dotyczących rozwoju kompetencji proinnowacyjnych uczniów w systemie edukacyjnym i dysponować zespołem osób posiadających wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji projektu.

Więcej informacji na stronie
https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/szkola-dla-innowatora

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here