Weszły w życie nowe regulacje prawne

1122

Wypłacanie obowiązkowych zaliczek i częściowych płatności, precyzyjne warunki zapłaty wynagrodzenia i jego waloryzacji, brak obowiązku żądania płacenia wadium przez zamawiających, mniejsze kary pieniężne – to jedne z wielu korzyści dla przedsiębiorców w nowym Prawie zamówień publicznych, którego przepisy weszły w życie od 1 stycznia 2021 roku. W nowym roku zacznie obowiązywać także nowa stawka płacy minimalnej – 2800 zł oraz nowa stawka godzinowa – 18,30 zł. Jeszcze w styczniu wejdzie w życie społeczna część pakietu mieszkaniowego, a wraz z nim m.in. nowe dopłaty do czynszu.  Polscy przedsiębiorcy będą mieć łatwiejszy dostęp do programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki.

Wchodzące wraz z nowym rokiem regulacje wpisują się w kierunkowy i wszechstronny program Planu dla Pracy i Rozwoju przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii, który jest rozpisanym na konkretne działania programem bezpośredniej pomocy dla przedsiębiorców, a także nadania im nowego kierunku  oraz impulsu rozwojowego.

Plan dla Pracy i Rozwoju

Jest to bezpośrednia pomoc dla firm i pracowników dotkniętych skutkami COVID-19. Nowy kierunek, czyli kompleksowe wsparcie w dostosowaniu się do wymagań rynku dla przedsiębiorców i pracowników w trudnej sytuacji oraz impuls rozwojowy, czyli eliminacja zbędnej biurokracji, cyfryzacja otoczenia biznesowego oraz proprzedsiębiorcze regulacje prawne. Szczegóły dotyczące planu dostępne są na stronie internetowej: www.LiczaSieKonkrety.gov.pl.

„Plan dla Pracy i Rozwoju zawiera szereg konkretnych propozycji ujętych w trzech kluczowych obszarach. Każdy z nich odpowiada innym potrzebom. Część z tych rozwiązań jest już wdrożona, część wchodzi wraz z nowym rokiem, a część właśnie opracowujemy dla przedsiębiorców” – mówi wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Jak podkreśla: „Jest to program trzech filarów działań na rzecz wsparcia firm i pracowników oraz ożywienia polskiej gospodarki po pandemii koronawirusa, w tym, w możliwie szybkim powrocie na ścieżkę wzrostu. Polacy potrzebują konkretnego planu – rozpisanego na działania, bo tylko konkrety dają poczucie bezpieczeństwa w trudnym czasie i my taki plan przygotowaliśmy”.

Nowe Prawo zamówień publicznych

Nowe Pzp wprowadza od 1 stycznia 2021 r. zasadnicze zmiany na rynku zamówień publicznych i jest efektem blisko dwóch lat prac nad nowymi rozwiązaniami. Uproszczone i przystępne procedury mają być mocnym wsparciem dla wykonawców startujących w przetargach publicznych. Przepisy oferują liczne i korzystne rozwiązania dla wykonawców, w tym należących do sektora MŚP, a jest to obecnie grupa przedsiębiorców mocno dotknięta sytuacją pandemiczną. Dzięki nowym przepisom będą mieć dostęp do stabilnego i przyjaznego rynku zamówień publicznych.

Nowe Pzp ma wzmocnić pozycję i ochronę praw wykonawców i podwykonawców, w tym zabezpieczyć ich przed problemami z płynnością finansową i koniecznością kredytowania zamówienia publicznego z własnej kieszeni. Przepisy wprowadzają tzw. zasadę efektywności, dzięki której cena nie będzie czynnikiem decydującym o wyborze oferty. Zamawiający, zamiast skupiać się na cenie lub kosztach usługi, ma w większym stopniu uwzględniać jakość towarów i usług, w tym ich znaczenie dla środowiska, gospodarki lub społeczeństwa.

Od 1 stycznia 2021 r. nowa stawka płacy minimalnej

Wraz z nowym rokiem będą obowiązywały nowe wysokości minimalnych gwarancji płacowych:    minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracowników (osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy) – 2800 zł:·     minimalna stawka godzinowa dla osób wykonujących pracę na podstawie określonych umów cywilnoprawnych – 18,30 zł.

Nowe wysokości wynagrodzenia i stawki godzinowej określiło rozporządzenie Rady Ministrów z 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

Społeczna część pakietu mieszkaniowego

Społeczna część pakietu mieszkaniowego ma wejść w życie w pierwszych miesiącach nowego roku.  Przewiduje on szereg rozwiązań mających na celu poprawę sytuacji mieszkaniowej w Polsce, m.in. wsparcie budownictwa społecznego i komunalnego oraz zwiększenie liczby mieszkań na wynajem.

Pakiet zakłada m.in.:   wyższe finansowe wsparcie budownictwa społecznego i komunalnego oraz łatwiejszy dostęp do gruntów pod zabudowę mieszkaniową; zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach; poprawę warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach; dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań od gminy w ramach programu „Mieszkanie na Start”; wyższe dodatki mieszkaniowe dla najemców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 (do 1 500 zł miesięcznie przez pół roku, na pokrycie do 75 proc. czynszu);  powstanie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – o wartości 1,5 mld zł – jako wsparcia dla gmin w budowie mieszkań w ramach SIM na czas epidemii COVID-19,.

Mały ZUS Plus, przedsiębiorca jako konsument i sprawozdania dot. zatorów płatniczych

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, których przychód za 2020 r. nie przekroczy 120 tys. zł, będą mogli przez cały styczeń 2021 r. składać deklaracje w sprawie opłacania Małego ZUS-u Plus. To dobrowolne rozwiązanie umożliwiające opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne, uzależnionych od wysokości uzyskanego rok wcześniej dochodu.

Mały ZUS Plus to bardzo korzystne rozwiązanie zwłaszcza dla najmniejszych firm, nieosiągających dużych przychodów. Z ulgi mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przez co najmniej 60 dni w roku (w sytuacji gdy działalność nie była prowadzona przez cały rok, limit przychodów jest proporcjonalny do czasu jej prowadzenia).

W dotychczasowym stanie prawnym przedsiębiorcy mieli czas tylko do 8 stycznia, aby złożyć wniosek w sprawie korzystania z Małego ZUS Plus. Tymczasem na początku roku kalendarzowego wielu z nich nie dysponuje jeszcze dokładną wiedzą o pełnych wynikach finansowych firmy za rok poprzedni. Stąd wyjście naprzeciw ich oczekiwaniom i ustalenie nowego terminu od 1 do 31 stycznia.

Mały ZUS Plus cieszy się dużym zainteresowaniem. W tym roku z tego rozwiązania korzystało ponad 280 tys. firm. Szacuje się, że w ten sposób przedsiębiorcy będą mogli zaoszczędzić w przyszłym roku ponad 1 mld zł.

Podstawa wymiaru składek na Mały ZUS Plus nie może przekroczyć 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok i nie może być niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

Wraz z 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie przepisy nowelizacji kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta przyznające przedsiębiorcom prawa konsumentów w relacjach z innymi przedsiębiorcami. To oznacza, że każda osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą i wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), mimo że jest przedsiębiorcą, w określonych sytuacjach będzie objęta ochroną przewidzianą dla konsumentów.

Ochrona dotyczyć będzie każdej umowy bezpośrednio związanej z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy, gdy z treści tej umowy wynikać będzie, że nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej. Z nowych przepisów skorzysta nawet  2,5 miliona przedsiębiorców.

Pobyt czasowy dla pracowników delegowanych do Polski z UE

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o wjeździe do Polski, pobycie oraz wyjeździe z naszego kraju obywateli państw Unii Europejskiej i członków ich rodzin. Chodzi o umożliwienie osobom fizycznym z Wielkiej Brytanii kontynuowanie zamieszkiwania oraz wykonywania pracy w Polsce, do czego byli dotychczas uprawnieni jako obywatele Unii.

Nowelizacja przewiduje, między innym, prawo obywateli brytyjskich będących pracownikami delegowanymi do końca okresu przejściowego na terytorium Polski, nieobjętymi Umową, do legalnego pobytu i pracy w Polsce bez zezwolenia na pracę do końca roku 2021 r. oraz możliwość wystąpienia w tym czasie o udzielenie: jednorazowo zezwolenia na pobyt czasowy na okres 5 lat lub         zezwolenia na pobyt stały.

W ten sposób obywatele brytyjscy będący pracownikami delegowanymi będą mieć możliwość kontynuowania zamieszkiwania na terytorium RP, w tym zmiany celu pobytu, po zakończeniu okresu przejściowego przewidzianego w Umowie wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE, z perspektywą uzyskania zezwolenia na pobyt stały.

Program rozwoju organizacji rzemieślniczych

Z początkiem stycznia przedstawiony zostanie na posiedzeniu rządu program „Inkubator Rzemiosła”. Zakłada on wsparcie rozwoju organizacji rzemieślniczych jako strategicznych partnerów państwa w rozwoju przedsiębiorczości oraz zawodowym kształceniu dualnym.

W pierwszym kwartale 2021 r. na realizację programu przewidziano 2,5 mln zł, w kolejnych kwartałach – łącznie 7,5 mln zł.

Nowa ustawa o rzemiośle

Wprowadzane zmiany podyktowane były potrzebą zapewnienia lepszego funkcjonowania rzemiosła oraz instytucji samorządu rzemiosła w zmieniających się na przestrzeni lat warunkach ekonomiczno-społecznych i otoczeniu prawnym.

Projektowana ustawa wychodzi także naprzeciw oczekiwaniom środowisk rzemieślniczych, które sygnalizują potrzebę przyjęcia nowego przepisu definiującego rzemiosło i rzemieślnika czy kwestii związanych ze szkoleniem dualnym, jego nadzorem i kontrolą.   (MRPiT)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here