Wzmocnienie bezpieczeństwa powodziowego Wieliczki

444

Ponad 20 mln zł dofinansowania z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020) pozwoli przeciwdziałać klęskom żywiołowym w Wieliczce (woj. małopolskie). Realizacja projektu przyczyni się do istotnej poprawy bezpieczeństwa miasta przed skutkami nagłych opadów, roztopów (przypadkowych spływów powierzchniowych) oraz niebezpiecznych wezbrań wód gruntowych. Przekazanie dofinansowania potwierdziła umowa, którą 29 kwietnia br. w Wielickiej Mediatece – w obecności posła na Sejm RP Rafała Bochenka – podpisali: wiceprezes zarządu NFOŚiGW Paweł Mirowski oraz burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

„Trzeba zauważyć, że wspieranie organizacyjne i finansowe zabezpieczeń przeciwpowodziowych jest ważnym zadaniem administracji rządowej oraz samorządowej, w tym także jednym z zadań NFOŚiGW. Pomagają tu istotnie środki europejskie, które dystrybuujemy. Inwestycje wodno-kanalizacyjne chronią zdrowie, oraz nierzadko życie ludzkie, aktywność gospodarczą, a także nasze dziedzictwo narodowe i kulturowe, w tym wypadku także wyjątkowe zabytki Wieliczki oraz środowisko. W niniejszym projekcie mamy przewidziany m.in. element systemu oczyszczania wód opadowych przed skierowaniem ich do naturalnych cieków wodnych, więc w rezultacie wpłynie on pozytywnie jeszcze w szerszym wymiarze na środowisko naturalne” – mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski.

„Stare kanały wybudowane w latach trzydziestych XX wieku w Wieliczce stały się już niewystarczające i nie radzą sobie z przyjęciem wody oraz ścieków. W ostatnich latach budując nową sieć kanalizacji za miliony złotych uporządkowaliśmy gospodarkę ściekową. Natomiast system, który teraz budujemy ma zwiększyć zabezpieczenie przed skutkami nawałnic, nagłymi burzami. Należy podkreślić, że dofinansowanie, które otrzymaliśmy, pozwoli nam zrealizować pierwszy etap – budowę tzw. kanału ulgi w Wieliczce. Bardzo cieszę się z ponad 20 milinów zł, które pozyskaliśmy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach unijnych środków. Wartość projektu poprawiającego bezpieczeństwo miasta wynosi: 29 568 000 zł, dotacja ze środków UE: 20 000 060, a Gmina Wieliczka przeznaczyła na ten cel ponad 9,5 mln zł” podkreśla burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

„Uszkodzone, nieprzejezdne ulice, podtopione domy i budynki to obraz jaki my Wieliczanie znamy bardzo dobrze, zwłaszcza po dużych nawałnicach. Od wielu lat z niepokojem patrzyliśmy w niebo, gdy tylko pojawiały się zapowiedzi bardziej intensywnych opadów deszczu, bo zawsze wiązało się to z zagrożeniem zalania lub zalaniem dróg i często prywatnych budynków. Przez lata nic z tym nie robiono, tłumaczono nam, iż pieniędzy nie ma. Cieszę się, że znalazły się wreszcie środki w kwocie 20 mln zł na zrealizowanie tej pilnej inwestycji jaką jest infrastruktura de facto przeciwpowodziowa w Wieliczce. Mam nadzieję, że gmina otrzymując to wsparcie terminowo zrealizuje budowę kolektora deszczowego oraz zbiorników retencyjnych tak bardzo oczekiwanych przez mieszkańców” – komentuje poseł na Sejm RP Rafał Bochenek.

Koszt całkowity przedsięwzięcia, którego realizację przewidziano do końca października 2023 r., wyniesie 29 mln zł. Beneficjent podejmie je w zlewni ogólnospławnej między ulicami: Dembowskiego, Narutowicza, Konopnickiej, Piłsudskiego, Asnyka, Dobrzyckiej, Rożnowskiej, Garbarskiej, Jasnej i J. Matejki (na obszarze 2,8 km2, na którym nastąpił rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną). Jest to obszar zlokalizowany w zlewni rzeki Serafy (prawego dopływu Wisły) powyżej przelewu burzowego i jej rzeczywistego początku ze źródliskami i wyciekami powierzchniowymi na zboczach, na różnych poziomach i wysokościach. Wycieki te są zależne od (napiętego) poziomu wód gruntowych. W związku z tymi procesami, do kanalizacji ogólnospławnej dociera znacząca ilość wód z przypadkowych spływów powierzchniowych. Infrastruktura kanalizacyjna eksploatowana jest już długi czas w trudnych warunkach geologicznych. Dla jej dalszego użytkowania niezbędna jest poprawa stanu technicznego.

Wsparty finansowo projekt obejmie m.in. budowę i remont kolektora deszczowego (między węzłem na kolektorze w rejonie ul. Sienkiewicza a wylotami do rzeki Serafy). Zrealizowana zostanie także budowa dwóch zbiorników retencyjnych, zlokalizowanych poza ciekami wodnymi oraz budowa systemu podczyszczania wód deszczowych. Przewidziano również opracowanie modelu hydrodynamicznego sieci istniejącej i planowanej w całej zlewni kanalizacji deszczowej (z której wody opadowe będą odprowadzane przez planowaną ich podczyszczalnię – do rzeki Serafy). Ponadto wdrożony zostanie system monitoringu obiektów podczyszczalni wód opadowych oraz zbiorników retencyjnych.

Skonstruowany w ten sposób system kanalizacji deszczowej (w połączeniu z jej istniejącą siecią) ma zapewnić sprawne oraz bezpieczne odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, a w konsekwencji większe bezpieczeństwo powodziowe w Wieliczce.

Dotacja na realizację inwestycji została pozyskana ze środków II osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w zakresie działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska (wdrażanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w porozumieniu z Ministerstwem Klimatu i Środowiska).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here