Zagospodarowanie wód deszczowych zapobiega gigantycznym stratom

2112

Retencjonowanie nadmiernej ilości wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych stanowi najlepszą  ochronę przed podtopieniami. Magazynowanie deszczówki po ulewach i nawałnicach zapobiega groźnym skutkom społecznym i gospodarczym, które są konsekwencją tych gwałtownych zjawisk. W Polsce straty związane z powodziami są gigantyczne. Przekraczają rocznie 15 mld złotych. Powrót do naturalnych sposobów zagospodarowania wód deszczowych w ramach tzw. „zielono-niebieskiej” infrastruktury może te skutki znacznie złagodzić.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska przeznaczy 200 milionów złotych na  tworzenie systemów gospodarowania wodami opadowymi  i roztopowymi na terenach miejskich. Środki te pochodzą z Funduszu Spójności. O dotacje będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego w terminie od 30 kwietnia do 31 sierpnia 2018 r.

Pomoc przewidziana jest na projekty dotyczące między innymi budowy, rozbudowy lub remontu: sieci kanalizacji deszczowej (w tym infrastruktury towarzyszącej, która przyczynia się do odprowadzania, zatrzymania, retencjonowania, wykorzystania lub oczyszczania wód opadowych) oraz zbiorników wód opadowych (wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym na przykład urządzenia podczyszczające i instalacje rozprowadzania zebranej wody). Na unijne pieniądze mogą też liczyć przedsięwzięcia polegające na likwidacji zasklepienia lub uszczelnienia gruntu poprzez stosowanie wzmocnień przepuszczalnych dla wody (na przykład ażurowych lub żwirowych).

Poziom współfinansowania w formie dotacji wyniesie maksymalnie 85 procent wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Należy zaznaczyć, iż w niniejszym konkursie podatek od towarów i usług (VAT) będzie wydatkiem niekwalifikowalnym. Lista projektów wybranych do dofinansowania powinna być znana w pierwszym kwartale 2019 r.

Do konkursu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST. Wsparcie będzie kierowane do miast powyżej 100 tys. mieszkańców, ale możliwa będzie również realizacja projektów w miastach, których gęstość zaludnienia jest wyższa niż 1200 mieszkańców/km2 (poza miastami zlokalizowanymi w województwie łódzkim i dolnośląskim) oraz na obszarach gmin miejskich ujętych w kontrakcie terytorialnym dla danego województwa według stanu na dzień 31 października 2016 r.

Dotychczas odbyły się dwa nabory konkursowe z PO Infrastruktura i Środowisko, w wyniku których zawarto 19 umów na kwotę unijnego dofinansowania w wysokości około 573 milionów złotych.

Źródło NFOŚiGW

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here