Zielone i czyste miasta. NFOŚiGW finansuje poprawę jakości życia w ośrodkach miejskich

1366

Koncentracja ludności w miastach sprawia, że ochrona środowiska staje się kluczowa   dla zwiększenia komfortu życia i zdrowia mieszkańców na terenach zurbanizowanych. Służy temu rekultywacja obszarów zdegradowanych w wyniku prowadzonej przed laty działalności przemysłowej, a także rewitalizacja akwenów, kanałów, rzek, parków miejskich oraz racjonalna gospodarka odpadami i  redukcja zanieczyszczeń emitowanych do powietrza.

 Do 29 maja br. trwa nabór wniosków w obszarze poprawy jakości środowiska miejskiego, a do 27 lipca br. można starać się o wsparcie na inwestycje w sektorze odpadów komunalnych.

Poprawa standardu życia mieszkańców jest jednym z najważniejszych priorytetów Unii Europejskiej. Na dofinansowanie takich działań  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, obsługujący środki unijne, udziela wielomilionowego wsparcia m.in.w ramach programu priorytetowego Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu działania (2.2 i 2.5) W obecnej  perspektywie finansowej (2014-2020) NFOŚiGW przeznaczył  już ponad 1,2 miliarda złotych z Funduszu Spójności na dofinansowanie ok. 150 przedsięwzięć poprawiające jakość środowiska miejskiego oraz 19 inwestycji wdrażających nowoczesną gospodarkę odpadami. Na te projekty polskie miasta wydadzą w sumie przeszło 1,8 miliarda złotych.

Zanim jednak unijne pieniądze trafią do miejskich kas, NFOŚiGW – jako instytucja wdrażająca – musi zorganizować, ogłosić i przeprowadzić nabory wniosków (w trybie konkursowym) o dofinansowanie  przedsięwzięć w ramach tego programu. Pozytywne oceny, wystawione projektom przez ekspertów Narodowego Funduszu – przed przyznaniem dofinansowania – zatwierdza ostatecznie instytucja pośrednicząca, czyli Ministerstwo Środowiska. Formą dofinansowania są dotacje do 85 proc. kosztów kwalifikowanych tych przedsięwzięć.

Efekty udzielonego dotychczas wsparcia na realizację przedsięwzięć, wpisujących się w ideę „Zielonych i czystych miast” podsumowano podczas konferencji prasowej, która towarzyszyła wyjazdowi studyjnemu dziennikarzy, zorganizowanemu przez Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przez dwa dni (10-11 maja 2018 r.) przedstawiciele ogólnopolskich i regionalnych mediów wizytowali wielkopolskie miasta (Poznań, Kościan, Jarocin i Kalisz), w których wykonano  inwestycje, dofinansowane przez NFOŚiGW – zarówno z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, jak i ze środków krajowych.

Spotkanie z dziennikarzami w Poznaniu było okazją do omówienia roli Narodowego Funduszu w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych nie tylko na terenie Wielkopolski, ale także innych regionów.

Miasta w całej Polsce inwestują w zieleń i recykling. Łochów (mazowieckie) rozwija swoje tereny zielone, Stalowa Wola (podkarpackie) zagospodarowuje okoliczną zieleń, Kraśnik (lubelskie) odtwarza zielone serce miasta, Dorzecze Parsęty (zachodniopomorskie) przygotowuje dwa nowe parki, Świecie (kujawsko-pomorskie) urządza miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe na miejskim osiedlu, Warszawa odnawia i rozbudowuje parki o symbolice historycznej, Złotów (wielkopolskie) pokrywa zielenią aż osiem miejsc na prawie 24 hektarach, Gliwice (śląskie) modernizują Park Chrobrego, Pelplin (pomorskie) przekształca zdegradowany teren po cukrowni w miejsce rekreacji, a Końskie (świętokrzyskie) rekultywuje zbiorniki retencyjne. Tymczasem Gdańsk (pomorskie) tworzy kompleksowy zakład gospodarowania odpadami, Szczecin (zachodniopomorskie) rozbudowuje i wyposaża sieć ekoportów, z kolei na obszarze Gmin Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (wielkopolskie) powstaje 13 nowych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w Karkonoszach inwestują w linie technologiczne i system segregacji odpadów, a na Podkarpaciu opracowywany jest zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej.

Małe i duże miejscowości rozsiane po całej Polsce zmieniają się z dnia na dzień dzięki dofinansowaniu takich przedsięwzięć. Ich włodarze i lokalne spółki inwestują duże pieniądze w przyszłość zielonych i czystych ośrodków miejskich. Rośnie też świadomość ekologiczna społeczeństwa. Prośrodowiskowe inicjatywy są realizowane  głównie dzięki wsparciu ze środków, będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który wraz z Ministerstwem Środowiska (MŚ) wdraża II oś priorytetową Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

O pieniądze z Funduszu Spójności mogą wnioskować: jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST. Ponadto, katalog potencjalnych beneficjentów w przypadku pierwszego typu projektów (odtworzenie przyrody na zniszczonych terenach) jest szerszy o regionalne dyrekcje ochrony środowiska i Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.

Na złożenie wniosku wszyscy mają czas do 29 maja 2018 r. Wcześniej mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń, o których NFOŚiGW informuje na bieżąco na swojej stronie internetowej (www.nfosigw.gov.pl). Rozstrzygnięcie konkursu, czyli zatwierdzenie przez Ministerstwo Środowiska listy projektów wybranych do dofinansowania, przewidziano na listopad 2018 r.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here